Nhân, chia số hữu tỉ

Thien Tu Borum
8 tháng 4 2017 lúc 21:35

a) =

b) =

c) =

d) =

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thảo
9 tháng 4 2017 lúc 7:49

Lời giải:

a) =

b) =

c) =

d) =

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
8 tháng 4 2017 lúc 21:56

Mỗi câu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

a) =

b)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thảo
9 tháng 4 2017 lúc 7:47

Lời giải:

Mỗi câu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

a) =

b)

Bình luận (0)
Chitanda Eru (Khối kiến thức)
9 tháng 9 2018 lúc 20:50

\(a...\dfrac{-5}{16}=\dfrac{-5}{4}\cdot\dfrac{1}{4}=\dfrac{-5}{8}\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{-10}{2}\cdot\dfrac{1}{16}=......\)

\(b...\dfrac{-5}{16}=\dfrac{-5}{8}:2=\dfrac{-5}{4}:4=.....\)

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
8 tháng 4 2017 lúc 22:33

a, \(\dfrac{-3}{4}.\dfrac{12}{-5}.\left(-\dfrac{25}{6}\right)=\dfrac{9}{5}.\left(-\dfrac{25}{6}\right)=-\dfrac{15}{2}\)

b,\(\left(-2\right).\dfrac{-38}{21}.\dfrac{-7}{4}.\left(-\dfrac{3}{8}\right)=\dfrac{76}{21}.\dfrac{-7}{4}.\left(-\dfrac{3}{8}\right)=-\dfrac{19}{3}.\left(-\dfrac{3}{8}\right)=\dfrac{19}{8}\)

c,\(\left(\dfrac{11}{12}:\dfrac{33}{16}\right).\dfrac{3}{5}=\dfrac{4}{9}.\dfrac{3}{5}=\dfrac{4}{15}\)

d, \(\dfrac{7}{23}.\left[\left(-\dfrac{8}{6}\right)-\dfrac{45}{18}\right]=\dfrac{7}{23}.\left(-\dfrac{13}{6}\right)=-\dfrac{91}{138}\)

like tớ với ok

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
8 tháng 4 2017 lúc 21:42

a) =

b) =

c) =

d) =

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
8 tháng 4 2017 lúc 21:52

a, \(\dfrac{-3}{4}.\dfrac{12}{-5}.\left(-\dfrac{25}{6}\right)=-\dfrac{15}{2}\)

b, \(\left(-2\right).\dfrac{-38}{21}.\dfrac{-7}{4}.\left(-\dfrac{3}{8}\right)=\dfrac{19}{8}\)

c, \(\left(\dfrac{11}{12}:\dfrac{33}{16}\right).\dfrac{3}{5}=\dfrac{4}{15}\)

d, \(\dfrac{7}{23}.\left[\left(-\dfrac{8}{6}\right)-\dfrac{45}{18}\right]=-\dfrac{7}{6}\)

like tớ với

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
8 tháng 4 2017 lúc 21:59

a)

=

b) =

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
9 tháng 4 2017 lúc 8:54

a, \(\left(\dfrac{-2}{3}+\dfrac{3}{7}\right)-\dfrac{5}{21}:\dfrac{4}{5}+\left(\dfrac{-1}{3}+\dfrac{4}{7}\right):\dfrac{4}{5}\\ = -\dfrac{5}{21}:\dfrac{4}{5}+ \left(-\dfrac{5}{21}\right):\dfrac{4}{5}\\ =\left[-\dfrac{5}{21}+\left(-\dfrac{5}{21}\right)\right]:\dfrac{4}{5}\\ -\dfrac{10}{21}:\dfrac{4}{5}\\ =-\dfrac{25}{42}\)

b,

\(\dfrac{5}{9}:\left(\dfrac{1}{11}-\dfrac{5}{22}\right)+\dfrac{5}{9}:\left(\dfrac{1}{15}-\dfrac{2}{3}\right)\\ =\dfrac{5}{9}:\dfrac{-3}{22}+\dfrac{5}{9}:-\dfrac{3}{5}\\ =\dfrac{5}{9}:\left(\dfrac{-3}{22}+-\dfrac{3}{5}\right)\\ =\dfrac{5}{9}:-\dfrac{81}{110}\\ =-\dfrac{550}{729}\)

Bình luận (1)
Thảo Phương
Thiếu tướng -
18 tháng 4 2017 lúc 12:50

Bình luận (2)
ha huy hoang
25 tháng 8 2017 lúc 14:51

-1/32x4=-1/8

-1/32:-8=1/256

4x-1/2=-2

1/256x-2=-1/128

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thiếu tướng -
18 tháng 4 2017 lúc 12:50

4.(-25) + 10 : (-2) = -100 + (-5) = -105

(-100) - 5,6 : 8 = -50 -0,7 = -50 + (-0,7) = -50,7

....

Bình luận (0)
Miinhhoa
9 tháng 9 2018 lúc 17:21

4 . ( -25) +10 : 2 = -100 +( -5 ) = (-105 )

1/ 2 . ( -100 ) - 5,6 : 8 = - 50 + ( -0,7 ) = ( -50,7 )

Bình luận (0)
Team Lớp 6G THCS Tôn Đức Thắng
20 tháng 9 2018 lúc 9:21

Có nhiều cách nối chẳng hạn:

4(-25) + 10 : (-2) = (-100) + (-5) = -105

Giải bài 15 trang 13 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bình luận (0)
Trịnh Ánh Ngọc
9 tháng 6 2017 lúc 15:05

a) \(\dfrac{-1}{39}+\dfrac{-1}{52}=\dfrac{-4}{156}+\dfrac{-3}{156}=\dfrac{-7}{156}\)

b) \(\dfrac{-6}{9}+\dfrac{-12}{16}=\dfrac{-2}{3}+\dfrac{-3}{4}=\dfrac{-8}{12}+\dfrac{-9}{12}=\dfrac{-17}{12}\)

c) \(\dfrac{-2}{5}-\dfrac{-3}{11}=\dfrac{-22}{55}-\dfrac{-15}{55}=\dfrac{-7}{55}\)

d) \(\dfrac{-34}{37}.\dfrac{74}{-85}=\dfrac{4}{5}\)

e) \(\dfrac{-5}{9}:\dfrac{-7}{18}=\dfrac{-5}{9}.\dfrac{18}{-7}=\dfrac{10}{7}\)

Bình luận (2)
Shinichi Kudo
7 tháng 6 2017 lúc 10:40

a) \(\dfrac{-7}{20}=\dfrac{1}{5}.\dfrac{-7}{4}\) b) \(\dfrac{-7}{20}=\dfrac{-7}{40}:\dfrac{1}{2}\) c) \(\dfrac{-7}{20}=\dfrac{2}{5}+\dfrac{-3}{4}\) d) \(\dfrac{-7}{20}=\dfrac{-1}{5}+\dfrac{-3}{20}\)

Bình luận (0)
Natsu Dragneel 2005
30 tháng 8 2017 lúc 16:32

a)\(\dfrac{-7}{20}=\dfrac{-7}{10}\times\dfrac{1}{2}\)

b)\(\dfrac{-7}{20}=\dfrac{-7}{40}\times\dfrac{1}{2}\)

c)\(\dfrac{-7}{20}=\dfrac{7}{20}+\dfrac{-7}{10}\)

d)\(\dfrac{-7}{20}=\dfrac{-1}{5}+\dfrac{-3}{20}\)

Bình luận (0)
Team Lớp 6G THCS Tôn Đức Thắng
20 tháng 9 2018 lúc 9:29

Giải sách bà i tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Bình luận (0)
Trịnh Ánh Ngọc
9 tháng 6 2017 lúc 15:16

\(1\dfrac{1}{12}\)

\(\dfrac{1}{6}\) \(\dfrac{11}{12}\)

\(\dfrac{1}{6}\) \(0\) \(\dfrac{11}{12}\)

\(\dfrac{1}{4}\) \(\dfrac{-1}{12}\) \(\dfrac{1}{12}\) \(\dfrac{5}{6}\)

\(\dfrac{1}{12}\) \(\dfrac{1}{6}\) \(\dfrac{-1}{4}\) \(\dfrac{1}{3}\) \(\dfrac{1}{2}\)

Bình luận (0)
Trịnh Ánh Ngọc
9 tháng 6 2017 lúc 15:09

\(\dfrac{1}{2}-\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}\right)< ...........< \dfrac{1}{48}-\left(\dfrac{1}{16}-\dfrac{1}{6}\right)\)

\(\dfrac{-1}{12}< .........< \dfrac{1}{8}\)và số ghi trong ô trống là số nguyên nên số đó phải là 0 .

Bình luận (0)
Team Lớp 6G THCS Tôn Đức Thắng
20 tháng 9 2018 lúc 9:33

Giải sách bà i tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7Giải sách bà i tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN