Ôn tập: Phương trình bâc nhất một ẩn

Lưu Hạ Vy
22 tháng 4 2017 lúc 11:24

Hai phương trình tương đương là hai phương trình có cùng một tập nghiệm.

Bình luận (0)
nguyen thi hoa
4 tháng 3 2018 lúc 20:17

phương trình có cùng một tập no là hai phương trình tương đương

Bình luận (0)
Khởi My
10 tháng 2 2019 lúc 14:01

là 2 phương trình có cùng tập nghiệm thì tương đương với nhau.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
22 tháng 4 2017 lúc 11:24

Ví dụ: phương trình (1) x - 1 = 3 có tập nghiệm S1 = {4}.

Nhân hai vế của phương trình (1) với x, ta được phương trình:

(x - 1)x = 3x (2)

⇔ (x - 1)x - 3x = 0

⇔ x(x - 4) = 0

Phương trình (2) có tập nghiệm là S2 = {0, 4}.

Vì S1 ≠ S2 nên hai phương trình (1) và (2) không tương đương.

3. Với điều kiện nào của a thì phương trình ax + b = 0 là một phương trình bậc nhất? (a và b là hai hằng số).

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
22 tháng 4 2017 lúc 11:22

Với điều kiện a \(\ne\) 0 thì phương trình ax + b = 0 là một phương trình bậc nhất.

Bình luận (0)
Nguyễn Quyết Vinh
22 tháng 4 2017 lúc 21:52

Phương trình : (ax + b = 0) là một phương trình bậc nhất khi : a khác 0

(a và b là hai hằng số)

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
22 tháng 4 2017 lúc 11:21

Ô vuông thứ 2: Một phương trình bậc nhất một ẩn luôn có một nghiệm duy nhất.

(Bạn cần lưu ý vì đây là phương trình bậc nhất một ẩn nên a \(\ne\) 0, do đó phương trình luôn có một nghiệm duy nhất. Không có trường hợp a = 0 )

Bình luận (0)
Không Tên
23 tháng 4 2017 lúc 19:15

đánh vào ô vuông thứ 4

Bình luận (0)
Không Tên
23 tháng 4 2017 lúc 19:17

giải thích bằng các ví dụ:

0x=0 (vô số nghiệm)

0x=2 (vô nghiệm)

5x=3 (1 nghiệm duy nhất)

vì vậy, một phương trình bậc nhất một ẩn có thể vô nghiệm, có thể một nghiệm duy nhất và cũng có thể có vô số nghiệm. (đánh dấu X vào ô cuối)`

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
22 tháng 4 2017 lúc 11:21

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý đến điều kiện xác định của phương trình.

Bình luận (0)
Nguyễn Quyết Vinh
22 tháng 4 2017 lúc 21:40

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu,ta cần phải chú ý :

Phải tìm điều kiện của phương trình

Bình luận (0)
nguyễn đăng long
21 tháng 3 lúc 9:49

khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu,ta phải chú ý đến điều kiện xác định của phương trình

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
22 tháng 4 2017 lúc 11:12

Bước 1. Lập phương trình.

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số;

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2. Giải phương trình.

Bước 3. Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không thỏa mãn, rồi kết luận.

Bình luận (0)
nguyễn đăng long
19 tháng 3 lúc 22:07

Bước 1. Lập phương trình.

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số;

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2. Giải phương trình.

Bước 3. Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không thỏa mãn, rồi kết luận.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
22 tháng 4 2017 lúc 11:11

Giải bài 50 trang 33 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 50 trang 33 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
22 tháng 4 2017 lúc 11:09

Giải bài 51 trang 33 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 51 trang 33 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bình luận (0)
nguyễn đăng long
21 tháng 3 lúc 9:58

a)(2x+1)(3x-2)=(5x-8)(2x+1)

⇔(2x+1)(3x-2)-(5x-8)(2x+1)=0

⇔(2x+1)(3x-2-5x+8)=0

⇔(2x+1)(-2x+6)=0

⇔2x+1=0 hoặc -2x+6=0

1.2x+1=0⇔2x=-1⇔x=-1/2

2.-2x+6=0⇔-2x=-6⇔x=3

phương trình có 2 nghiệm x=-1/2 và x=3

Bình luận (0)
nguyễn đăng long
23 tháng 3 lúc 21:47

b)4x2-1=(2x+1)(3x-5)

⇔(2x-1)(2x+1)-(2x+1)(3x-5)=0

⇔(2x+1)(2x-1-3x+5)=0

⇔(2x+1)(-x+4)=0

⇔2x+1=0 hoặc -x+4=0

1.2x+1=0⇔2x=-1⇔x=-1/2

2.-x+4=0⇔-x=-4⇔x=4

phương trình có 2 nghiệm x=-1/2 và x=4

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
22 tháng 4 2017 lúc 11:09

Giải bài 52 trang 33 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 52 trang 33 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
22 tháng 4 2017 lúc 11:06

Giải bài 53 trang 34 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là x = -10.

Bình luận (0)
Không Tên
22 tháng 4 2017 lúc 19:44

\(\dfrac{x+1}{9}+\dfrac{x+2}{8}=\dfrac{x+3}{7}+\dfrac{x+4}{6}\\ \Leftrightarrow\dfrac{x+1}{9}+1+\dfrac{x+2}{8}+1=\dfrac{x+3}{7}+1+\dfrac{x+4}{6}+1\\ \Leftrightarrow\dfrac{x+10}{9}+\dfrac{x+10}{8}=\dfrac{x+10}{7}+\dfrac{x+10}{6}\\ \Leftrightarrow\left(x+10\right).\dfrac{1}{9}+\left(x+10\right).\dfrac{1}{8}-\left(x+10\right).\dfrac{1}{7}-\left(x+10\right).\dfrac{1}{6}=0\\ \Leftrightarrow\left(x+10\right)\left(\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{7}-\dfrac{1}{6}\right)=0\)

\(\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{7}-\dfrac{1}{6}\ne0\)

nên \(x+10=0\Rightarrow x=-10\)

vậy phương trình có tập nghiệm là S={-10}

Bình luận (0)
Vương Quốc Anh
24 tháng 4 2017 lúc 23:01

Ta có:

\(\dfrac{x+1}{9}+\dfrac{x+2}{8}=\dfrac{x+3}{7}+\dfrac{x+4}{6}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x+1}{9}+1+\dfrac{x+2}{8}+1=\dfrac{x+3}{7}+1+\dfrac{x+4}{6}+1\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x+1}{9}+\dfrac{9}{9}+\dfrac{x+2}{8}+\dfrac{8}{8}=\dfrac{x+3}{7}+\dfrac{7}{7}+\dfrac{x+4}{6}+\dfrac{6}{6}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x+1+9}{9}+\dfrac{x+2+8}{8}=\dfrac{x+3+7}{7}+\dfrac{x+4+6}{6}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x+10}{9}+\dfrac{x+10}{8}=\dfrac{x+10}{7}+\dfrac{x+10}{6}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x+10}{9}+\dfrac{x+10}{8}-\dfrac{x+10}{7}-\dfrac{x+10}{6}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+10\right)\left(\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{7}-\dfrac{1}{6}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+10\right)\cdot-\dfrac{37}{504}=0\)

\(\Rightarrow x+10=0\)

\(\Leftrightarrow x=-10\)

Vậy tập nghiệm của phương trình trên là S={-10}

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN