Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

Quìn
13 tháng 4 2017 lúc 14:10

Khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo, xe sẽ tác dụng lên lò xo lực đẩy và lò xo cũng tác dụng lên xe lực đẩy.

Bình luận (0)
Anh Triêt
13 tháng 4 2017 lúc 15:03

Khi ta đẩy xe lăn để nó ép vào lò xo lá tròn, thì lò xo sẽ tác dụng lên xe lăn một lực đẩy. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một lực ép làm cho lò xo lá tròn bị méo đi.

Bình luận (0)
Phạm Gia Huy
13 tháng 4 2017 lúc 15:19

Khi ta đẩy xe cho ép lò xo lại thì:

- Lò xo lá tròn tác dụng lên xe một lực đẩy.

- Xe tác dụng lên lò xo lá tròn một lực ép.

Bình luận (0)
Quìn
13 tháng 4 2017 lúc 14:11

Khi ta kéo xe cho lò xo dãn ra, xe sẽ tác dụng lên lò xo lực kéo và lò xo sẽ tác dụng lên xe lực kéo

Bình luận (0)
Anh Triêt
13 tháng 4 2017 lúc 15:03

Khi ta kéo xe lăn để lò xo dãn ra, thì lò xo sẽ tác dụng lên xe lăn một lực kéo. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một lực kéo làm cho lò xo bị dãn dài ra.

Bình luận (0)
Đan Ngọc Nhii
13 tháng 4 2017 lúc 23:30

- Tác dụng của lò xo lên xe:

+ lò xo bị dãn ra, tác dụng lên xe một lực kéo có phương nằm ngang và chiều từ phải sang trái.

- Tác dụng của xe lên lò xo:

+ xe (nhờ sức người) đã tác dụng lên lò xo một lực kéo có phương nằm ngang và chiều từ phải sang trái làm lò xo bị dãn ra.

Bình luận (0)
Quìn
13 tháng 4 2017 lúc 14:12

Nam châm tác dụng lên quả nặng lực hút.

Bình luận (0)
Anh Triêt
13 tháng 4 2017 lúc 15:02

Khi ta đưa một cực của nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt, thì nam châm sẽ hút quả nặng về phía nam châm. Ta nói nam châm đã tác dụng lên quả nặng một lực hút.

Bình luận (0)
Phan Nguyễn Diệu Linh
14 tháng 4 2017 lúc 20:51

Khi đưa một cực của nam châm lại gần quả nặng thì nam châm sẽ tác dụng một lực hút vào quả nặng.

Bình luận (0)
Quìn
13 tháng 4 2017 lúc 14:14

a) Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lăn một lực đẩy. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một lực ép làm cho lò xo bị méo đi.

b) Lò xo bị dãn đã tác dụng lên xe lăn một lực kéo. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một lực kéo làm cho lò xo bị dãn dài ra.

c) Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một lực hút.

Bình luận (0)
Anh Triêt
13 tháng 4 2017 lúc 15:01

a) Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lăn một (1).lực đẩy.. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một (2)........lực kéo........ làm cho lò xo bị méo đi.

b) Lò xo bị dãn đã tác dụng lên xe lăn một (3)...lực đẩy.....Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một (4)......lực ép...... làm cho lò xo bị dãn dài ra.

c) Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một (5).lực kéo.

Bình luận (0)
Đặng Thanh Huyền
13 tháng 4 2017 lúc 21:25

Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lăn một (1)lực đẩy Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một (2lực kéo. làm cho lò xo bị méo đi.

b) Lò xo bị dãn đã tác dụng lên xe lăn một (3)lực đẩyLúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một (4)lực ép làm cho lò xo bị dãn dài ra.

c) Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một (5)lực kéo.

Bình luận (0)
Quìn
13 tháng 4 2017 lúc 14:18

Lực do nam châm tác dụng lên quả nặng trong thí nghiệm hình 6.3 SGK có phương nằm ngang, có chiều từ trái sang phải.

Bình luận (0)
Anh Triêt
13 tháng 4 2017 lúc 15:00

Lực do nam châm tác dụng lên quả nặng trong thí nghiệm hình 6.3 SGK có phương dọc theo trục của thanh nam châm, có chiều hướng từ quả nặng về phía nam châm.

Bình luận (0)
vo xuan sang
13 tháng 4 2017 lúc 19:30

Lực do nam châm tác dụng lên quả nặng trong thí nghiệm hình 6.3 SGK có phương dọc theo trục của thanh nam châm, có chiều hướng từ quả nặng về phía nam châm.

Bình luận (0)
Quìn
13 tháng 4 2017 lúc 14:22

\(-\) Nếu đội kéo co bên trái mạnh hơn, sợi dây sẽ chuyển động về phía bên trái.

\(-\) Nếu đội kéo co bên phải mạnh hơn, sợi dây sẽ chuyển động về phía bên phải.

\(-\) Nếu hai đội mạnh ngang nhau, sợi dây sẽ cân bằng, không chuyển động về bất kỳ phía nào.

Bình luận (0)
Anh Triêt
13 tháng 4 2017 lúc 14:59

Lực mà hai đội kéo co tác dụng vào sợi dây có phương trùng với phương của sợi dây được kéo căng, và có chiều hướng từ giữa sợi dây về phía mỗi đội.

Bình luận (0)
Ái Nữ
14 tháng 4 2017 lúc 19:03

trong bài này có 3 trường hợp

+trường hợp 1:nếu 2 đội mạnh như nhau thì sợi dây sẽ cân bằng không chuyển động

+trường hợp 2:đội bên trái mạnh hơn đội bên phải thì sợi dây sẽ chuyển động về phía bên trái

+trường hợp 3:đội bên phải mạnh hơn đội bên trái thì sơi dây sẽ chuyển động về phía bên phải

Bình luận (0)
Quìn
13 tháng 4 2017 lúc 14:25

Khi hai đội kéo co, phương của hai lực cùng phương với sợi dây (nằm ngang). Chiều lực của đội bên trái sẽ hướng và bên trái, chiều lực của đội bên phải sẽ hướng và bên phải.

Bình luận (0)
Lê Nguyễn Ngọc Nhi
13 tháng 4 2017 lúc 18:38

-Phương nằm ngang.

-Chiều của đội bên trái là từ phải sang trái.

-Chiều của đọi bên phải là từ trái sang phải.

Bình luận (0)
Phạm Gia Huy
13 tháng 4 2017 lúc 18:44

Nhận xét: khi hai đội tác dụng vào sợi dây thì: phương nằm ngang, chiều hai lực ngược nhau.

Bình luận (0)
Hoàng Hạnh Nguyễn
14 tháng 4 2017 lúc 20:14

a) Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực (1) cân bằng. Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ (2) đứng yên.

b) Lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi dây, có chiều hướng về bên phải. Lực do đội bên trái tác dụng lên sợi dây có phương dọc theo sợi dây và có (3) chiều hướng về bên trái.

c) Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng (4) phương nhưng ngược (5) chiều, tác dụng vào cùng một vật.

Bình luận (0)
Quìn
13 tháng 4 2017 lúc 14:26

a) Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực cân bằng Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ đứng yên.

b) Lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi dây, có chiều hướng về bên phải. Lực do đội bên trái tác dụng lên sợi dây có phương dọc theo sợi dây và có chiều hướng về bên trái.

c) Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều, tác dụng vào cùng một vật.

Bình luận (0)
NGUYỄN MAI HẢO
13 tháng 4 2017 lúc 14:43

a) (1) Cân bằng

(2) Đứng yên

b) (3) Chiều

c) (4) Phương

(5) Chiều

Bình luận (0)
Ren kougyoku
13 tháng 4 2017 lúc 14:25

a) Gió tác dụng vào buồm một lực đẩy.

b) Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một lực kéo.

Bình luận (0)
Quìn
13 tháng 4 2017 lúc 14:26

a) Gió tác dụng vào buồm một lực đẩy

b) Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một lực kéo

Bình luận (0)
Anh Triêt
13 tháng 4 2017 lúc 14:56

a) Gió tác dụng vào buồm một .....lực đẩy......

b) Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một ..lực kéo....

Bình luận (0)
Ren kougyoku
13 tháng 4 2017 lúc 14:23

VD : Hai học sinh cùng đẩy một cái bàn theo hai hướng ngược nhau mà cái bàn vẫn đứng yên.

Bình luận (0)
Quìn
13 tháng 4 2017 lúc 14:27

VD: Hai nhóm học sinh kéo co và không có nhóm nào mạnh hơn

Bình luận (0)
Anh Triêt
13 tháng 4 2017 lúc 14:55

Một số ví dụ về hai lực cân bằng như: Hai người A và B chơi đẩy gậy, nếu gậy vẫn đứng yên thì lực do tay của người A và người B cùng tác dụng lên gậy là hai lực cân bằng; cái tủ nằm yên trên sàn nhà thì lực nâng của sàn nhà và lực hút của Trái đất lên tủ là hai lực cân bằn

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN