Bài 38: Cân bằng hóa học

Ngọc Hiền

Cho m g hỗn hợp X gồm NaBr và CaCl2 vào đ AgNO3 dư, sau phản ứng thu được 2m g kết tủa (gồm AgBr và AgCl) . Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

B.Thị Anh Thơ
14 tháng 2 2020 lúc 10:56

Gọi số mol NaBr là x; CaCl2 là y \(\rightarrow m=103x+111y\)

\(NaBr+AgNO_3\rightarrow AgBr+NaNO_3\)

\(CaCl_2+2AgNO_3\rightarrow2AgCl+Ca\left(NO_3\right)_2\)

\(\rightarrow n_{AgBr}=x\left(mol\right);n_{AgCl}=2y\left(mol\right)\)

\(\rightarrow m_{kt}=2m=188x+287y\)

\(\rightarrow188x+287y=2\left(103x+111y\right)\)

\(\rightarrow65y=18x\rightarrow x=\frac{65y}{18}\)

\(\rightarrow\%m_{NaBr}=\frac{\frac{103.65y}{18}}{\frac{103.65y}{18+111y}}=77\%\)

\(\rightarrow\%m_{CaCl2}=100\%-77\%=23\%\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN