Ôn tập cuối năm phần số học

Phan Nguyễn Diệu Linh
Phan Nguyễn Diệu Linh 17 tháng 4 2017 lúc 21:55

a) \(\in\)đọc kí hiệu "thuộc"

\(\notin\)đọc kí hiệu"không thuộc"

\(\subset\)đọc kí hiệu"con"

\(\varnothing\)đọc kí hiệu"rỗng"

U đọc kí hiệu"giao"

VD:Ta có: A={1;2;3;4};B={2;3};C={}

Giữa phần tử với tập hợp:1\(\in\)A;\(4\notin B\)

Giữa tập hợp vời tập hợp:\(B\subset A\);A U B={2;3}

Tập hợp C không có phần tử nào gọi là tập hợp\(\varnothing\)

Bình luận (0)
Le tien toi
Le tien toi 30 tháng 10 2017 lúc 22:07

A, Ki hieu 1la thuoc.ki hieu 2 la ko thuoc.ki hieu 3 la con.ki hieu 4 la rong.ki hieu con lai la giao. B,1thuoc n 1ko thuoc n*1la tap con cua n ko co gi goi la tap hop rong a giao b

Bình luận (0)
Nguyễn Vũ Hoàng
Nguyễn Vũ Hoàng 31 tháng 1 2018 lúc 19:02

ɑ) Đọc các kí hiệu : ∈,∉,⊂,∅,∩

b) Cho ví dụ sử dụng các kí hiệu trên

Bình luận (0)
Quìn
Quìn 18 tháng 4 2017 lúc 12:45

Ta có hai công thức:

\(-\) Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số:

VD: \(2.2^3=2^{1+3}=2^4\left(=16\right)\)

\(-\) Chia hai luỹ thừa cùng cơ số:

VD: \(2^6:2^3=2^{6-3}=2^3\left(=8\right)\)

Bình luận (0)
Dương Nguyễn
Dương Nguyễn 3 tháng 5 2017 lúc 14:43

Ta có các công thức sau:

- Nhân 2 luỹ thừa cùng cơ số: am . an = am+n.

VD: 23 . 22 = 23+2 = 25 = 32; 34 . 3 = 34+1 = 35 = 243.

- Chia 2 luỹ thừa cùng cơ số: am : an = am-n (a \(\ne0;m\ge n\)).

VD: 23 : 22 = 23-2 = 2; 34 : 32 = 34-2 = 32 = 9.

Bình luận (0)
No choice teen
No choice teen 13 tháng 6 2019 lúc 12:28

Hỏi đáp Toán

Bình luận (0)
Phan Nguyễn Diệu Linh
Phan Nguyễn Diệu Linh 17 tháng 4 2017 lúc 22:09

Số tự nhiên:

+Phép cộng có các tính chất:

-Giao hoán

-Kết hợp

-Cộng với 0

+Phép nhân:

-Giao Hoán

-Kết hợp

-Nhân với 1

-Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Số nguyên:

+Phép cộng

-Giao hoán

-Kết hợp

-Cộng với số 0

-Cộng với số đối

+Phép nhân:

-Giao hoán

-Kết hợp

-Nhân với 1

-Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Phân số:

+Phép cộng

-Giao hoán

-Kết hợp

-Cộng với số 0

-Cộng với số đối

+Phép nhân:

-Giao hoán

-Kết hợp

-Nhân với 1

-Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Bình luận (4)
vinh nguyễn
vinh nguyễn 2 tháng 2 2018 lúc 19:56

phép cộng: giao hoán,kết hợp cộng với số

Phép nhân:

Giao Hoán

Kết hợp

Nhân với 1

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Số nguyên:

Phép cộng

Giao hoán

Kết hợp

Cộng với số 0

Cộng với số đối

Phép nhân:

Giao hoán

Kết hợp

Nhân với 1

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Phân số:

Phép cộng

Giao hoán

Kết hợp

Cộng với số 0

Cộng với số đối

Phép nhân:

Giao hoán

Kết hợp

Nhân với 1

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Bình luận (0)
nhok siu quậy
nhok siu quậy 27 tháng 4 2018 lúc 21:41

Số tự nhiên:

+Phép cộng có các tính chất:

-Giao hoán

-Kết hợp

-Cộng với 0

+Phép nhân:

-Giao Hoán

-Kết hợp

-Nhân với 1

-Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Số nguyên:

+Phép cộng

-Giao hoán

-Kết hợp

-Cộng với số 0

-Cộng với số đối

+Phép nhân:

-Giao hoán

-Kết hợp

-Nhân với 1

-Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Phân số:

+Phép cộng

-Giao hoán

-Kết hợp

-Cộng với số 0

-Cộng với số đối

+Phép nhân:

-Giao hoán

-Kết hợp

-Nhân với 1

-Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Bình luận (0)
Phan Nguyễn Diệu Linh
Phan Nguyễn Diệu Linh 17 tháng 4 2017 lúc 21:38

*Để hiệu của 2 số tự nhiên là một số tự nhiên thì:

a>b với a,b\(\in\)N;a là số bị trừ và b là số trừ

VD:5-2=3

*Bất kì hiệu hai số nguyên nào cũng cho ta một số nguyên

VD:-4-2=-6

5-9=-4

Bình luận (1)
Phan Nguyễn Diệu Linh
Phan Nguyễn Diệu Linh 17 tháng 4 2017 lúc 21:34

*Để thương của 2 số tự nhiên là một số tự nhiên thì:

\(a⋮b\left(a,b\in N;b\ne0\right)\) với a là số bị chia và b là số chia

VD: 6:3=2

*Thương của 2 phân số bất kì đều là một phân số(\(\forall\)mẫu của hai phân số đều\(\ne0\)

VD:\(\dfrac{5}{2}:\dfrac{1}{3}=\dfrac{15}{2}\)

Bình luận (0)
vinh nguyễn
vinh nguyễn 2 tháng 2 2018 lúc 19:53

vd:10:2=5

vd:1/2:2/2=1/2

Bình luận (0)
Quìn
Quìn 19 tháng 4 2017 lúc 12:40

1. Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước:

\(-\) Muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước ta lấy số cho trước nhân với phân số đó.

VD bài toán: Tìm \(0,6\) của \(1\dfrac{2}{5}m^2\)

2. Qui tắc tìm 1 số biết giá trị phân số của nó:

\(-\) Muốn tìm 1 số biết giá trị phân số của nó ta chia giá trị này cho phân số.

VD bài toán: \(\dfrac{3}{8}\) quả dưa hấu nặng \(2\dfrac{1}{2}\) \(kg\). Hỏi quả dưa hấu đó nặng bao nhiêu kg?

1. Quy tắc tìm tỉ số của hai số

\(-\) Tỉ số của 2 số \(a\)\(b\) \(\left(b\ne0\right)\) là thương trong phép chia số \(a\) cho số \(b\).

\(-\) Kí hiệu: \(a\text{ }:\text{ }b\) hoặc \(\dfrac{a}{b}\)

\(-\) Muốn tìm tỉ số phần trăm của 2 số \(a\)\(b\) ta nhân \(a\) với 100 rồi chia cho \(b\) và viết kí hiệu % vào kết quả: \(\dfrac{a.100}{b}\%\)

VD bài toán: Tìm tỉ số của 2 số \(1,25kg\)\(\dfrac{95}{19}kg\)

Bình luận (0)
Nguyễn Đắc Định
Nguyễn Đắc Định 17 tháng 4 2017 lúc 21:20

Số có tận cùng là số chẵn thì chia hết cho 2

Số có tổng các chữ sô chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3

Số có tận cùng là 0 ; 5 thì chia hết cho 5

Số có tổng các chữ sô chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9

Số có tận cùng là 0 thì chia hét cho cả 2 và 5 VD: 10

Số có tận cùng là 0 và tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho cả 2,3,5,9

VD : 90

Bình luận (1)
Phan Nguyễn Diệu Linh
Phan Nguyễn Diệu Linh 17 tháng 4 2017 lúc 22:00
Cách tìm ƯCLN BCNN
Phân tích các số ra thừa số nguyên tố
Xét các thừa số nguyên tố chọn thừa số chung Chọn thừa số chung và riêng
Lập tích các thừa số đó, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất lớn nhất

Bình luận (1)
Châu opit 259
Châu opit 259 24 tháng 12 2017 lúc 20:55

haViolympic toán 6

Bình luận (0)
nhok siu quậy
nhok siu quậy 27 tháng 4 2018 lúc 21:40
Cách tìm ƯCLN BCNN
Phân tích các số ra thừa số nguyên tố
Xét các thừa số nguyên tố chọn thừa số chung Chọn thừa số chung và riêng
Lập tích các thừa số đó, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất lớn nhất
Bình luận (0)
Nguyễn Đắc Định
Nguyễn Đắc Định 17 tháng 4 2017 lúc 21:28

Giải bài 168 trang 66 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 17 tháng 4 2017 lúc 21:29

a) \(-\dfrac{3}{4}\notin Z\)

b) \(0\in N\)

c) \(3,275\notin N\)

d) \(N\cap Z=N\)

e) \(N\subset Z\)

Bình luận (0)
Nguyễn Đắc Định
Nguyễn Đắc Định 17 tháng 4 2017 lúc 21:32

a) Với a, n ∈ N

an = a . a . a … a với n ≠ 0

… thừa số

Với a ≠ 0 thì a0 = 1

b) Với a, m, n ∈ N

am . an = am+n

am : an = am-n với a ≠ 0 và m ≥ n

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 19 tháng 4 2017 lúc 7:02

a) Với a, n ∈ N

an = a . a . a … a với n ≠ 0

… thừa số

Với a ≠ 0 thì a0 = 1

b) Với a, m, n ∈ N

am . an = am+n

am : an = am-n với a ≠ 0 và m ≥ n.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN