Violympic toán 9

Huy Bui

cho a,b không âm thỏa mãn \(\left(a-b\right)^2=a+b+2\)

CMR: \(\left(1+\dfrac{a^3}{\left(b+1\right)^3}\right)\left(1+\dfrac{b^3}{\left(a+1\right)^3}\right)\le9\)

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 14 tháng 1 lúc 10:34

\(GT\Leftrightarrow a^2+b^2-2ab=a+b+2\)

\(\Leftrightarrow a^2+a+b^2+b=2\left(ab+a+b+1\right)\)

\(\Leftrightarrow a\left(a+1\right)+b\left(b+1\right)=2\left(a+1\right)\left(b+1\right)\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{a}{b+1}+\dfrac{b}{a+1}=2\)

Đặt \(\left(\dfrac{a}{b+1};\dfrac{b}{a+1}\right)=\left(x;y\right)\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x;y\ge0\\x+y=2\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow0\le xy\le1\)

\(P=\left(1+x^3\right)\left(1+y^3\right)=1+x^3+y^3+x^3y^3\)

\(P=1+\left(x+y\right)^3-3xy\left(x+y\right)+\left(xy\right)^3\)

\(P=\left(xy\right)^3-6xy+9=xy\left[\left(xy\right)^2-6\right]+9\le9\)

Dấu "=" xảy ra khi \(xy=0\Leftrightarrow\left(a;b\right)=\left(0;2\right);\left(2;0\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN