Khái niệm về dao động, dao động điều hòa

Lưu Hạ Vy
31 tháng 3 2017 lúc 12:44

Phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa

Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian

Bình luận (0)
Lê Thiên Anh
1 tháng 4 2017 lúc 8:29

Phương tridnh dao động điều hòa là x = Acos(ωt+ Ø), trong đó:

- x là li độ của dao động

- A là biên độ dao động

- ω là tần số góc của đơn vị, có đơn vị là rad/s

- (ωt+ Ø) là pha của dao động tại thời điểm t, có đơn vị là rad,

- Ø là pha ban đầu của dao động

Bình luận (0)
Hoàng Đắc
26 tháng 9 2017 lúc 13:31

Phương trình dao động điều hòa

x=Acos(\(\omega\)t + \(\varphi\))

Trong đó x là li độ,

A là biên độ,

(\(\omega\)t + \(\varphi\)) là pha dao động (thường dùng đơn vị rad),

\(\varphi\) là pha ban đầu,

\(\omega\) là tần số góc (thường dùng đơn vị rad/s).

Bình luận (0)
Lê Thiên Anh
1 tháng 4 2017 lúc 8:29

Một điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm tương ứng chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó.

Bình luận (0)
HUYNH NHAT TUONG VY
21 tháng 5 2017 lúc 18:55

Một điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm tương ứng chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thằng đó.

Bình luận (0)
Huyền Trang
31 tháng 3 2017 lúc 16:40
Chu kỳ dao động T (s): là khoảng thời gian mà trạng thái dao động của vật được lặp lại như cũ (khoảng thời gian vật chuyển động được một vòng) Tần số dao động f (Hz): là số dao động toàn phần thực hiện được trong 1 giây f = \(\dfrac{1}{T}\)
Bình luận (0)
Doraemon
31 tháng 3 2017 lúc 22:43

Tần số góc ω của dao động điều hòa là một đại lượng liên hệ với chu kì T hay với tần số f bằng các hệ thức sau đây:

ω = 2Π/T = 2Πf.

Bình luận (0)
Lê Thiên Anh
1 tháng 4 2017 lúc 8:30

a. Lập công thức tính vận tốc và gia tốc của vật

v = x = -ωAsin(ωt + Ø)

a = v = -ω2Acos(ωt + Ø) = -ω2x

b.

Ở vị trí biên thì vận tốc bằng 0. Tại vị trí cân bằng thì gia tốc bằng 0.

c.

Ở vị trí vân vằng thì vận tốc có độ lớn cực đại. Còn ở vị trí biên thì gia tốc có độ lớn cực đại.

Bình luận (0)
Doraemon
31 tháng 3 2017 lúc 18:16

C. 6 cm

Vì quỹ đạo dao động có độ dài bằng hai lần biên độ.

Bình luận (0)
Hà My
20 tháng 4 2017 lúc 9:32

Một con lắc dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm. Biên độ dao động của vật lí là bao nhiêu?

Giải:Biên độ dao động của con lắc dđđh là:A=\(\dfrac{l}{2}\)=\(\dfrac{12}{2}\)=6(cm)

Bình luận (0)
Nguyễn Kim Phượng
19 tháng 5 2017 lúc 14:08

C.6cm L=2A => A= 6cm

Bình luận (0)
Lê Thiên Anh
1 tháng 4 2017 lúc 8:31

D.

Phương trình dao động: x = - 5cos(4πt) = 5cos(4πt + π) (cm).

Biên độ A = 5 cm, pha ban đầu = π rad.

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Khánh Huyền
31 tháng 3 2017 lúc 12:59

Biên độ: A = 2 cm; pha ban đầu: φ = π/6; pha tạo thời điểm t: (5t – π/6)

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
31 tháng 3 2017 lúc 12:55

a) T = 0,5 s;

b) f = 2 Hz; A = 18 cm.

Hai vị trí biến cách nhau 36 cm, nên biên độ A = 18 cm.

Thời gian đi từ vị trí nầy đến vị trí bên kia là \(\dfrac{1}{2}T\)nên chu kì T = 0,5 s và tần số f = \(\dfrac{1}{T}\)= 2 Hz.

Bình luận (0)
Cheewin
10 tháng 4 2017 lúc 20:35

a) T = 0,5 s;

b) f = 2 Hz; A = 18 cm.

Hai vị trí biến cách nhau 36 cm, nên biên độ A = 18 cm.

Thời gian đi từ vị trí nầy đến vị trí bên kia là nên chu kì T = 0,5 s và tần số f = = 2 Hz.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN