Chủ đề 4 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Polime và vật liệu Polime

Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:16

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:16

A. Poli(vinyl clorua);

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 13 tháng 4 2017 lúc 22:29

Phản ứng trùng hợp thì sản phẩm sau phản ứng chỉ gồm duy nhất 1 chất.

Phản ứng trùng ngưng trong sản phẩm còn có thêm nước.

VD: sgk

b) Monome (điều kiện cần để có phản ứng):

Phản ứng trùng hợp: monome phải có liên kết bội hoặc vòng kém bền như

Phản ứng trùng ngưng: monome phải có ít nhất hai nhóm chức trở lên có khả năng phản ứng.

c) Phân tử khối:

Phản ứng trùng hợp: phân tử khối của polime rất lớn so với monome,

Phản ứng trùng ngưng: phân tử khối của polime không lớn hơn nhiều so với monome.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:26

Chủ đề 4 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Polime và vật liệu Polime

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:18

bai-4-trang-64-sgk-hoa-12

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 13 tháng 4 2017 lúc 22:51

Câu 4:

bai-4-trang-64-sgk-hoa-12

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:19

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:20

Hệ số polime hóa của các polime:

PE: (-CH2-CH2-)n => n = 420000/28 = 15000

PVC: (-CH2-CHCl-)n => n = 250000/62,5 = 4000

[C6H7O2(OH)3]n: nxenlulozơ = 1620000/162 = 10000

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:21

B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime;

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:21

D. Chứa các loại nguyên tố giống nhau ở trong phân tử.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:22

a) Giống nhau: Đều có thành phần polime Khác nhau: Về tính chất: + Chất dẻo: có tính dẻo + Tơ: hình sợi dài, mảnh, mềm, dai + cao su; Có tính đàn hồi + Keo dán: có khả năng kết dính b) Chất dẻo: là những vật liệu polime có tính dẻo Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 13 tháng 4 2017 lúc 23:24

3. a) Có những điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán?

b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

Hướng dẫn:

a) Giống nhau: Đều có thành phần polime Khác nhau: Về tính chất: + Chất dẻo: có tính dẻo + Tơ: hình sợi dài, mảnh, mềm, dai + cao su; Có tính đàn hồi + Keo dán: có khả năng kết dính b) Chất dẻo: là những vật liệu polime có tính dẻo Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:23

Kết quả hình ảnh cho Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp a) PVC, pily(vinyl axetat) từ etilen. b) polibutadien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và stiren từ butan và etylbenzen.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 13 tháng 4 2017 lúc 22:28

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN