Khoa Anh

Cho hình chóp S. ABCD. Tìm giao tuyến của (SAC) và (SAD). (SAC) và (SBD). (SAB) và (SCD). (SAD) và (SBC). (PAB) và (SCD) biết P thuộc SD.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 16:40

Gọi giao điểm của AC và BD là K

\(K\in AC\subset\left(SAC\right)\)

\(K\in BD\subset\left(SBD\right)\)

Do đó: \(K\in\left(SAC\right)\cap\left(SBD\right)\)

mà \(S\in\left(SAC\right)\cap\left(SBD\right)\)

nên \(\left(SAC\right)\cap\left(SBD\right)=SK\)

Gọi giao điểm của AB và CD là H

\(H\in AB\subset\left(SAB\right)\)

\(H\in CD\subset\left(SCD\right)\)

Do đó: \(H\in\left(SAB\right)\cap\left(SCD\right)\)

mà \(S\in\left(SAB\right)\cap\left(SCD\right)\)

nên \(\left(SAB\right)\cap\left(SCD\right)=SH\)

Gọi M là giao điểm của AD và BC

\(M\in AD\subset\left(SAD\right)\)

\(M\in BC\subset\left(SBC\right)\)

Do đó: \(M\in\left(SAD\right)\cap\left(SBC\right)\)

mà \(S\in\left(SAD\right)\cap\left(SBC\right)\)

nên \(\left(SAD\right)\cap\left(SBC\right)=SM\)

\(P\in SD\subset\left(SCD\right)\)

\(P\in\left(PAB\right)\)

Do đó: \(P\in\left(SCD\right)\cap\left(PAB\right)\)(1)

\(H\in AB\subset\left(PAB\right);H\in CD\subset\left(SCD\right)\)

Do đó: \(H\in\left(PAB\right)\cap\left(SCD\right)\)(2)

Từ (1) và (2) suy ra \(\left(SCD\right)\cap\left(APB\right)=HP\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết