Đại lượng tỷ lệ thuận

Nguyễn Đinh Huyền Mai
18 tháng 4 2017 lúc 16:56

Hai địa lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau nên ta có công thức tổng quát: y = kx.

a) Với x = 6, y = 4 ta được 4 = k6.

Suy ra k = 46=23

b) Với k = 23 ta được y = 23x.

c) Ta tìm được k = 23 => y = 23x. Do đó:

với x = 9 thì y = 6.

Với x = 15 thì y = 10

Bình luận (0)
Bích Ngọc Huỳnh
14 tháng 11 2017 lúc 13:34

a) x và y là hai đại lượngtỉ lệ nghịch nên công thức tổng quát y = \(\dfrac{a}{x}\)

.

Theo đề bài x = 8 thì y = 15, thay voà công thức ta được:

15 = a8

hay a = 15.8 = 120

b) Biếu diến y theo x:

y = 120x

c) Khi x = 6 thì y = 120/6

= 20.

Khi x = 10thì y = 120/10

= 12.

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
14 tháng 11 2017 lúc 13:36

Giải

Hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau nên ta có công thức tổng quát: y = kx.

a) Với x = 6, y = 4 ta được 4 = k6.

Suy ra k = 4/6 = 2/3

b) Với k = 2/3 ta được y = 2/3x.

c) Ta tìm được k = 2/3 ⇒ y = 2/3x. Do đó:

với x = 9 thì y = 6.

Với x = 15 thì y = 10.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
18 tháng 4 2017 lúc 16:51

a) Các ô trống trong bảng đều có cùng một giá trị là 7,8 vì

\(\dfrac{m}{V}=\dfrac{7,8}{1}=\dfrac{15,6}{2}=\dfrac{23,4}{3}=\dfrac{31,2}{4}=\dfrac{39}{5}=7,8\)

b) Vì \(\dfrac{m}{V}\) = 7,8 nên m= 7,8 V.

Vậy hai địa lượng m và V tỉ lệ thuận với nhau.

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
18 tháng 4 2017 lúc 16:54

a) Các ô trống trong bảng đều có cùng một giá trị là 7,8 vì

mV=7,81=15,62=23,43=31,24=395=7,8

b) Vì \(\dfrac{m}{V}\)= 7,8 nên m= 7,8 V.

Vậy hai địa lượng m và V tỉ lệ thuận với nhau.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thiếu tướng -
18 tháng 4 2017 lúc 16:57

a) Các ô trống trong bảng đều có cùng một giá trị là 7,8 vì

\(\dfrac{m}{V}=\dfrac{7,8}{1}=\dfrac{15,6}{2}=\dfrac{23,4}{3}=\dfrac{31,2}{4}=\dfrac{39}{5}=7,8\)

b) Vì \(\dfrac{m}{V}\) = 7,8 nên m= 7,8 V.

Vậy hai địa lượng m và V tỉ lệ thuận với nhau.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
18 tháng 4 2017 lúc 16:48

z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k nên ta có z = ky.

y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h nên ta có y = hx.

Do đó z = ky = k(hx) = (kh)x

Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ kh

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
18 tháng 4 2017 lúc 16:52

z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k nên ta có z = ky.

y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h nên ta có y = hx.

Do đó z = ky = k(hx) = (kh)x

Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ kh

Bình luận (0)
Tạ Phương Thảo
15 tháng 11 2017 lúc 21:38

Vì z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k nên ta có: z=k.y (1)

và y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h nên ta có: y=h.x (2)

Thay (2) vào (1) ta được: z=k(h.x) = (k.h)x

=>z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là k.h (đpcm)

P/s;Rất chi tiết, mong tick cho mik!!!

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
18 tháng 4 2017 lúc 16:47

z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k nên ta có z = ky.

y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h nên ta có y = hx.

Do đó z = ky = k(hx) = (kh)x

Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ kh

Bình luận (0)
Trịnh Ánh Ngọc
12 tháng 10 2017 lúc 15:57

a) Ta có y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k nên y = kx mà khi x = 5 thì y = 3.

Suy ra: 3=k.5⇒k=353=k.5⇒k=35

b) y=35xy=35x

c) Khi x = -5 thì y=35.(−5)=−3y=35.(−5)=−3

Khi x = 10 thì y=35.10=6y=35.10=6

Bình luận (0)
Thái Nhữ
7 tháng 12 2017 lúc 20:57

a,Theo bài ra, ta có: y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là k(k hằng số khác 0)

=>y=kx

Với x=5,y=3 thì 3=k5

=>k=\(\dfrac{3}{5}\)

Vậy y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là \(\dfrac{3}{5}\)

b,Khi k=\(\dfrac{3}{5}\)mà ta lại có y=kx

=>y=\(\dfrac{3}{5}\)x

Vậy y=\(\dfrac{3}{5}\)x

c,Với x=-5=>y=\(\dfrac{3}{5}\).(-5)=-3

Với x=10=>y=\(\dfrac{3}{5}\).10=6

Vậy với x=10,y=6 và với x=-5,y=-3

Bình luận (0)
chuongthanhpham
17 tháng 12 2018 lúc 20:07

Giải:

a. Vì hai đại lượng \(x\)\(y\) tỉ lệ thuận với nhau nên ta có công thức:

\(y=k.x\)

Thay \(x=5,y=3\), ta có

\(3=k.5\Rightarrow k=\dfrac{3}{5}\)

Vậy: \(k=\dfrac{3}{5}\)

b. Theo câu a, ta có

thay \(k=\dfrac{3}{5}\), ta có:

\(y=\dfrac{3}{5}.x\)

Vậy: \(y=\dfrac{3}{5}.x\)

c. Khi \(x=-5\)

=> \(y=\dfrac{3}{5}.x=\dfrac{3}{5}.-5=-3\)

Khi \(x=10\)

\(y=\dfrac{3}{5}.x=\dfrac{3}{5}.10=6\)

Vậy: \(y=-3\) khi \(x=-5\)

\(y=6\) khi \(x=10\)

Bình luận (0)
Trịnh Ánh Ngọc
12 tháng 10 2017 lúc 15:57

Theo đề bài, x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên y = kx

Mà khi x =-1 thì y = 2 nên 2 = k.(-1) ⇒⇒ k = -2

Ta điền vào bảng sau:

x

-2

-1

1

3

4

y

4

2

-2

-6

-8

Bình luận (0)
Lê Minh Tuấn
15 tháng 11 2017 lúc 22:15

x và y tỉ lệ thuận nên y = k.x

Giải bài 2 trang 54 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Từ đó ta tìm được y lần lượt là:

(-2).(-3) = 6 ; (-2) (-1) = 2;

(-2).1 = (-2) ; (-2).5 = -10

Ta được bảng sau

x -3 -1 1 2 5
y 6 2 -2 -4 -10
Bình luận (0)
Lê Phương Linh
4 tháng 12 2017 lúc 19:48
x −2 −1 1 3 4
y 4 2 -2 -6 -8
Bình luận (0)
Trịnh Ánh Ngọc
12 tháng 10 2017 lúc 15:56

a) Điền số thích hợp vào ô trống:

b) Hai đại lượng s và t tỉ lệ thuận vì s =12t, hệ số tỉ lệ bằng 12.

Bình luận (0)
lê huân
12 tháng 11 2018 lúc 21:02

a. Điền số thích hợp vào ô trống:

t 1 2 3 4 5
s 12 24 36 48 60
s/t 12 12 12 12 12

b. Hai đại lượng s và t có tỉ lệ thuận vì s = 12t, hệ số tỉ lệ bằng 12.

Bình luận (0)
lê huân
12 tháng 11 2018 lúc 21:03

a) Điền số thích hợp vào ô trống:

b) Hai đại lượng s và t tỉ lệ thuận vì s =12t, hệ số tỉ lệ bằng 12.

Bình luận (0)
Trịnh Ánh Ngọc
12 tháng 10 2017 lúc 15:56

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 0,8 nên x = 0,8y (1)

y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 5 nên y = 5z (2)

Thay (2) vào (1) ta có: x = 0,8y = 0,8y. (5z) = (0,8.5)z = 4z

Vậy x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 4.

Bình luận (0)
lê huân
12 tháng 11 2018 lúc 20:56

Ta có:

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 0,8 nên x = 0,8y (1)

y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 5 nên y = 5z (2)

Thay (1) vào (2) ta có: x = 0,8y = 0,8.5.z = (0,8.5)z = 4z

Vậy x tỉ lệ với z theo tỉ lệ là 4

Bình luận (0)
Trần Thục Lê Ngân
4 tháng 8 2019 lúc 9:23

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 0,8 nên x = 0,8y (1)

y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 5 nên y = 5z (2)

Thay (2) vào (1) ta có: x = 0,8y = 0,8y. (5z) = (0,8.5)z = 4z

Vậy x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 4.

tick và theo dõi giúp mình nha mn

Bình luận (0)
Trịnh Ánh Ngọc
12 tháng 10 2017 lúc 15:58

Chỗ sai trong bảng: 520 tương ứng với chiều cao là 32

Sai vì 36018=46023≠5203236018=46023≠52032. Phải sửa 32 thành 26.

Ta có bảng sau:

Số liệu

360

460

520

640

700

Chiều cao của cột (mm)

18

23

26

32

35

Bình luận (0)
Trịnh Ánh Ngọc
12 tháng 10 2017 lúc 15:55

Gọi x (đồng) là giá tiền của 8 gói kẹo .

Vì giá của mỗi gói kẹo không đổi nên số gói kẹo và số tiền mua tỉ lệ thuận với nhau.

Theo tính chất tỉ lệ thuận ta có: x8=270006x8=270006

Suy ra: x=27000×86=36000x=27000×86=36000

Vậy giá của 8 gói kẹo là 36.000 đồng

Bình luận (0)
Đỗ Thu Trang
3 tháng 12 2017 lúc 15:22

+) Gọi giá tiền của 8 gói kẹo là x ( đồng ) ( x > 0 )

+) Vì giá tiền và gói kẹo là 2 đại lượng TLT vs nhau , nên:

\(\rightarrow\dfrac{6}{8}=\dfrac{27000}{x}\)

6 * x = 8 * 27000

6 * x = 216000

x = 216000 / 6

x = 36000

Vậy giá tiền của 8 gói kẹo là 36000 ( đồng )

Bình luận (0)
lê thị thanh hoài
9 tháng 8 2018 lúc 8:15

giá tiền của 1 gói kẹo là:

27000:6=4500(đồng)

giá tiền của 8 gói kẹo là:

4500*8=36000(đồng)

vậy giá tiền của 8 gói kẹo là:36000 đồng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN