Bài 24. Sự nóng chảy và đông đặc

Như Nguyễn
9 tháng 5 2017 lúc 19:04

Khi đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến tăng

Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
20 tháng 4 2018 lúc 21:48

Khi được đun nước nóng thì nhiệt độ của băng phiến tăng dần. Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng lên (đoạn AB)

Bình luận (0)
Trọng Lượng Nguyễn
5 tháng 5 2018 lúc 9:02

Khi được đun nước nóng thì nhiệt độ của băng phiến tăng dần. Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng lên (đoạn AB)

Bình luận (0)
Như Nguyễn
9 tháng 5 2017 lúc 19:02

Tới nhiệt độ 80oC thì băng phiến bắt đầu nóng chảy

Lúc này băng phiến tồn tại ở thể rắn và lỏng

Bình luận (0)
milk
11 tháng 5 2017 lúc 7:17

80^c

Rắn và lỏng

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
20 tháng 4 2018 lúc 21:48

Đến 80o thì băng phiến bắt đầu nóng chảy, lúc này bàng phiến tồn tại ở thế rắn và thế lỏng.

Bình luận (0)
Như Nguyễn
9 tháng 5 2017 lúc 19:01

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi

Đường biểu diễn từ phút 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng

Bình luận (1)
Ngô Thị Huyền Trang
20 tháng 4 2018 lúc 21:47

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi, đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳn nằm ngang (đoạn BC).

Bình luận (0)
Trọng Lượng Nguyễn
5 tháng 5 2018 lúc 9:01

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi, đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳn nằm ngang (đoạn BC).

Bình luận (0)
Kiều Oanh
9 tháng 5 2017 lúc 9:35

Trả lời:

- Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến tăng theo thời gian. Đường biểu diễn từ phút 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng.

Bình luận (0)
Trọng Lượng Nguyễn
5 tháng 5 2018 lúc 9:01

- Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến tăng theo thời gian. Đường biểu diễn từ phút 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng.

Bình luận (0)
NG.HUY HOÀNG
10 tháng 5 2019 lúc 9:04

Tăng. Đoạn thẳng nằm nghiêng

Bình luận (0)
Như Nguyễn
9 tháng 5 2017 lúc 18:58

a ) Băng phiến nóng chảy ở (1) 80oC, nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

b ) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2) không thay đổi

Bình luận (0)
milk
11 tháng 5 2017 lúc 7:15

A) 80^c

B) không thay đổi

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
20 tháng 4 2018 lúc 21:46

- Băng phiến nóng chảy ở (1) 80oC nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

- Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2) không thay đổi

Bình luận (0)
Như Nguyễn
9 tháng 5 2017 lúc 18:56

Băng phiến nóng chảy ở 80oC

Vì một chất có nhiệt độ nóng chảy = nhiệt độ đông đặc

Vậy tới nhiệt độ 80o thì băng phiến bắt đầu đông đặc

Bình luận (0)
milk
11 tháng 5 2017 lúc 7:14

55oiws nhiệt độ là 80^c

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
20 tháng 4 2018 lúc 21:46

Nhiệt độ băng phiến giảm dần đến 80oC, băng phiến bắt đầu đông đặc

Bình luận (0)
Như Nguyễn
9 tháng 5 2017 lúc 19:23

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4 : Nhiệt độ của băng phiến tăng

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 : Nhiệt độ của băng phiến tăng

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 : Có 3 quá trình : Từ phút thứ 7 đến phút thứ 8 là nhiệt độ tăng ; Từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là nhiệt độ không thay đổi ; Từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là nhiệt độ tăng

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
20 tháng 4 2018 lúc 21:45

Từ phút 0 đến phút thứ 4: đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm nghiêng xuống (đoạn DC).

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm ngang (đoạn CB).

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15: đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm nghiêng xuống (đoạn BA).

Bình luận (0)
Trọng Lượng Nguyễn
5 tháng 5 2018 lúc 8:58

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4 : Nhiệt độ của băng phiến tăng

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 : Nhiệt độ của băng phiến tăng

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 : Có 3 quá trình : Từ phút thứ 7 đến phút thứ 8 là nhiệt độ tăng ; Từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là nhiệt độ không thay đổi ; Từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là nhiệt độ tăng

Bình luận (0)
Như Nguyễn
9 tháng 5 2017 lúc 19:20

- Từ phút thứ 0 đến phút 4 : Nhiệt độ của băng phiến tăng

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 : Nhiệt độ của băng phiến tăng

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 : Có 3 quá trình : Từ phút thứ 7 đến phút thứ 8 là nhiệt độ tăng ; từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là nhiệt độ không thay đổi ; từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là tăng nhiệt độ

Bình luận (0)
Alan Walker
9 tháng 5 2017 lúc 19:27

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4: Băng phiến đang giảm dần từ \(86^{oC}\)đến \(80^{oC}\)

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: Băng phiến vẫn giữ nguyên \(80^{oC}\)

Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15: Nhiệt độ lại tiếp tục giảm từ \(79^{oC}\)đến \(60^{oC}\)

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
20 tháng 4 2018 lúc 21:44

Từ phút 0 đến phút thứ.4: nhiệt độ của băng phiến giảm dần.

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: thì nhiệt độ của băng phiến không thay đổi.

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15: nhiệt độ của băng phiến tiếp tục giảm.

Bình luận (0)
Tứ Diệp Thảo
9 tháng 5 2017 lúc 17:56

a) Băng phiến đông đặc ở (1) \(80^0\)C Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2) bằng nhiệt độ nóng chảy.

b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3) không thay đổi

Bình luận (0)
Đậu Nguyễn Khánh Linh
9 tháng 5 2017 lúc 10:38

(1) 80oC

(2) bằng

(3) không thay đổi

Bình luận (0)
milk
11 tháng 5 2017 lúc 7:13

80^c (1)

Bằng (2)

Ko thay đổi (3)

Bình luận (0)
Đậu Nguyễn Khánh Linh
9 tháng 5 2017 lúc 10:36

Biểu diễn quá trình nóng chảy của nước ( vì nước nóng chảy hay đông đặc ở 0oC).

Bình luận (0)
Tứ Diệp Thảo
9 tháng 5 2017 lúc 17:53

Hình 25.1 vẽ đường thẳng biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của nước

Bình luận (0)
milk
11 tháng 5 2017 lúc 7:12

Thời gian nóng chảy của nước

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN