Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Trần Hoàng Nghĩa
10 tháng 4 2017 lúc 15:27

Chuyển động của trục bánh xe trên máng nghiêng là chuyển động không đều,

Vì trong cùng khoảng thời gian t = 3s, trục lăn được quãng đường AB, BC, CD không bằng nhau và tăng dần,

Còn trên đoạn DE, EF là chuyển động đều vì trong khoảng thời gian 3s, trục lăn được những quãng đường bằng nhau.

Bình luận (0)
Phan Nguyễn Hoàng Vinh
10 tháng 4 2017 lúc 15:39

Chuyển động của trục bánh xe trên máng nghiêng là chuyển động không đều vì trong cùng khoảng thời gian t = 3s, trục lăn được quãng đường AB, BC, CD không bằng nhau và tăng dần, còn trên đoạn DE, EF là chuyển động đều vì trong khoảng thời gian 3s, trục lăn được những quãng đường bằng nhau.

Bình luận (0)
Shizuka
14 tháng 4 2017 lúc 12:21

Chuyển động của trục bánh xe trên máng nghiêng là chuyển động không đều.

Vì trong cùng khoảng thời gian t = 3s, trục lăn được quãng đường AB, BC, CD không bằng nhau và tăng dần. Còn trên đoạn DE, EF là chuyển động đều vì trong khoảng thời gian 3s, trục lăn được những quãng đường bằng nhau.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
10 tháng 4 2017 lúc 15:26

a) Là chuyển động đều.

b), c), d) là chuyển động không đều.


Bình luận (0)
Phan Nguyễn Hoàng Vinh
10 tháng 4 2017 lúc 15:38

a) Là chuyển động đều.

b), c), d) là chuyển động không đều.Bình luận (0)
Thien Tu Borum
10 tháng 4 2017 lúc 16:25

C2. Trong những chuyển động sau đây ? Chuyển động nào là chuyển động đều, không đều ?

a) Chuyển động của đầu cánh quạt máy khi quạt đang chạy ổn định.

b) Chuyển động của ôtô khi khởi hành.

c) Chuyển động của xe đạp khi xuống dốc.

d) Chuyển động của tàu hỏa khi vào ga.

Hướng dẫn.

a) Là chuyển động đều.

b), c), d) là chuyển động không đều.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
10 tháng 4 2017 lúc 15:24

Tính vận tốc trung bình trên quãng đường AB, BC, CD.

vAB = 0,017 m/s ; vBC = 0,05 m/s ; vCD = 0,08 m/s.

Từ A đến D : Chuyển động của trục bánh xe là nhanh dần.

Bình luận (0)
Phan Nguyễn Hoàng Vinh
10 tháng 4 2017 lúc 15:38

Tính vận tốc trung bình trên quãng đường AB, BC, CD.

vAB = 0,017 m/s ; vBC = 0,05 m/s ; vCD = 0,08 m/s.

Từ A đến D : Chuyển động của trục bánh xe là nhanh dần.


Bình luận (0)
Thien Tu Borum
10 tháng 4 2017 lúc 16:25

C3. Hãy tính độ lớn của vận tốc trung bình của trục bánh xe trên mỗi quãng đường từ A đến D. Trục bánh xe chuyển động nhanh lên hay chậm dần đi ?

Hướng dẫn.

Tính vận tốc trung bình trên quãng đường AB, BC, CD.

vAB = 0,017 m/s ; vBC = 0,05 m/s ; vCD = 0,08 m/s.

Từ A đến D : Chuyển động của trục bánh xe là nhanh dần.


Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
10 tháng 4 2017 lúc 15:23

Chuyển động của ôtô từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều,

Khi ôtô chạy từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc trung bình.

Bình luận (0)
Phan Nguyễn Hoàng Vinh
10 tháng 4 2017 lúc 15:37

Chuyển động của ôtô từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều, Khi ôtô chạy từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc trung bình.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
10 tháng 4 2017 lúc 16:26

C4. Chuyển động của ôtô chạy từ Hà Nội về Hải Phòng là đều hay không đều ? Tại sao? Khi ôtô chạy từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc nào ?

Hướng dẫn.

Chuyển động của ôtô từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều, Khi ôtô chạy từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc trung bình.

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
11 tháng 4 2017 lúc 10:50

Tóm tắt:

\(s_1=120m\\ t_1=30s\\ s_2=60m\\ t_2=24s\\ \overline{v_1?}\\ v_2=?\\ v=?\)

Giải :

Vận tốc trung bình trên quãng đường dốc là:

\(v_1=\dfrac{s_1}{t_1}=\dfrac{120}{30}=4\left(m|s\right)\)

Vận tốc trung bình trên quãng đường nằm ngang là:

\(v_2=\dfrac{s_2}{t_2}=\dfrac{60}{24}=2,5\left(m|s\right)\)

Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:

\(v=\dfrac{s_1+s_2}{t_1+t_2}=\dfrac{120+60}{30+24}=\dfrac{10}{3}\approx3.33\left(m|s\right)\)

Vậy:

Vận tốc trên quãng đường dốc là: 4 m/s

Vận tốc trên quãng đường nằm ngang là: 2,5 m/s

Vận tốc trên cả quãng đường là: 3.33 m/s

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
10 tháng 4 2017 lúc 15:22

Có:

,

Vậy vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường là :

m/s.


Bình luận (1)
Phan Nguyễn Hoàng Vinh
10 tháng 4 2017 lúc 15:37

,

Vậy vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường là :

m/s.


Bình luận (0)
Phan Nguyễn Hoàng Vinh
10 tháng 4 2017 lúc 15:35

Áp dụng công thức tính vận tốc : \(V=\dfrac{S}{t}\)

\(\Rightarrow\) \(S=V.t\) hay : \(S=30.5\) =\(150km\)

Vậy quãng đường mà tàu đi được là \(150km\)

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
10 tháng 4 2017 lúc 15:20

Quãng đường tàu đi được s = vtb.t = 30.5 = 150 km.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
10 tháng 4 2017 lúc 16:26

C6. Một đoàn tàu chuyển động trong 5 giờ với vận tốc trung bình là 30 km/h.

Tính quãng đường tàu đi được.

Hướng dẫn.

Quãng đường tàu đi được s = vtb.t = 30.5 = 150 km.

Bình luận (0)
Phan Nguyễn Hoàng Vinh
10 tháng 4 2017 lúc 15:32
STT Tên học sinh Quãng đường Thời gian Vận tốc (m/s) Vận tốc (km/h)
1 Nguyễn Sắc Phong 60m 10s 6m/s 21.6km/h
2 Chu Văn An 60m 11s 5.45m/s 19.62km/h
3 TRần Thái Tông 60m 12s 5m/s 18km/h

Bình luận (0)
Cửu vĩ hồ ly
10 tháng 4 2017 lúc 16:12
STT Tên Học Sinh Quãng đường Thời gian

vận tốc (m/s)

vận tốc (km/h)
1 Nguyễn Phong Sắc 60m 10s 6m/s 21.6km/h
2 Chu Thái Anh 60m 11s 5.45m/s 19.62km/h
3 Phạm Nhật Hùng 60m 12s 5m/s 18km/h

Bình luận (0)
Lê Thành Vinh
10 tháng 4 2017 lúc 18:20
STT Tên học sinh Quãng đường Thời gian Vận tốc(m/s) Vận tốc(km/h)
1 Nguyễn Phong Sắc 60m 10 giây 6m/s 21,6 km/h
2 Chu Thái Anh 60m 11 giây 5,45m/s 19,62 km/h
3 Phạm Nhật Hùng 60m 12 giây 5m/s 18km/h

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN