Nguyễn Huy

cho 48g magnesium tác dụng với dung dịch sulfuric Acid H2 SO4 Viết PTHH của PỨ Tính thể tích khí H2 được nunh ra ( ĐKTC )?

Huỳnh Thanh Phong
10 tháng 11 lúc 7:34

PTHH: \(Mg+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2\uparrow\)

\(n_{Mg}=\dfrac{48}{24}=2\left(mol\right)\) 

Theo PTHH: \(n_{Mg}=n_{H_2}=2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{H_2}=22,4\cdot2=44,8\left(l\right)\) 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
Hùng Tiến
Xem chi tiết
Dương Quá
Xem chi tiết
Tí NỊ
Xem chi tiết
Tiến Lê
Xem chi tiết
Ngân Khánh
Xem chi tiết
roblox.com
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Minh Thư
Xem chi tiết
huynh phạm chi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)