Bài 12: Kiểu xâu

An Hoài Nguyễn

1. Nhập xâu họ tên của 1 bạn học sinh . Cho biết họ tên đó có bài nhiêu kí tự. 2. Chuyển thành tên in hoa 3. Xoá tất cả các kí tự trống thừa trong câu 4. Đêm trong xâu có bao nhiêu từ 5. In ra phần tên , họ 6. Chuyển về tên chỉ có kí tự đầu mỗi từ in hoa


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN