Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Vũ Huy Hoàng

Cho 2 đường thẳng (d): y=ax+b và (d'): y=a'x +b'.

Chứng minh rằng trên cùng một mặt phẳng tọa độ, hai đường thẳng (d) và (d') vuông góc với nhau khi và chỉ khi a*a' = -1


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN