Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

nguyễn dương minh ngọc
Cho một vật đặc làm bằng nhôm có khối lượng là 810g Tính trọng lượng của nhôm Biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3,tính thể tích của nhôm Tính trọng lượng riêng của nhôm
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
14 tháng 1 lúc 12:35

Tóm tắt:

m = 810g = 0,81kg

D = 2700kg/m3

P = ?

V = ?

d = ?

Giải:

Trọng lượng của nhôm:

P = 10.m = 10.0,81 = 8,1N

Thể tích của nhôm:

 \(V=\dfrac{m}{D}=\dfrac{0,81}{2700}=0,0003m^3\)

Trọng lượng riêng của nhôm:

d = \(\dfrac{P}{V}=\dfrac{8,1}{0,0003}=27000N/m^3\)

Bình luận (0)
Mr. Đăng Khoa (61)
14 tháng 1 lúc 12:29

Tóm tắt                                              Giải

m = 810g                          810g = 0,81 kg

D = 2700kg/m3                 Trọng lượng :

P = ?                                 P=10m = 0,81.10 = 8,1 (N)

V= ?                                  Thể tích :

d = ?                         V= m : D = 0,81 : 2700 = 0,0003 (m3)

                                         Trọng lượng riêng :

                             d =10D = 8,1 : 0,00003 = 27000 ( N/m3

                        Đáp số : P = 8,1 N

                                      V = 0,0003 m3

                                      d = 27000 N/m3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN