Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Tuyết Nhi Melody
22 tháng 4 2017 lúc 14:54

a) a là mệnh đề đúng.

b) b là mệnh đề sai

Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
Tuyết Nhi Melody
22 tháng 4 2017 lúc 14:55

Giải:

∆A'B'C' ∽ ∆A"B"C" theo tỉ số đồng dạng K1 = A′B′A"B"

∆A"B"C" ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2 = A"B"AB

Theo tính chất 3 thì ∆A'B'C' ∽ ∆ABC.

Theo tỉ số K= A′B′AB = A′B′.A"B"A′B′.AB = A′B′A"B".A"B"AB

vậy K= K1.k2

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
22 tháng 4 2017 lúc 14:55

Lấy trung điểm M của AB, N là trung điểm của AC => MN là đường trung bình của tam giác ABC.

=> MN // BC.

=> ∆ AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số K = 1/2.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
22 tháng 4 2017 lúc 14:56

Giải:

Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM= 23AB.

Từ m kẻ đường song song với AB cắt AC tại N.

Ta có ∆AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K=23

Dựng ∆A'B'C' = ∆AMN(theo trường hợp cạnh cạnh cạnh)

Bình luận (0)
__HeNry__
7 tháng 2 2018 lúc 21:34

Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM= 232323AB.

Từ m kẻ đường song song với AB cắt AC tại N.

Ta có ∆AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K=232323

Dựng ∆A'B'C' = ∆AMN(theo trường hợp cạnh cạnh cạnh)

Bình luận (0)
Hoàng Thảo Linh
21 tháng 2 2018 lúc 9:42

Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM= \(\dfrac{2}{3}\)AB.

Từ m kẻ đường song song với AB cắt AC tại N.

Ta có ∆AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K=\(\dfrac{2}{3}\)

Dựng ∆A'B'C' = ∆AMN(theo trường hợp cạnh cạnh cạnh)

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
22 tháng 4 2017 lúc 14:56

a) MN // BC => ∆AMN ∽ ∆ABC

ML // AC => ∆MBL ∽ ∆ABC

và ∆AMN ∽ ∆MLB

b)

∆AMN ∽ ∆ABC có:

AMN^ = ABC^; ANM^ = ACB^

AMAB= 13

∆MBL ∽ ∆ABC có:

MBL^ = BAC^, B^ chung, MLB^ = ACB^

MBAB= 23

∆AMN ∽ ∆MLB có:

MAN^ = BML^, AMN^ = MBL^, ANM^ =

Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
Hai Binh
22 tháng 4 2017 lúc 14:51

a) Theo bài ra ta có;

∆A'B'C' ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= .

=> = = =

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

=> = = =

Vậy tỉ số chu vi của ∆A'B'C' và ∆ABC là .

b) Vì = - = 40dm

=> = = = 20

=> = 100 dm

= 60 dm

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
22 tháng 4 2017 lúc 14:57

a) ∆A'B'C' ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= 35.

=> A′B′AB = B′C′BC = C′A′CA = 35

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

=> A′B′AB= A′B′+B′C′+C′A′AB+CB+CA= CA′B′C′CABC= 35

vậy tỉ số chu vi của ∆A'B'C' và ∆ABC là 35.

b) Vì CA′B′C′CABC=

Bình luận (0)
Nguyen Thuy Hoa
5 tháng 7 2017 lúc 7:37

Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Bình luận (0)
Nguyen Thuy Hoa
5 tháng 7 2017 lúc 7:33

Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Bình luận (0)
Nguyen Thuy Hoa
5 tháng 7 2017 lúc 7:32

Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Bình luận (0)
Nguyen Thuy Hoa
5 tháng 7 2017 lúc 7:30

Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Bình luận (0)
Trần Quân
1 tháng 2 2018 lúc 21:17

Xét tứ giác ABED có:

AB//DE;AB=DE

=>ABED là hình bình hành ( một cặp cạnh vừa song song vừa bằng nhau)

nên AD=BE

Xét tam giác EDA và tam giác ABE có:

AB=DE (gt)

AE là cạnh chung

AD=BE ( vừa chứng minh)

=>tam giác EDA =tam giác ABE

<=>tam giác EDA đồng dạng với tam giác ABE (1)

Xét tứ giác ABCE có:

AB//EC;AB=EC

=>ABCE là hình bình hành (một cặp cạnh vừa song song vừa bằng nhau

=>AE=BC

Xét tam giác ABE và tam giác CEB có:

AB=EC(gt)

BE là cạnh chung

AE=BC (vừa chứng minh)

=>tam giác ABE=tam giác CEB

<=>tam giác ABE đồng dạng với tam giác CEB (2)

từ (1) và (2)

=>tam giác EDA đồng dạng với tam giác ABE và đồng dang với tam giác CEB.

Ai biết cách vẽ kí hiệu đồng dạng không chỉ mình cách vẽ với cảm mơn bạn nhiều.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN