Bài 15. Công suất

Sách Giáo Khoa

Trong xây dựng, để đưa vật liệu lên cao, người ta thường dùng dây kéo vắt qua ròng rọc cố định như hình 15.1. 

Anh An và anh Dũng dùng hệ thống này đưa gạch lên tầng 2, cao 4m, mỗi viên gạch đều nặng 16N. Mỗi lần anh An kéo được 10 viên gạch mất 15 giây. Còn anh Dũng mỗi lần kéo 15 viên gạch mất 60 giây.

C1- Tính công thực hiện được của anh An và anh Dũng.

 

C2- Trong các phương án sau đây, có thể chọn những phương án nào để biết ai là người làm việc khỏe hơn?

a) So sánh công thực hiện được của hai người, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

b) So sánh thời gian kéo gạch lên cao của hai người, ai làm mất ít thời gian hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

c) So sánh thời gian của hai người để thực hiện được cùng một công, ai làm việc mất ít thời gian hơn (thực hiện công nhanh hơn) thì người đó làm việc khỏe hơn.

d) So sánh công của hai người thực hiện được trong cùng một thời gian, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

C3- Từ kết quả của C2, hãy tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau:  Anh ..........(1).......... làm việc khỏe hơn, vì ..........(2)..........

C4- Tính công suất của anh An và anh Dũng

Hoàng Nguyên Vũ
Hoàng Nguyên Vũ 17 tháng 4 2017 lúc 23:25

Trong xây dựng, để đưa vật liệu lên cao, người ta thường dùng dây kéo vắt qua ròng rọc cố định như hình 15.1.

Anh An và anh Dũng dùng hệ thống này đưa gạch lên tầng 2, cao 4m, mỗi viên gạch đều nặng 16N. Mỗi lần anh An kéo được 10 viên gạch mất 15 giây. Còn anh Dũng mỗi lần kéo 15 viên gạch mất 60 giây.

C1- Tính công thực hiện được của anh An và anh Dũng.

Giải

Một viên gạch nặng P = 16N, cần đưa gạch lên độ cao h = 4m

Để kéo được 1 viên gạch thì cần thực hiện một công là:

\(A=P.h=16.4=64\left(J\right)\)

- Anh An kéo được 10 viên gạch lên, công anh An thực hiện để kéo gạch là:

\(A_A=A.10=64.10=640\left(J\right)\)

- Anh Dũng kéo được 15 viên gạch lên, công anh Dũng thực hiện để kéo gạch là:

\(A_D=A.15=64.15=960\left(J\right)\)

C2- Trong các phương án sau đây, có thể chọn những phương án nào để biết ai là người làm việc khỏe hơn?

a) So sánh công thực hiện được của hai người, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

b) So sánh thời gian kéo gạch lên cao của hai người, ai làm mất ít thời gian hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

c) So sánh thời gian của hai người để thực hiện được cùng một công, ai làm việc mất ít thời gian hơn (thực hiện công nhanh hơn) thì người đó làm việc khỏe hơn.

d) So sánh công của hai người thực hiện được trong cùng một thời gian, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

Các câu trả lời đúng là câu c và d.

C3- Từ kết quả của C2, hãy tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau: Anh Dũng làm việc khỏe hơn, vì:

Theo phương án c của câu C2: Thời gian để mỗi anh thực hiện một công là 1J là:

Anh An: \(t_A=\dfrac{50}{640}\approx0,08\left(s\right)\)

Anh Dũng: \(t_D=\dfrac{60}{960}\approx0,06\left(s\right)\)

Do tA < tD nên anh Dũng làm việc khỏe hơn.

Thep phương án d của câu C2: Công mà mỗi anh thực hiện được trong một giây là:

Anh An: \(A_A'=\dfrac{640}{50}=12,8\left(J\right)\)

Anh Dũng: \(A_D'=\dfrac{960}{60}=16\left(J\right)\)

Do AA' < AD' nên anh Dũng làm việc khỏe hơn.

C4- Tính công suất của anh An và anh Dũng.

Công suất của anh An là:

\(P_A=\dfrac{A_A}{t_A}=\dfrac{640}{50}=12,8\left(W\right)\)

Công suất của anh Dũng là:

\(P_D=\dfrac{A_D}{t_D}=\dfrac{960}{60}=16\left(W\right)\)

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
Phạm Thanh Tường 18 tháng 4 2017 lúc 10:54

C1: Để nâng một viên gạch nặng 16N lên cao 4m cần tốn công là:

\(A_1=P.h=16.4=64J\)

Anh An kéo được 10 viên gạch lên cao nên công của anh An là:

\(A_{An}=10.A_1=10.64=640J\)

Anh Dũng kéo được 15 viện gạch lên cao nên công của anh Dũng là:

\(A_{Dũng}=15.A_1=15.64=960J\).

C2:

a) So sánh công thực hiện được của hai người, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

b) So sánh thời gian kéo gạch lên cao của hai người, ai làm mất ít thời gian hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

c) So sánh thời gian của hai người để thực hiện được cùng một công, ai làm việc mất ít thời gian hơn (thực hiện công nhanh hơn) thì người đó làm việc khỏe hơn.

d) So sánh công của hai người thực hiện được trong cùng một thời gian, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

C3: Anh An làm việc khỏe hơn, vì để kéo một viên gạch lên cao 4m anh chỉ mất có \(\dfrac{15}{10}\)giây ít hơn thời gian của anh An thục hiện công việc ấy \(\left(\dfrac{60}{15}\right)\).

C4: Công suất của anh An là:

\(P_{An}=\dfrac{A_{An}}{t_{An}}=\dfrac{640}{15}\approx42,7W\)

Công suất của anh Dũng là:

\(P_{Dũng}=\dfrac{A_{Dũng}}{t_{Dũng}}=\dfrac{960}{60}=16W\).

Bình luận (0)
Nguyễn Xuân Yến Nhi
Nguyễn Xuân Yến Nhi 17 tháng 4 2017 lúc 15:36

C1:

Công của anh An thực hiện: A1 = 10. 16. 4 = 640 J.

Công của anh Dũng thực hiện: A2 = 15. 16. 4 = 960 J.

C2: Phương án C và D đều đúng

C3:

- Theo phương án c).

Nếu để thực hiện cùng một công là 1Jun thì

An phải mất một khoảng thời gian là t1 = = 0,078s

Dũng phải mất một khoảng thời gian là: t2 = = 0,0625s.

So sánh ta thấy t2< t1. Vậy Dũng làm việc khỏe hơn.

(1) Dũng.

(2) để thực hiện cùng một công là 1J thì Dũng mất thời gian ít hơn.

Thời gian kéo của An là 50s, thời gian kéo của Dũng là 60s. nếu xét trong cùng một thời gian là 1s thì

An thực hiện được 1 công là A1 = = 12, 8J

Dũng thực hiện được 1 công là : A2 = = 16J

So sánh A2 và A1 ( A2 > A1 ). Vậy Dũng thực hiện công lớn hơn.

C4:

Công suất của An là P1 = = 12, 8W

Công suất của Dũng là : P2 = = 16W

Bình luận (0)
Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 17 tháng 4 2017 lúc 21:16

Để thực hiện một công A, trâu làm việc trong 2 giờ hay 120 phút còn máy cày chỉ mất 20 phút nên máy cày có khả năng thực hiện công nhanh hơn do đó công suất của nó lớn hơn trâu

So sánh công suất:

Gọi P1,P2 là công suất của trâu và của máy

t1,t2 là thời gian thực của trâu và máy

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}P_1=\dfrac{A}{t_1}\\P_2=\dfrac{A}{t_2}\end{matrix}\right.\Rightarrow\dfrac{P_1}{P_2}=\dfrac{t_1}{t_2}=\dfrac{120}{20}=6\) (công A là như nhau)

Vậy công suất của máy cày gấp 6 lần trâu

Bình luận (0)
Nguyễn Xuân Yến Nhi
Nguyễn Xuân Yến Nhi 17 tháng 4 2017 lúc 15:31

Cùng cày một sào đất, nghĩa là công thực hiện của trâu và của máy cày là như nhau

Trâu cày mất thời gian t1 = 2 giờ = 120 phút.

Máy cày mất thời gian t2 = 20 phút.

t1 = 6t2 vậy máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lần.

Bình luận (0)
Anh Triêt
Anh Triêt 17 tháng 4 2017 lúc 20:56

Cùng cày một sào đất, nghĩa là công thực hiện của trâu và của máy cày là như nhau

Trâu cày mất thời gian t1 = 2 giờ = 120 phút.

Máy cày mất thời gian t2 = 20 phút.

t1 = 6t2 vậy máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lần.

Bình luận (0)
Nguyễn Xuân Yến Nhi
Nguyễn Xuân Yến Nhi 17 tháng 4 2017 lúc 15:31

a) Trong 1 giờ (3 600s) con ngựa kéo xe đi được đoạn đường:

s = 9 km = 9000m.

Công của lực kéo của ngựa trên đoạn đường s là:

A = F. s = 200 . 9 000 = 1 800 000 J

Công suất của ngựa :

P = \(\dfrac{A}{t}=\dfrac{1800000}{3600}\)=500W

b) Công suất: P = \(\dfrac{A}{t}\)=>P = \(\dfrac{F.s}{t}=F.v\)

Bình luận (0)
Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 17 tháng 4 2017 lúc 21:07

v = 9 km/h = 2,5 m/s

a.) Với lực 200 N trong 1 giây xe đi được quãng đường 2,5m nên công suất của ngựa là:

\(P=\dfrac{A}{t}=\dfrac{F.s}{t}=\dfrac{200.2,5}{1}=500\left(J|s\right)\)

b.) Ta có: \(A=F.s=F.v.t\) (s = v . t)

Do đó: \(P=\dfrac{A}{t}=\dfrac{F.v.t}{t}=F.v\)

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
Phạm Thanh Tường 18 tháng 4 2017 lúc 11:21

a) công mà con ngựa thục hiện được trong 1 giờ là:

\(A=F.s=200.9000=1800000J\)

Công suất của con ngựa là:

\(P=\dfrac{A}{t}=\dfrac{1800000}{3600}=500W\)

b) Vì s=v.t nên:

\(P=\dfrac{A}{t}=\dfrac{F.s}{t}=F.\dfrac{v.t}{t}=F.v\)

vậy P=F.v

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN