Bài 2. Vận tốc

Na Cà Rốt
4 tháng 4 2017 lúc 21:55
1 4
Họ và tên học sinh Xếp hạng
Nguyễn An 3
Trần Bình 2
Lê Văn Cao 5
Đào Việt Hùng 1
Phạm Việt 4

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
4 tháng 4 2017 lúc 16:39

Trả lời.

Cùng chạy một quãng đường 60m như nhau, bạn nào mất ít thời gian sẽ chạy nhanh hơn.


Bình luận (0)
Phạm Minh Đức
5 tháng 4 2017 lúc 19:49

bằng cách xếp hạng thứ tự hoạc so sánh vận tốc

vận tốc càng lớn thì chạy càng nhanh vận tốc càng nhỏ thì chạy càng chậm

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
6 tháng 4 2017 lúc 20:32
Cột 1 2 3 5
STT

Họ và tên

học sinh

Quãng đường

chạy s(m)

Thời gian

chạy t(s)

Quãng đường

chạy trong 1 giây

1 Nguyễn An 60 10 6
2 Trần Bình 60 9,5 6,32
3 Lê Văn Cao 60 11 5,45
4 Đào Việt Hùng 60 9 6,67
5 Phạm Việt 60 10,5 5,71

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
4 tháng 4 2017 lúc 16:39

Họ tên học sinh

Xếp hạng

Quãng đường chạy trong 1 s

Nguyễn An

3

6 m

Trần Bình

2

6,32 m

Lê Văn Cao

5

5,45 m

Đào Việt Hùng

1

6,67 m

Phạm Việt

4

5,71 m

Bình luận (1)
Na Cà Rốt
4 tháng 4 2017 lúc 21:49

1 giây An chạy được: \(\dfrac{60}{10}=6m\Rightarrow v=6m|s\)

1 giây Bình chạy được: \(\dfrac{60}{9,5}=\approx6,32m\Rightarrow v\approx6,32m|s\)

1 giây Cao chạy được: \(\dfrac{60}{11}=\approx5,5m\Rightarrow v\approx5,5m|s\)

1 giây Hùng chạy được: \(\dfrac{60}{9}=\approx6,7m\Rightarrow v\approx6,7m|s\)

1 giây Việt chạy được: \(\dfrac{60}{10,5}=5,7m\Rightarrow v=5,7m|s\)

Cột 1 2 3 4 5
STT Họ và tên học sinh Quãng đường chạy s (m) Thời gian chạy t (s) Xếp hạng Quãng đường chạy trong 1 giây
1 Nguyễn An 60 10 3 6 (m/s)
2 Trần Bình 60 9,5 2 6,32 (m/s)
3 Lê Văn Cao 60 11 5 5,5 (m/s)
4 Đào Việt Hùng 60 9 1 6,7 (m/s)
5 Phạm Việt 60 10,5 4 5,7 (m/s)

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
4 tháng 4 2017 lúc 16:38

(1) nhanh

(2) chậm

(3) quãng đường đi được

(4) đơn vị

Bình luận (0)
Na Cà Rốt
4 tháng 4 2017 lúc 22:04

- Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động.

- Độ lớn của vận tốc được tính bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian

Bình luận (0)
Phạm Minh Đức
5 tháng 4 2017 lúc 19:48

Độ lớn cho biết sự nhanh hay chậm của chuyển động

Độ lớn của vận tốc được tính bằng một quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian

Bình luận (0)
Hoàng Nguyên Vũ
4 tháng 4 2017 lúc 16:27
Đơn vị độ dài m m km km cm
Đơn vị thời gian s phút h s s
Đơn vị vận tốc m/s m/phút km/h km/s cm/s

Bình luận (2)
Quỳnh
4 tháng 4 2017 lúc 21:01

1......m/p(phút)

2......km/h

3....cm/s

Bình luận (0)
Phạm Minh Đức
5 tháng 4 2017 lúc 19:43

m/phút

km/h

km/s

cm/s

Bình luận (0)
Na Cà Rốt
4 tháng 4 2017 lúc 21:31

a.) v1 = 36 km/h cho biết cứ mỗi giờ ô tô đi được quãng đường là 36 km

v2 = 10,8 km/h cho biết mỗi giờ xe đạp đi được quãng đường là 10,8 km

v3 = 10 m/s cho biết mỗi giây xe lửa đi được quãng đường là 10 m

b.) 1km = 1000m; 1h = 3600s

Ta có: \(v1=\dfrac{36km}{giờ}=\dfrac{36000m}{3600s}=10m|s\)

\(v2=\dfrac{10,8km}{giờ}=\dfrac{10800m}{3600s}=3m|s\)

\(v3=10m|s\)

Nhận xét:

v1 = v3 > v2 => Ô tố và xe lửa cùng vận tốc và nhanh nhất, xe đạp chậm nhất

Bình luận (0)
Dương Hoàng Minh
4 tháng 4 2017 lúc 15:59

a) Mỗi giờ ôtô đi được 36 km, mỗi giờ người đi xe đạp đi được 10,8 km. Mỗi giây tàu hỏa đi được 10m.

b) Muốn biết chuyển động nào nhanh nhất, chậm nhất ta so sánh số đo vận tốc của nba chuyển động trong cùng một đơn vị vận tốc.

Ôtô có v = 36km/h = = 10 m/s.

Người đi xe đạp có v = = 3 m/s.

Tàu hỏa có v = 10 m/s.

Ôtô, tàu hỏa chuyển động nhanh như nhau, xe đạp chuyển động chậm nhất.

Bình luận (0)
Lê Văn Đức
5 tháng 4 2017 lúc 17:40

a) Vận tốc của ô tô là 36 km/h cho biết trong 1h ô tô đi được 36 km

Vận tốc của một người đi xe đạp là 10,8 km/h cho biết trong 1h người đó đi được 10,8 km

Vận tốc của tàu hỏa là 10 m/s cho biết trong 1s tàu hỏa đi được 10m

b) Đổi : 10 m/s = 0,01 km . 3600s = 36 km/h

Ta có : Vận tốc ô tô = vận tốc tàu hỏa > vận tốc của 1 người đi xe đạp (36 km/h = 36 km/h > 10,8 km/h

Vậy vần tốc của ô tô và tàu hỏa nhanh nhất, của người đi xe đạp là chậm nhất.

Bình luận (0)
Na Cà Rốt
4 tháng 4 2017 lúc 22:00

Vận tốc của tàu: - Theo km/s: \(v_1=\dfrac{s}{t}=\dfrac{81}{1,5}=54\left(km|h\right)\)

- Theo m/s: \(v_2=\dfrac{s}{t}=\dfrac{81000}{5400}=15\left(m|s\right)\)

Bình luận (0)
Bastkoo
4 tháng 4 2017 lúc 16:29

Vận tốc của tàu là :

v = \(\dfrac{81}{1,5}\) = 54 km/h = 15 m/s.

Đ/s : 15 m/s

Bình luận (0)
Quỳnh
4 tháng 4 2017 lúc 20:58

Vận tốc của đoàn tàu bằng đơn vị Km/h là:
Ta có công thức V= S / t
=> V = 81 : 1.5 = 54( km/h)
Đổi 1.5h = 5400 giây
81 km = 291600 mét
Vận tốc của đoàn tàu bằng đơn vị m/s là:
Ta có công thức V= S / t
=> V = 291600 : 5400 = 54 ( m/s)
So sánh: Dù vận tốc của con tàu bằng đơn vị nào cũng có vận tốc bằng nhau và ko thay đổi.

Bình luận (1)
Bastkoo
4 tháng 4 2017 lúc 16:27

t = 40 phút = \(\dfrac{40}{60}\) giờ = \(\dfrac{2}{3}\) giờ

Quãng đường đi được là:

Áp dụng công thức \(s=v.t=12.\dfrac{2}{3}=8\left(km\right)\)

Đ/s : 8 km

Bình luận (0)
Quỳnh
4 tháng 4 2017 lúc 20:57

Đổi 40 phút = 40 : 60 = 2/3 h
V=12 km/h
t=2/3 h
S=V.t=12 . 2/3= 8 km
Vậy quãng đường đi được là 8 km

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
4 tháng 4 2017 lúc 22:05

t = 40 phút = giờ = giờ.

Quãng đường đi được s = v.t = 12. = 8 km.


nhớ like
Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/bai-c7-trang-9-sgk-vat-li-8-c59a10642.html#ixzz4dIG4iX2N

Bình luận (1)
Na Cà Rốt
4 tháng 4 2017 lúc 21:24

30 phút = \(\dfrac{1}{2}h\)

Khoảng cách từ nhà đến cơ quan:

Ta có: \(v=\dfrac{s}{t}\Rightarrow s=v.t=4.\dfrac{1}{2}=2\left(km\right)\)

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
6 tháng 4 2017 lúc 21:37

Tóm tắt:

\(v=4km|h\\ t=30'=0,5h\\ \overline{s=?km}\)

Giải:

Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc là:

\(s=v.t=4.0,5=2\left(km\right)\)

Vậy khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc là 2 km.

Bình luận (0)
Aristino
4 tháng 4 2017 lúc 16:07

Tóm tắt:

v = 4km/h

t = 30phút = 0,5h

-------------------------

s = ?

Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc:

s = v.t = 4.0,5 = 2(km)

Đáp số: 2km.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN