Toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc (Phan Hồng Giang)

Quoc Tran Anh Le

Chú ý quan điểm của tác giả về toàn cầu hóa.

Quan điểm của tác giả về toàn cầu hóa:

- Là một quá trình tất yếu, khách quan mà tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều phải trải qua.

- Để có phát huy những mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của toàn cầu hóa, nhà nước cần chủ động, có những chính sách thích hợp

Bình luận (0)