Cộng, trừ số hữu tỉ

Nhật Linh
8 tháng 4 2017 lúc 21:12

a)-\(\dfrac{1}{12}\)

b)-1

c)\(\dfrac{1}{3}\)

d)\(\dfrac{53}{14}\)

Bình luận (1)
Phạm Khánh Linh
8 tháng 6 2017 lúc 14:38

a) \(\dfrac{-1}{21}+\dfrac{-1}{28}=\dfrac{-4}{84}+\dfrac{-3}{84}=\dfrac{\left(-4\right)+\left(-3\right)}{84}\)

\(=\dfrac{-7}{84}=\dfrac{-1}{12}\)

b)\(\dfrac{-8}{18}-\dfrac{15}{27}=\dfrac{-4}{9}-\dfrac{5}{9}=\dfrac{\left(-4\right)+\left(-5\right)}{9}=-1\)

c) \(\dfrac{-5}{12}+0,75=\dfrac{-5}{12}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{-5+9}{12}=\dfrac{4}{12}=\dfrac{1}{3}\)

d) \(3,5-\left(-\dfrac{2}{7}\right)=\dfrac{7}{2}+\dfrac{2}{7}=\dfrac{49+4}{14}=\dfrac{53}{14}=3\dfrac{11}{14}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thành Đạt
8 tháng 4 2017 lúc 21:15

a)\(\dfrac{-1}{21}+\dfrac{-1}{28}=\dfrac{-4-3}{84}=\dfrac{-7}{84}=\dfrac{-1}{12}\)

b)\(\dfrac{-8}{18}-\dfrac{15}{27}=\dfrac{-24-30}{54}=\dfrac{-54}{54}=-1\)

c)\(\dfrac{-5}{12}+0,75=\dfrac{-5}{12}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{-5+9}{12}=\dfrac{4}{12}=\dfrac{1}{3}\)

d)\(3,5-\left(-\dfrac{2}{7}\right)=\dfrac{7}{2}+\dfrac{2}{7}=\dfrac{49+4}{14}=\dfrac{53}{14}\)

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
8 tháng 4 2017 lúc 21:17

Có nhiều đáp số cho mỗi câu chẳng hạn:

a)

b)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thảo
9 tháng 4 2017 lúc 7:50

Lời giải:

Có nhiều đáp số cho mỗi câu chẳng hạn:

a)

b)

Bình luận (0)
Phạm Khánh Linh
8 tháng 6 2017 lúc 15:09

a)\(Tacó\dfrac{-5}{16}=\dfrac{\left(-1\right)+\left(-4\right)}{16}=\dfrac{-1}{16}+\dfrac{-4}{16}=\dfrac{-1}{16}+\dfrac{-1}{4}\)

Hoặc \(\dfrac{-5}{16}=\dfrac{\left(-2\right)+\left(-3\right)}{16}=\dfrac{-2}{16}+\dfrac{-3}{16}=\dfrac{-1}{8}+\dfrac{-3}{16}\)

b) Ta có:\(\dfrac{-5}{16}=\dfrac{2-7}{16}=\dfrac{2}{16}-\dfrac{7}{16}=\dfrac{1}{8}-\dfrac{7}{16}\)

Hoặc \(\dfrac{-5}{16}=\dfrac{6-11}{16}=\dfrac{6}{16}-\dfrac{11}{16}=\dfrac{3}{8}-\dfrac{11}{16}\)

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
8 tháng 4 2017 lúc 21:26

a) =

b) = =

c) =

d) =

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thảo
9 tháng 4 2017 lúc 7:50

Lời giải:

a) =

b) = =

c) =

d) =

Bình luận (4)
đào thanh vân
26 tháng 12 2017 lúc 21:59

a, =

b) = =

c) =

d) =

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
8 tháng 4 2017 lúc 21:23

a) x + => x =

b) x - => x =

c) -x - = =>

d) =>

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thảo
9 tháng 4 2017 lúc 7:49

Lời giải:

a) x + => x =

b) x - => x =

c) -x - = =>

d) =>

Bình luận (0)
Trần Kha Bách
16 tháng 6 2017 lúc 21:05

x +1/3

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
8 tháng 4 2017 lúc 21:36

Cách 1: Tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc

A=

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp

A =

= (6-5-3) -

= -2 -0 - = - (2 + ) = -2

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thảo
9 tháng 4 2017 lúc 7:49

Lời giải:

Cách 1: Tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc

A=

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp

A =

= (6-5-3) -

= -2 -0 - = - (2 + ) = -2

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
17 tháng 7 2017 lúc 20:37

cách 1:

A = \(\left(6-\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{2}\right)-\left(5+\dfrac{5}{3}-\dfrac{3}{2}\right)-\left(3-\dfrac{7}{3}+\dfrac{5}{2}\right)\)

= \(\left(\dfrac{6}{1}-\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{2}\right)-\left(\dfrac{5}{1}+\dfrac{5}{3}-\dfrac{3}{2}\right)-\left(\dfrac{3}{1}-\dfrac{7}{3}+\dfrac{5}{2}\right)\)

= \(\left(\dfrac{18}{3}-\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{2}\right)-\left(\dfrac{15}{3}+\dfrac{5}{3}-\dfrac{3}{2}\right)-\left(\dfrac{9}{3}-\dfrac{7}{3}+\dfrac{5}{2}\right)\)

= \(\left(\dfrac{16}{3}+\dfrac{1}{2}\right)-\left(\dfrac{20}{3}-\dfrac{3}{2}\right)-\left(\dfrac{2}{3}+\dfrac{5}{2}\right)\)

= \(\left(\dfrac{32}{6}+\dfrac{3}{6}\right)-\left(\dfrac{40}{6}-\dfrac{9}{6}\right)-\left(\dfrac{4}{6}+\dfrac{15}{6}\right)\)

= \(\dfrac{35}{6}-\dfrac{31}{6}-\dfrac{19}{6}\)

= \(-\dfrac{15}{6}=-\dfrac{5}{2}\)

cách 2:

A = \(\left(6-\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{2}\right)-\left(5+\dfrac{5}{3}-\dfrac{3}{2}\right)-\left(3-\dfrac{7}{3}+\dfrac{5}{2}\right)\)

= \(\left(6-5-3\right)-\left(\dfrac{2}{3}+\dfrac{5}{3}-\dfrac{7}{3}\right)-\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{2}-\dfrac{5}{2}\right)\)

= \(\left(-2\right)-0+\dfrac{1}{2}\)

= \(-\dfrac{5}{2}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Đắc Định
9 tháng 5 2017 lúc 21:41

B

Bình luận (0)
bui hoang vu thanh
14 tháng 5 2017 lúc 20:41

đáp án B nha

tích nha^^

Bình luận (0)
HO THI THUY LINH
22 tháng 5 2017 lúc 9:35

B

Bình luận (0)
bui hoang vu thanh
14 tháng 5 2017 lúc 20:39

đáp án đúng là A nha

tích nha^^

Bình luận (2)
Bùi Thị Vân
8 tháng 6 2017 lúc 11:04

\(\dfrac{a}{b}+\dfrac{-a}{b+1}=a\left(\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{b+1}\right)=\dfrac{a}{b\left(b+1\right)}\) Đáp án: C

Bình luận (0)
Phạm Khánh Linh
8 tháng 6 2017 lúc 14:55

\(\dfrac{a}{b}+\dfrac{-a}{b+1}=a\left(\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{b+1}\right)=\dfrac{1}{b\left(b+1\right)}\)

=> Đáp án C

Bình luận (0)
bui hoang vu thanh
14 tháng 5 2017 lúc 20:20

ta có:\(\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3}.\dfrac{-6}{10}=1.\dfrac{-6}{10}=\dfrac{-6}{10}\)

\(\Rightarrow\)đáp án đúng là A

Bình luận (0)
HO THI THUY LINH
22 tháng 5 2017 lúc 9:34

đáp án đúng là b đấy

Bình luận (0)
bui hoang vu thanh
14 tháng 5 2017 lúc 20:23

xin lỗi mk sai

sửa lại:

\(\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3}.\dfrac{-6}{10}=\dfrac{20}{30}+\dfrac{-6}{30}=\dfrac{14}{30}=\dfrac{7}{15}\)

\(\Rightarrow\)đáp án đúng là B

ps:xin lỗi các bạn mk nhầm

Bình luận (0)
Phạm Khánh Linh
1 tháng 6 2017 lúc 20:53

A = \(\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{15}\right)-\)\(\left(\dfrac{3}{4}+\dfrac{2}{9}+\dfrac{1}{36}\right)+\)\(\dfrac{1}{72}\)

= \(1-1+\dfrac{7}{12}\)

=\(\dfrac{1}{72}\)

Bình luận (2)
Nguyen Hoang Phuong Uyen
6 tháng 7 2017 lúc 22:58

A = ( 1/3+3/5+1/15)-(3/4+2/9+1/36)+1/72

= 1-1+1/72

= 1/72

Bình luận (0)
Quỳnh Như
16 tháng 7 2017 lúc 6:08

A=\(\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{15}\right)-\left(\dfrac{3}{4}+\dfrac{2}{9}+\dfrac{1}{36}\right)+\dfrac{1}{72}=1-1+\dfrac{1}{72}=\dfrac{1}{72}\)

Bình luận (0)
Hương Mai
18 tháng 5 2017 lúc 20:37

B=(\(\dfrac{1}{5}\)-\(\dfrac{1}{5}\))+(\(\dfrac{3}{7}\)-\(\dfrac{3}{7}\))+(\(\dfrac{5}{9}\)-\(\dfrac{5}{9}\))+(\(\dfrac{2}{11}\)-\(\dfrac{2}{11}\))+(\(\dfrac{7}{13}\)-\(\dfrac{7}{13}\))+\(\dfrac{9}{16}\)

B=\(\dfrac{9}{16}\)

Bình luận (6)
Phạm Khánh Linh
8 tháng 6 2017 lúc 14:49

\(B=\dfrac{1}{5}-\dfrac{3}{7}+\dfrac{5}{9}-\dfrac{2}{11}+\dfrac{7}{13}-\dfrac{9}{16}-\dfrac{7}{13}+\dfrac{2}{11}-\dfrac{5}{9}+\dfrac{3}{7}\)\(-\dfrac{1}{5}\)

\(B=\left(\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{5}\right)+\left(-\dfrac{3}{7}+\dfrac{3}{7}\right)+\left(\dfrac{5}{9}-\dfrac{5}{9}\right)-...\)

\(B=-\dfrac{9}{16}\)

Bình luận (0)
Lê Vi
28 tháng 9 2018 lúc 17:47

Tính nhanh :

B=15−37+59−211+713−916−713+211−59+37−15

B=(1515-1515)+(3737-3737)+(5959-5959)+(211211-211211)+(713713-713713)+916916

B=916

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN