Phạm Lan

Câu 2 a,Có 200ml rượu 35°.Tính số mk rượu nguyên chất và số mk nước trong hỗn hợp trên b,Cho kim loại Na vào dung dịch trên viết PTHH xảy ra? Giúp mình câu này với mn

a) V(rượu)= 200.35/100= 70(ml)

=> V(H2O)= 200-70=130(ml)

b) Na + H2O -> NaOH +1/2 H2

C2H5OH + Na -> C2H5ONa + 1/2 H2

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Đun 17,08 gam hợp chất hữu cơ A (chỉ chứa C, H, O và chỉ có 1 loại nhóm chức) với 25 ml dung dịch NaOH 4M cho tới khi A tan hết rồi cô cạn dung dịch thì thu được phần bay hơi chứa rượu (ancol) D và 19,24 gam hỗn hợp chất rắn khan B gồm NaOH dư và 2 muối của 2 axit cacboxylic đơn chức X, Y. Tách lấy toàn bộ lượng rượu D cho tác dụng với Na dư thì thu được 672 ml H2 (đktc). Tỷ khối hơi của D so với H2 là 46.Biết rằng phân tử axit X có ít hơn 2 nguyên tử cacbon nhưng có cù ng số nguyên tử hiđro so với phân tử axit Y. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B trong O2 thu được Na2CO3, CO2, và hơi nước. Khi đó toàn bộ lượng khí và hơi tạo thành được dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 195,03 gam kết tủa.

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan m gam rượu etylic ( D = 0,8 g/ml) vào 108 ml nước ( D= 1 g/ml) tạo thành dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với kim loại Na dư, thu được 85,12 lít khí H2 (đktc). Tính giá trị m và nồng độ mol của rượu etylic

Nguyễn Hoàng Nam

Hỗn hợp X gồm rượu etylic và một rượu A có công thức  C n H 2 n + 1 OH.

Cho 1,52 gam X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít  H 2  (đktc). Biết tỉ lệ số moi của rượu etylic và rượu A trong hỗn hợp là 2 : 1.

Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi rượu trong X.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm 2 kim loại và dung dịch Z. Cho NaOH dư vào dung dịch Z thu được 2 kết tủa gồm 2 hiđroxit kim loại. Xác định các chất trong hỗn hợp Y và dung dịch Z. Viết các phương trình phản ứng xảy ra

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN