Ngân Khánh

cho ABC vuông tại A có AB=30cm.Kẻ AH vuông góc với BC.Biết AH=24cm,BC=50cm.Tính độ dài cạnh AC,BH và HC?

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 13:15

ΔABC vuông tại A

=>\(AB^2+AC^2=BC^2\)

=>\(AC^2=50^2-30^2=1600\)

=>AC=40(cm)

Xét ΔABC vuông tại A có AH là đường cao

nên \(\left\{{}\begin{matrix}AB^2=HB\cdot BC\\AC^2=CH\cdot CB\end{matrix}\right.\)

=>\(BH=\dfrac{30^2}{50}=18\left(cm\right);CH=\dfrac{40^2}{50}=32\left(cm\right)\)

Bình luận (0)
Phan Thị Anh Thư
10 tháng 11 lúc 13:18

Áp dụng định lý Pytago vào \(\Delta ABC\) vuông tại A ta có:

\(AB^2+AC^2=BC^2\Rightarrow AC^2=BC^2-AB^2=50^2-30^2=1600\Rightarrow AC=\sqrt{1600}=40\left(cm\right)\)

Áp dụng định lý Pytago vào \(\Delta ABH\) vuông tại H ta có: \(AH^2+BH^2=AB^2\Rightarrow24^2+BH^2=30^2\Rightarrow BH^2=30^2-24^2=324\Rightarrow BH=\sqrt{324}=18\left(cm\right)\)\(HC=BC-BH=50-18=32\left(cm\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngân Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hoài Trân
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Quang
Xem chi tiết
Bích Nguyễn
Xem chi tiết
Bùi Thọ Anh
Xem chi tiết
Hùng Chu
Xem chi tiết
Trịnh Lê Thảo
Xem chi tiết
Names
Xem chi tiết
quynh nhu Nguyen
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)