$2. Hệ bất phương trình bật nhất hai ẩn

Karik-Linh

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình:
a)\(\left\{{}\begin{matrix}x+2y< -4\\y\ge x+5\end{matrix}\right.\)

b)\(\left\{{}\begin{matrix}4x-2y>8\\x\ge0\\y\le0\end{matrix}\right.\)