NgP_Thao
Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 20:10

a: Bx\(\perp\)BA

=>BP\(\perp\)BA

=>ΔBPA vuông tại B

Xét (O) có

ΔAQB nội tiếp

AB là đường kính

Do đó: ΔAQB vuông tại Q

=>BQ\(\perp\)AQ tại Q

=>BQ\(\perp\)AP tại Q

Xét ΔBAP vuông tại B có BQ là đường cao

nên \(PB^2=PQ\cdot PA\)

b: Xét ΔOAC có OA=OC=AC=R

nên ΔOAC đều

ΔOAC đều

mà AM là đường phân giác

nên M là trung điểm của OC và AM\(\perp\)OC tại M

=>AQ\(\perp\)OC tại M

Xét tứ giác BPMO có

\(\widehat{PMO}+\widehat{PBO}=90^0+90^0=180^0\)

=>BPMO là tứ giác nội tiếp

=>B,P,M,O cùng thuộc một đường tròn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xuân Thường Đặng
Xem chi tiết
Thảo Thảo
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Đạt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
gh
Xem chi tiết
LovE _ Khánh Ly_ LovE
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Thủy Tiên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)