Khối lượng riêng, trọng lượng riêng

nguyễn dương minh ngọc
Cho một vật đặc làm bằng nhôm có khối lượng là 810g Tính trọng lượng của nhôm Biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3,tính thể tích của nhôm Tính trọng lượng riêng của nhôm
Mr. Đăng Khoa (61)
Mr. Đăng Khoa (61) 14 tháng 1 lúc 12:29

Tóm tắt                                              Giải

m = 810g                          810g = 0,81 kg

D = 2700kg/m3                 Trọng lượng :

P = ?                                 P=10m = 0,81.10 = 8,1 (N)

V= ?                                  Thể tích :

d = ?                         V= m : D = 0,81 : 2700 = 0,0003 (m3)

                                         Trọng lượng riêng :

                             d =10D = 8,1 : 0,00003 = 27000 ( N/m3

                        Đáp số : P = 8,1 N

                                      V = 0,0003 m3

                                      d = 27000 N/m3

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 14 tháng 1 lúc 12:35

Tóm tắt:

m = 810g = 0,81kg

D = 2700kg/m3

P = ?

V = ?

d = ?

Giải:

Trọng lượng của nhôm:

P = 10.m = 10.0,81 = 8,1N

Thể tích của nhôm:

 \(V=\dfrac{m}{D}=\dfrac{0,81}{2700}=0,0003m^3\)

Trọng lượng riêng của nhôm:

d = \(\dfrac{P}{V}=\dfrac{8,1}{0,0003}=27000N/m^3\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN