Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả

Karik-Linh

Cho biết 1 inch = 2,54 cm. Tính độ dài đường chéo bằng đơn vị cm một màn hình 48 inch và làm tròn đến hàng phần mười.
 


Khoá học trên OLM (olm.vn)