Review Unit 7

Nguyễn Quốc Đạt

Complete the sentences to write an entry (150-180 words) for a school writing competition "Your favourite book". Describe the book and say what you liked and did not like about it.

 

Bài tham khảo

"To Kill a Mockingbird: A Timeless Classic with Important Lessons"

My favourite book is "To Kill a Mockingbird" by Harper Lee. It's a classic novel that has been beloved by many generations of readers.

The book is set in a small town called Maycomb in Alabama in the 1930s. The town is divided by race, and the story follows the life of a young girl named Scout Finch, who is growing up in this setting. Scout's father, Atticus, is a lawyer who is defending a black man who has been accused of a crime he did not commit. The trial and the events leading up to it are the main plot of the book.

The characters in the book are well-developed and memorable. Scout is a feisty and curious young girl who is trying to make sense of the world around her. Her brother Jem is older and more serious, and their friend Dill is imaginative and adventurous. Atticus is a wise and compassionate father who is trying to do what is right in a world that is often unjust.

What I love about "To Kill a Mockingbird" is its ability to convey important messages about racism, prejudice, and injustice through a compelling story and well-drawn characters. The book is both powerful and thought-provoking, and it has had a lasting impact on me. However, there are some aspects of the book that I found challenging, such as the use of racial slurs, which can be difficult to read. Despite this, I would highly recommend "To Kill a Mockingbird" to anyone who is interested in reading a classic novel that deals with important themes that are still relevant today. It is a book that has the power to change hearts and minds and is well worth reading.

Tạm dịch

"Giết con chim nhại: Tác phẩm kinh điển vượt thời gian với những bài học quan trọng"

Cuốn sách yêu thích của tôi là "Giết con chim nhại" của Harper Lee. Là một tiểu thuyết kinh điển được nhiều thế hệ độc giả yêu thích.

Cuốn sách lấy bối cảnh tại một thị trấn nhỏ tên là Maycomb ở Alabama vào những năm 1930. Thị trấn được chia theo chủng tộc và câu chuyện kể về cuộc đời của một cô gái trẻ tên là Scout Finch, người lớn lên trong bối cảnh này. Cha của Scout, Atticus, là một luật sư bào chữa cho một người đàn ông da đen bị buộc tội về một tội ác mà anh ta không hề phạm phải. Phiên tòa và các sự kiện dẫn đến nó là cốt truyện chính của cuốn sách.

Các nhân vật trong cuốn sách được phát triển tốt và đáng nhớ. Scout là một cô gái trẻ nóng nảy và tò mò đang cố gắng hiểu thế giới xung quanh mình. Anh trai Jem của cô lớn hơn và nghiêm túc hơn, còn bạn của họ Dill thì giàu trí tưởng tượng và thích phiêu lưu. Atticus là một người cha khôn ngoan và đầy lòng trắc ẩn, người luôn cố gắng làm điều đúng trong một thế giới thường bất công.

Điều tôi thích ở "Giết con chim nhại" là khả năng truyền tải những thông điệp quan trọng về phân biệt chủng tộc, định kiến và bất công thông qua một câu chuyện hấp dẫn và các nhân vật được vẽ đẹp. Cuốn sách vừa mạnh mẽ vừa kích thích tư duy, và nó đã có tác động lâu dài đối với tôi. Tuy nhiên, có một số khía cạnh của cuốn sách mà tôi thấy khó khăn, chẳng hạn như việc sử dụng những ngôn từ phân biệt chủng tộc, có thể khó đọc. Mặc dù vậy, tôi thực sự muốn giới thiệu "Giết con chim nhại" cho bất kỳ ai muốn đọc một cuốn tiểu thuyết cổ điển đề cập đến những chủ đề quan trọng vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay. Đó là một cuốn sách có sức mạnh thay đổi trái tim và khối óc và rất đáng đọc.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết