Ôn tập cuối năm phần hình học

Nhật Linh
Nhật Linh 24 tháng 4 2017 lúc 12:00

Giải bài 1 trang 131 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Dựng đoạn thẳng CD = 4cm.

- Dựng hai đường tròn (C, 5cm) và (D, 2cm) cắt nhau tại A.

- Dựng đường tròn (C, 2cm) và đường tròn (A, 4cm) cắt nhau tại B.

Đường thẳng AB kéo dài cắt đường tròn (C, 2cm) tại điểm B' (ngoài điểm B đã kể ở trên)

Các tứ giác ABCD và AB'CD là những hình thang thỏa mãn đề bài.

Chứng minh: Vì B thuộc đường tròn (A, 4cm) nên AB = 4cm.

ΔABC = ΔDCA (AB = CD = 4cm, AD = BC = 2cm, AC chung) do đó góc BAC = góc DCA là cặp so le trong ta có: AB // CD.

Tứ giác ABCD có AB // CD, AD = 2cm, CD = 4cm, BC = 2cm là hình thang thỏa mãn yêu cầu, AB'CD cũng là hình thang thỏa mãn yêu cầu vì AB' // CD, AD = 2cm, CD = 4cm, CB' = 2cm.

Bình luận (0)
Nhật Linh
Nhật Linh 24 tháng 4 2017 lúc 11:58

Giải bài 2 trang 131 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài 2 trang 131 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài 2 trang 131 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bình luận (0)
Siêu Trộm
Siêu Trộm 24 tháng 4 2017 lúc 12:03

Giải bài 3 trang 131 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài 3 trang 131 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bình luận (0)
Siêu Trộm
Siêu Trộm 24 tháng 4 2017 lúc 12:05

Tứ giác MBND là hình bình hành.

(MB// = ND)

Lại có MN // BC (vì MBCN là hình bình hành).

EK // CD (vì EK là đường trung bình của ∆CDM).

a) Để MENK là hình thoi thì hình bình hành MENK phải có hai đường chéo vuông góc. Tức là MN ⊥ EK.

Suy ra BC ⊥ CD.

Vậy ABCD phải là hình chữ nhật.

b) Để MENK là hình chữ nhật thì hình bình hành MENK phải có hai đường chéo bằng nhau. Tức là MN = EK.

Mà MN = BC, EK = \(\dfrac{1}{2}\) CD suy ra:

BC = \(\dfrac{1}{2}\) CD.

c) Để MENK là hình vuông thì MENK phải vừa là hình thoi vừa là hình chữ nhật. Tức là hình bình hành ABCD phải là hình chữ nhật có:

\(BC=\dfrac{1}{2}DC\)

Bình luận (0)
Nhật Linh
Nhật Linh 24 tháng 4 2017 lúc 12:05

Giải bài 4 trang 132 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Tứ giác MBND là hình bình hành. (MB //= ND)

Lại có MN // BC (vì MBCN là hình bình hành). EK // CCD (vì EK là đường trung bình của ΔCDM).

Giải bài 4 trang 132 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 24 tháng 4 2017 lúc 13:00

Lời giải

Giải bài 5 trang 132 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài 5 trang 132 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 24 tháng 4 2017 lúc 13:00

Lời giải

Giải bài 6 trang 132 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài 6 trang 132 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 24 tháng 4 2017 lúc 13:00

Lời giải

Giải bài 7 trang 132 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài 7 trang 132 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 24 tháng 4 2017 lúc 12:59

Giải bài 8 trang 132 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 24 tháng 4 2017 lúc 12:59

Lời giải

Giải bài 9 trang 132 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Ta chứng minh hai chiều:

Giải bài 9 trang 132 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

 
Bình luận (0)
Giáo viên Toán
Giáo viên Toán Giáo viên 24 tháng 4 2017 lúc 13:59

Bài làm của bạn Đỗ Hương Giang ý thứ hai chưa chuẩn, Từ hệ thức:

\(\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{AD}{AB}\) và góc A chung nên: tam giác ABD đồng dạng với tam giác ACB theo trường hợp CGC. Từ đó suy ra hai góc tương ứng bằng nhau: \(\widehat{ABD}=\widehat{ACB}\)

Bình luận (1)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 24 tháng 4 2017 lúc 12:58

Lời giải

Giải bài 10 trang 132 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài 10 trang 132 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài 10 trang 132 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN