Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả

Karik-Linh

a) Cho biết a = \(\sqrt{5}\) = 2, 23606... Hãy làm tròn a đến hàng phần nghìn.

b) Hãy làm tròn số b=6547,12 đến hàng trăm.

 


Khoá học trên OLM (olm.vn)