Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Nhật Linh
24 tháng 4 2017 lúc 15:45

Chiều cao của tháp là 86⋅tg34∘≈58(m).

Bình luận (0)
Phạm Nguyễn Tố Như
14 tháng 8 2018 lúc 10:55

Gọi a là chiều cao của tháp, ta có:

\(\tan34\) = \(\dfrac{c.đối}{c.kề}\)= \(\dfrac{a}{86}\) \(\Rightarrow a=\) \(\tan34.86\) \(\approx\) 58m Vậy chiều cao của tháp là 58m

Bình luận (0)
Nhật Linh
24 tháng 4 2017 lúc 15:48

a) (H.a)

B^=90∘−30∘=60∘.

AB=AC⋅tgC=10⋅tg30∘≈5,774(cm)

BC=ACcosC=10cos⁡30∘≈11,547(cm).

b) (H.b)

B^=90∘−45∘=45∘.

⇒AC=AB=10(cm);

BC=ABsinC=10sin⁡45∘≈14,142(cm)

c) (H.c)

Bình luận (0)
Nhật Linh
24 tháng 4 2017 lúc 15:49

tgα=74⇒α≈60∘15′.

Bình luận (0)
Đỗ Quang Tùng
20 tháng 9 2019 lúc 19:27

tth chắc ko làm đc đâu nhỉ

Bình luận (0)
Nhật Linh
24 tháng 4 2017 lúc 15:54

cosα=250320⇒α≈38∘37′.

Bình luận (0)
Nhật Linh
24 tháng 4 2017 lúc 15:57

a) Kẻ BK⊥AC

Ta được: KBC^=60∘KBA^=60∘=60∘−38∘=22∘

Xét tam giác KBC vuông tại K có:

BK=BC⋅sinC=11⋅sin30∘=5,5(cm)

Xét tam giác KBA vuông tại K có:

AB=BKcos22∘=5,5cos⁡22∘≈5,932(cm).

Xét tam giác ABN vuông tại N có:

AN=AB⋅sin38∘≈5,932⋅sin38∘≈3,652(cm)

b) Xét tam giác ANC vuông tại N có

Bình luận (0)
Nhật Linh
24 tháng 4 2017 lúc 15:57

a) Xét tam giác ABC vuông tại B có: AB=AC.sin⁡C=8.sin⁡540≈6,472(cm)

b) Vẽ CD. Xét tam giác ACH có: AH=AC.sin⁡C=8.sin⁡740≈7,690(cm)

Xét tam giác AHD vuông tại H có: sin⁡D=AHAD≈7,6909,6≈0,8010⇒D^=530

Nhận xét: Để tính được số đo của góc D, ta đã vẽ AH ⊥ CD. Mục đích của việc vẽ đường phụ này là để tạo ra tam giác vuông biết độ dài hai cạnh và có góc D là một góc nhọn của nó. Từ đó tính được một tỉ số lượng giác của góc D rồi suy ra số đo của góc D.

Bình luận (0)
Nhật Linh
24 tháng 4 2017 lúc 16:01

Gọi AB là đoạn đường mà con thuyền đi được trong 5 phút, BH là chiều rộng của khúc sông.

Xét tam giác ABH vuông tại H, biết cạnh huyền AB và một góc nhọn thì có thể tính được BH.

Quãng đường thuyền đi trong 5 phút =112h là:

AB=2⋅112=16(km)

Chiều rộng khúc sông là: BH=AB⋅sinA=16sin⁡70∘≈0,1566(km)≈157(m).

Bình luận (0)
Kuroro Lucifer
22 tháng 9 2017 lúc 22:03

a) Ta có: \(AC=AB.\cot\widehat{C}=21.\cot\widehat{40^o}\simeq25,0268\left(cm\right)\)

b) Ta có: \(BC=\dfrac{AC}{\sin\widehat{C}}=\dfrac{21}{\sin\widehat{40^o}}\simeq32,6702\left(cm\right)\)

c) Vì ΔABCΔABC vuông tại A nên \(\widehat{B}+\widehat{C}=90^o\)

Suy ra: \(\widehat{B}=90^o-\widehat{C}=90^o-40^o=50^o\)

Vì BD là phân giác của B nên:

\(\widehat{ABD}=\dfrac{1}{2}\widehat{B}=\dfrac{1}{2}.50^o=25^o\)

Trong tam giác vuông ABD, ta có:

\(BD=\dfrac{AB}{\cos\widehat{ABD}}=\dfrac{21}{\cos25^o}\simeq23,1709\left(cm\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
4 tháng 9 2019 lúc 21:28

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN