Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

Đặng Phương Nam
4 tháng 4 2017 lúc 17:16

Trong sơ đồ mạch điện hình 4.1 sgk, các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau.

Bình luận (0)
Quỳnh
4 tháng 4 2017 lúc 20:51

Trong sơ đồ mạch điện hình 4.1 sgk, các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Phụng
7 tháng 6 2017 lúc 20:12

mắc nối tiếp

Bình luận (0)
Đoàn Như Quỳnhh
20 tháng 9 2018 lúc 22:26

Theo định luật Ôm : \(I=\dfrac{U}{R}\Rightarrow U=I.R\)

nên \(U_1=I_1R_1\)

\(U_2=I_2R_2\)

\(\Rightarrow\) \(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{I_1R_1}{I_1R_2}\)

\(R_1\) nt \(R_2\) nên \(I_1=I_2\) :

\(\Rightarrow\) \(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{R_1}{R_2}\left(đpcm\right)\)

Bình luận (0)
Đặng Phương Nam
4 tháng 4 2017 lúc 17:15

Trong mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chạy qua R1 và R2 là như nhau, ta có

I = , từ đó suy ra

Bình luận (0)
Quỳnh
4 tháng 4 2017 lúc 20:50

Trog mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chạy qua R1 và R2 là như nhau

TaCo I = U1/R1=U2/R2

=>U1/U2=R1/R2

Bình luận (0)
Đặng Phương Nam
4 tháng 4 2017 lúc 17:15

Trong mạch nối tiếp, ta có: U = U1 + U2 = IR1 + IR2 = I(R1 + R2).

Mặt khác, U = IR. Từ đó suy ra: R = R1 + R2.

Bình luận (0)
Quỳnh
4 tháng 4 2017 lúc 20:45

Ta có:U=U1+U2=IR1+IR2=I.(R1+R2)

mà U=IR

Suyra R=R1+R2

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
4 tháng 4 2017 lúc 22:01

Liệu có thể thay thế hai điện trở mắc nối tiếp bằng một điện trở để dòng điện chạy qua mạch không thay đổi? Đó là vấn đề ta nghiên cứu bài hôm nay: Tiết 4 - bài 4 đOạN MạCH MắC NốI TIếP I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch mắc nối tiếp Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp: Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm: I = I1 = I2 (1) 1. Nhớ lại kiến thức lớp 7 Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế trên mỗi đèn: U = U1 + U2 (2)

Bình luận (0)
Đặng Phương Nam
4 tháng 4 2017 lúc 17:15

+ Khi công tắc K mở, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

+ Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

+ Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

Bình luận (0)
Quỳnh
4 tháng 4 2017 lúc 20:40

* Khi công tắc K mở, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

*Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua bóng đèn.

*Khi công tắc K đóng dây tóc dèn Đ1 bị đứt,đèn Đ2 ko hđ vì mạch hở ko có dòng điện chạy qua(bóng đèn)

Bình luận (0)
Katy Perry
5 tháng 4 2017 lúc 16:26

Bài giải:

+Khi công tắc K mở, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

+Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn cũng không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua chúng.

+Khi công tắc K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt thì đèn Đ2 cũng không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua nó.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
4 tháng 4 2017 lúc 17:22

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch đó là R = R1 + R2 = 20 + 20 = 40 Ω.

b) Đoạn mạch mới có ba điện tích mắc nối tiếp nhau, điện trở tương đương của nó là R = R1 + R2 + R3 = 20 + 20 + 20 = 60 Ω.

Bình luận (0)
Quỳnh
4 tháng 4 2017 lúc 20:35

a)Rtd = R1 + R2 = 20 + 20 = 40 Ω.

b) R = R1 + R2 + R3 = 20 + 20 + 20 = 60 Ω

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
4 tháng 4 2017 lúc 20:40
a) Điện trở tương đương của đoạn mạch đó là R tđ = R 1 + R 2 = 20 + 20 = 40 Ω. b) Đoạn mạch mới có ba điện tích mắc nối tiếp nhau, điện trở tương đương của nó là R = R 1 + R 2 + R 3 = 20 + 20 + 20 = 60 Ω.
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN