my dang
MinYewCou
26 tháng 3 lúc 20:19

Số hạng thứ nhất là :

`5281-3553=1728`

Số hạng thứ hai là :

`3553-1728=1825`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thi Hoa Bui
Xem chi tiết
Lâm Thanh Hưng
Xem chi tiết
Đặng Hoàng Anh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Trọng Tấn
Xem chi tiết
tiến nguyễn cảnh
Xem chi tiết
đỗ thị tường vy
Xem chi tiết
Hồ Ngân Hà
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết