Ôn tập: Phương trình bâc nhất một ẩn

𝓚. 𝓢𝓸𝔀𝓮

Bài 1: 

a) \(\dfrac{3-x}{12}=\dfrac{2x+2}{8}\)

b) \(\dfrac{x+3}{x-4}+\dfrac{x-3}{x+4}=\dfrac{2\left(x^2+12\right)}{x^2-16}\)

 

Trần Mạnh
5 tháng 3 lúc 19:53

a/ \(\dfrac{3-x}{12}=\dfrac{2x+2}{8}\)

\(< =>\dfrac{2\left(3-x\right)}{24}=\dfrac{3\left(2x+2\right)}{24}\)

\(< =>6-2x-6x-6=0\)

\(< =>-8x=0\)

\(< =>x=0\)

Vậy tập nghiệm.....

b/ \(\dfrac{x+3}{x-4}+\dfrac{x-3}{x+4}=\dfrac{2\left(x^2+12\right)}{x^2-16}\)

Tìm ĐKXĐ của pt là: \(x\ne\pm4\)  (làm tắt, bạn làm rõ ra nhé)

\(\dfrac{x+3}{x-4}+\dfrac{x-3}{x+4}=\dfrac{2\left(x^2+12\right)}{x^2-16}\)

\(< =>\dfrac{\left(x+3\right)\left(x+4\right)}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}+\dfrac{\left(x-3\right)\left(x-4\right)}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}=\dfrac{2\left(x^2+12\right)}{\left(x+4\right)\left(x-4\right)}\)

\(< =>x^2+3x+4x+12+x^2-3x-4x+12-2x^2-24=0\)

\(< =>0x=0\)

=> x có vô số nghiệm

Vậy ....

 

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
5 tháng 3 lúc 19:54

a) `(3-x)/12=(2x+2)/8`

`<=> (3-x)/12 =(x+1)/4`

`<=> 3-x=3(x+1)`

`<=>3-x=3x+3`

`<=> x=0`

Vậy `S={0}`.

b) ĐK: `x \ne \pm 4`

`(x+3)/(x-4)+(x-3)/(x+4)=(2(x^2+12))/(x^2-16)`

`<=> (x+3)(x+4)+(x-3)(x-4)=2(x^2+12)`

`<=> x^2+7x+12+x^2-7x+12=2x^2+24`

`<=> 0x=0`

Vậy PT có nghiệm với mọi x thỏa mãn điều kiện.

Bình luận (0)
Quỳnh A.R.M.Y BTS Boss
5 tháng 3 lúc 20:01

\(\dfrac{x+3}{x-4}+\dfrac{x-3}{x+4}=\dfrac{2\left(x^2+12\right)}{x^2-16}\)

\(\dfrac{\left(x+3\right)\left(x+4\right)}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}+\dfrac{\left(x-3\right)\left(x-4\right)}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}=\dfrac{2\left(x^2+12\right)}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}\)

\(\dfrac{x^2+4x+3x+12}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}+\dfrac{x^2-4x-3x+12}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}=\dfrac{2x^2+24}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}\)

\(\dfrac{x^2+7x+12}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}+\dfrac{x^2-7x+12}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}=\dfrac{2x^2+24}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}\)

⇒ \(x^2+7x+12+x^2-7x+12=2x^2+24\)

⇔ \(2x^2+24=2x^2+24\)

⇔ \(2x^2-2x^2=24-24\)

⇔ x=0

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN