Ôn tập học kỳ II

Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 26 tháng 4 2017 lúc 21:58
Giống nhau: Cơ thể thực vật và động vật đều có khả năng tiếp nhận kích thích từ các tác nhân của môi trường và phản ứng với các kích thích đó. Khác nhau: Về phương thức tiếp nhận kích thích và trả lời kích thích: Ở thực vật: chưa có cấu trúc đặc hiệu đảm trách việc tiếp nhận và truyền kích thích cũng như phản ứng trả lời như ở động vật. Phản ứng trả lời đối với các kích thích của các tác nhân môi trưởng ở thực vật dựa trên 2 cơ chế: Sự sai lệch về tốc độ sinh trưởng của các tế bào được kích thích và không được kích thích tại miền sinh trưởng của 2 phía đối diện nhau của cơ quan (ví dụ, hướng động và ứng động sinh trưởng). Sự biến động về hàm lượng nước và lan truyền kích thích trong các tế bào và mô chuyển hoá của cơ quan (ví dụ, ứng động sức trương nước ở cây trinh nữ và ứng động bắt côn trùng ở cây gọng vó). Ở động vật, sự xuất hiện cảm ứng liên quan đến tổ chức đặc hiệu gồm cơ quan thụ cảm, hệ thần kinh với chức năng phân tích, tổng hợp thông tin để quyết định hình thức, mức độ phản ứng và bộ phận thực hiện phản ứng trả lời.
Bình luận (0)
Huyền Anh
Huyền Anh 26 tháng 4 2017 lúc 22:30

Sơ đồ điện thế hoạt động

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 26 tháng 4 2017 lúc 21:57
Sinh trưởng: là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. Phát triển: là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hoá) tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.
Bình luận (0)
Quang Duy
Quang Duy 26 tháng 4 2017 lúc 20:38

Giống nhau:Sinh trưởng và phát triển ở động vật đều chịu ảnh hưởng của hoocmon

Khác nhau:Sinh trưởng ở động vật chỉ xảy ra ở một giai đoạn giới hạn thời gian xác định.Phát triển diễn ra suốt đời

Bình luận (0)
Quang Duy
Quang Duy 26 tháng 4 2017 lúc 20:36

+Auxin, giberelin, xitokinin:kích thích tăng trưởng(thực vật)

+Elilen, axit abxixic:ức chế sinh trưởng(thực vật)

+Động vật không xương sống: edison, juvenin

+Động vật có xương sống: hoocmon sinh trưởng, tiroxin, testosteron của tinh hoàn, ostrogen của buồng trứng

 

 

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 26 tháng 4 2017 lúc 21:57
Auxin → Nuôi cấy mô và tế bào thực vật + Kích thích ra rễ cành giâm. Gibcrelin → Phá ngủ cho củ khoai tây. Xitôkinin → Nuôi cấy mô và tế bào thực vật. Êtilen →Thúc quả chín tạo quả trái vụ. Axit abxixic → Đóng khí khổng.
Bình luận (0)
Linh subi
Linh subi 26 tháng 4 2017 lúc 21:56

Hình thành loài mới trong cùng 1 khu vực địa lí do sai khác NST à cách li sinh sản à loài mới

- Cơ thể lai khác loài thường bất thụ, đa bội hóa cơ thể lai khác loài để có cơ thể lai chức 2 bộ NST của bố mẹ, quá trình giảm phân bình thường và trở nên hữu thụ à loài mới. Loài mới đa bội cách li sinh sản với bố mẹ.

Vd: Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52, trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Được hình thành bằng con đường lai xa và đa bội hóa từ loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn và loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ.

- Lai xa và đa bội hóa tạo nên loài mới thường xảy ra ở thực vật (vì ở thực vật có khả năng tự thụ phấn, sinh sản sinh dưỡng), ít xảy ra ờ động vật vì:

+ Hệ thần kinh của động vật phát triển.

+ Cách li sinh sản giữa 2 loài rất phức tạp.

+ Đa bội hóa thường gây nên rối loạn về giới tính.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 26 tháng 4 2017 lúc 21:54
Động vật phát triển không qua biến thái: con non và con trưởng thành giống nhau về hình thái, cấu trúc và chức năng của các bộ phận trong cơ thể. vd: lợn , bò... Động vật phát triển qua biến thái bao gồm 2 nhóm: Biến thái không hoàn toàn:con non giống với con trưởng thành nhưng bé hơn, khác về tỉ lệ các thành phần cơ thể, con non phải qua nhiều lần lột xác cứ một lần lột xác thì giống con trưởng thành hơn một ít. Ví dụ: cào cào con non chưa có cánh → qua nhiều lần lột xác đến lúc trưởng thành nó có cánh và trưởng thành về mặt sinh dục. Biến thái hoàn toàn: giai đoạn ấu trùng khác hẳn với giai đoạn trưởng thành. Ví dụ: ấu trùng sâu → nhộng → bướm
Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 26 tháng 4 2017 lúc 21:54
Giống nhau: Sinh sản ở thực vật và động vật đều có 2 hình thức là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ sở tế bào là nguyên phân. Sinh sản hữu tính ở thực vật và động vật đều có quá trình giảm phân tạo giao tử đực (n) và giao tử cái (n), có sự hợp nhất 2 giao tử đực và cái trong quá trình thụ tinh tạo hợp tử (2n) rồi phát triển thành phôi, thành cơ thể mới. Khác nhau: Sinh sản vô tính ở thực vật có các hình thức: sinh sản bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng. Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức: phân đôi, nẩy chồi, phân mảnh, trình sinh. Sinh sản hữu tính ở thực vật có quá trình thụ tinh kép. Sinh sản hữu tính ở động vật chỉ có 1 quá trình thụ tinh
Bình luận (0)
Quang Duy
Quang Duy 26 tháng 4 2017 lúc 20:44

Giống nhau

+Sinh sản ở động vật và thực vật đều có 2 hình thức là sinh sản vô tính và hữu tính

+Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ sở tế bào là nguyên phân

+Sinh sản hữu tính ở thực vật và động vật đều có quá tình giảm phân tạo giao tử đực và giao tử cái có sự hợp nhất 2 giao tử đực và cái trong quá trình thụ tinh tạo hợp tử rồi phát triển thành phôi,thành cơ thể mới

Khác nhau

+Sinh sản vô tính ở thực vật có các hình thức:sinh sản bằng bào tử,sinh sản sinh dưỡng

+Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức:phân đôi,nảy chồi,phân mảnh,trình sinh

+Sinh sản hữu tính ở thực vật có qua quá trình thụ tinh kép.Sinh sản hữu tính ở động vật chỉ có 1 quá trình thụ tinh

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 26 tháng 4 2017 lúc 20:27
Hoocmôn điều hoà sinh sản ở thực vật là florieen. Hoocmôn điều hoà sinh sản ở động vật là: FSH, LH, ơstrôgen, progestêrôn, testostêrôn, HCG.
Bình luận (1)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN