Minzz Hoàngg’s

Cho mạch điện như hình vẽ Biết cường độ dòng điện qua đèn Đ2 là I2=0,3A. Hiệu điện thế giữa hai điểm A,C lần lượt là UBC=2V, UAC=7V( BC và AC hạ xuống á bn) a) H ãycho biết hai bóng đèn mắc theo kiểu nào? b) dòng điện đi qua đèn Đ1 có cường độ bao nhiêu? c) tính hiệu điện thế giữa hai điểmA,B

a) Hai bóng đèn mắc nối tiếp

b) Vì mắc nối tiếp nên cường độ dòng điện đi qua đèn 1 bằng CĐDĐ của đèn 2: 

I1 = I2 = 0,3A

c) HĐT hai điểm A,B:

UAB = UBC + UAC = 2 + 7 = 9V

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.9. Trong đó ampe kế có số chỉ 0,35A, hiệu điện thế giữa hai đầu Đ 1  là U 12  = 3,2V và hiệu điện thế giữa hai đầu đèn  Đ 2  là U 23  = 2,8V. Hãy:

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Cho biết cường độ dòng điện đi qua đèn  Đ 1  và đi qua đèn  Đ 2  là bao nhiêu?

Hoàng Đức Long

Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.5, ampe kế có số chỉ I = 0,54A. Biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ 1  lớn gấp hai lần cường độ dòng điện đi qua đèn  Đ 2

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Hãy so sánh hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn Đ1 và Đ2.

Hoàng Đức Long

Một mạch điện gồm: Nguồn điện là một Acqui xe máy còn mới, 1 khoá đóng, 2 đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp, 1 Ampe kế đo cường độ dòng điện mạch chính, Vôn kế V1 đo hiệu điện thế ở hai đầu đèn 1; Vôn kế V2 đo hiệu điện thế ở hai đầu đèn 2.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện, biểu diễn chiều dòng điện

của mạch trên

b. Số chỉ của ampe kế là 0,6A. Tính cường độ dòng điện qua mỗi đèn

c. Số chỉ Vôn kế đặt giữa 2 đầu bóng đèn 1 là 5,4V. Tính Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn 2

Hoàng Đức Long

Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc song song. Cường độ dòng điện qua hai đèn lần lượt là 0,3A và 0,4A. Cường độ dòng điện mạch chính có giá trị là:

A. I = 0,1A    

B. I = 0,7A   

C. I = 0,35A 

D. I = 0,4A

Hoàng Đức Long

Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.6. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng đối với hai bóng đèn được mắc trong mạch điện này?

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ 1  lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn  Đ 2  vì đèn  Đ 1  được mắc ở gần cực dương của nguồn điện hơn và do đó dòng điện chạy tới đèn này trước.

   B. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn có thể khác nhau tùy theo loại dây nối tới mỗi cực của nguồn điện là như nhau hay khác nhau.

   C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn  Đ 2  lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn  Đ 1  vì đèn  Đ 2  được mắc ở gần cực âm và đo đó có nhiều electron chạy tới hơn.

   D. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là như nhau.

Hoàng Đức Long

Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.5, ampe kế có số chỉ I = 0,54A. Biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện đi qua đèn Đ2

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Hãy tính cường độ dòng điện I1 và I2 tương ứng đi qua các đèn Đ1 và Đ2.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN