Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai của bình phương

a, \(a\ge0\)

b, a \(\le0\)

c, \(a\le4\)

d, \(a\ge-\dfrac{7}{3}\)

Bình luận (0)
nguyễn đình thành
nguyễn đình thành 25 tháng 5 2019 lúc 14:43

a)a≥0

b)a≤0

C)a≤4

d)a≥\(\frac{-7}{3}\)

Bình luận (0)

a, 0,1

b,0,3

c,-1,3

d,-0,16

Bình luận (0)
Lê Thiên Anh
Lê Thiên Anh 1 tháng 4 2017 lúc 8:22

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bình luận (0)

a, x = 7

b, x = 8

c, x = 3

d, x = 4

Bình luận (2)
Hoàng Thị Thu Huyền
Hoàng Thị Thu Huyền Giáo viên 10 tháng 4 2017 lúc 13:49

a. \(\sqrt{x^2}=7\Leftrightarrow\left|x\right|=7\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=7\\x=-7\end{matrix}\right..\)

b. \(\sqrt{x^2}=\left|-8\right|\Leftrightarrow\left|x\right|=8\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=8\\x=-8\end{matrix}\right..\)

c. \(\sqrt{4x^2}=6\Leftrightarrow\left|2x\right|=6\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=3\\x=-3\end{matrix}\right..\)

d. \(\sqrt{9x^2}=\left|-12\right|\Leftrightarrow\left|3x\right|=12\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}3x=12\\3x=-12\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=4\\x=-4\end{matrix}\right..\)

Bình luận (0)
Nguyễn Tấn Dũng
Nguyễn Tấn Dũng 31 tháng 3 2017 lúc 22:29

a) Ta có :

4 - 2\(\sqrt{3}\) = 1 - 2.1.\(\sqrt{3}\) + 3 = 1 - 2.1.\(\sqrt{3}\) + (\(\sqrt{3}\))2 = (1 - \(\sqrt{3}\))2= (\(\sqrt{3}\) - 1)2

b) Áp dụng câu a ta có:

\(\sqrt{4-2\sqrt{3}}\) - \(\sqrt{3}\) = \(\sqrt{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}\) - \(\sqrt{3}\) = (\(\sqrt{3}\) - 1) -\(\sqrt{3}\)

= \(\sqrt{3}\) - 1 - \(\sqrt{3}\) = -1

Bình luận (0)
Đức Minh
Đức Minh 31 tháng 3 2017 lúc 16:42

a) \(\sqrt{16}\cdot\sqrt{25}+\sqrt{196}:\sqrt{49}\)

\(=\sqrt{16\cdot25}+\sqrt{196:49}\)

\(=20+2=22\)

b) \(36:\sqrt{2\cdot3^2\cdot18}-\sqrt{169}\)

\(=36:\sqrt{324}-\sqrt{169}\)

\(=36:18-13=2-13=-11\)

c) \(\sqrt{\sqrt{81}}\)

\(=\sqrt{9}=3\)

d) \(\sqrt{3^2+4^2}\)

\(=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5\)

Bình luận (0)
Lưu Ngọc Hải Đông
Lưu Ngọc Hải Đông 7 tháng 6 2017 lúc 19:31

a) \(\sqrt{16}.\sqrt{25}+\sqrt{196}\div\sqrt{49}\)

\(=4.5+14:7\)

\(=20+2=22\)

b) \(36:\sqrt{2.3^2.18}-\sqrt{169}\)

\(=36:18-13=-11\)

c) \(\sqrt{\sqrt{81}}=\sqrt{9}=3\)

d) \(\sqrt{3^2+4^2}=\sqrt{25}=5\)

Bình luận (0)
Lê Thiên Anh
Lê Thiên Anh 1 tháng 4 2017 lúc 8:21

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bình luận (0)
Lưu Ngọc Hải Đông
Lưu Ngọc Hải Đông 7 tháng 6 2017 lúc 20:05

a) \(\sqrt{2x+7}\)

Để \(\sqrt{2x+7}\) có nghĩa\(\Leftrightarrow\)2x+7\(\ge\)0

\(\Leftrightarrow\)2x\(\ge\)-7

\(\Leftrightarrow\)x\(\ge\)\(\dfrac{-7}{2}\)

b) \(\sqrt{-3x+4}\)

Để \(\sqrt{-3x+4}\) có nghĩa \(\Leftrightarrow\)-3x+4\(\ge\)0

\(\Leftrightarrow\)-3x\(\ge\)-4

\(\Leftrightarrow\)x\(\le\)\(\dfrac{4}{3}\)

c)\(\sqrt{\dfrac{1}{-1+x}}\)

Để \(\sqrt{\dfrac{1}{-1+x}}\) có nghĩa \(\Leftrightarrow\)\(\dfrac{1}{-1+x}\ge0\)

\(\Leftrightarrow\)-1+x>0

\(\Leftrightarrow\)x>1

d) \(\sqrt{1+x^2}\)

Ta có x2+1\(\ge\)1>0;\(\forall\)x\(\in R\)

Vậy x\(\in R\)

Bình luận (0)
Mysterious Person
Mysterious Person 20 tháng 6 2017 lúc 12:38

a) \(\sqrt{2x+7}\) có nghĩa khi \(2x+7\ge0\) \(\Leftrightarrow\) \(2x\ge-7\) \(\Leftrightarrow\) \(x\ge\dfrac{-7}{2}\)

b) \(\sqrt{-3x+4}\) có nghĩa khi \(-3x+4\ge0\) \(\Leftrightarrow\) \(-3x\ge-4\) \(\Leftrightarrow\) \(x\le\dfrac{4}{3}\)

c) \(\sqrt{\dfrac{1}{-1+x}}\) có nghĩa khi \(\dfrac{1}{-1+x}>0\) \(\Leftrightarrow\) \(-1+x>0\) \(\Leftrightarrow\) \(x>1\)

\(\sqrt{1+x^2}\) ta có \(1+x^2>0\forall x\) \(\Rightarrow\) căn thức luôn có nghĩa\(\forall x\)

Bình luận (0)
Lê Thiên Anh
Lê Thiên Anh 1 tháng 4 2017 lúc 8:21

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bình luận (0)
Nguyễn Tấn Dũng
Nguyễn Tấn Dũng 31 tháng 3 2017 lúc 22:11

a) x2-3=(x-\(\sqrt{3}\))(x+\(\sqrt{3}\))

b) x2-6=(x-\(\sqrt{6}\))(x+\(\sqrt{6}\))

c) x2+2\(\sqrt{3}\)x +3 = x2 + 2.x.\(\sqrt{3}\) + (\(\sqrt{3}\))2= (x+\(\sqrt{3}\))2=(x+\(\sqrt{3}\))(x+\(\sqrt{3}\)).

d) x2-2\(\sqrt{5}\) x+ 5 = x2 - 2.x.\(\sqrt{5}\) + (\(\sqrt{5}\))2 = (x-\(\sqrt{5}\))2= (x-\(\sqrt{5}\))(x-\(\sqrt{5}\)).

Bình luận (0)
Lưu Ngọc Hải Đông
Lưu Ngọc Hải Đông 7 tháng 6 2017 lúc 19:54

a) \(x^2-3=x^2-\left(\sqrt{3}\right)^2=\left(x-\sqrt{3}\right)\left(x+\sqrt{3}\right)\)

b) \(x^2-6=x^2-\left(\sqrt{6}\right)^2=\left(x-\sqrt{6}\right)\left(x+\sqrt{6}\right)\)

c) \(x^2+2\sqrt{3}x+3=x^2+2.x.\sqrt{3}+\left(\sqrt{3}\right)^2=\left(x+\sqrt{3}\right)^2\)

d) \(x^2-2\sqrt{5}x+5=x^2-2.x.\sqrt{5}+\left(\sqrt{5}\right)^2=\left(x-\sqrt{5}\right)^2\)

Bình luận (0)

a, \(x^2-5=0\Leftrightarrow\left(x-\sqrt{5}\right)\left(x+\sqrt{5}\right)=0\Leftrightarrow x=\pm\sqrt{5}\)

b, \(x^2-2\sqrt{11}+11=0\Leftrightarrow\left(x-\sqrt{11}\right)^2=0\Leftrightarrow x=\sqrt{11}\)

Bình luận (0)
Lưu Ngọc Hải Đông
Lưu Ngọc Hải Đông 7 tháng 6 2017 lúc 19:47

a) \(x^2-5=0\)

\(x^2=5\Leftrightarrow x=-\sqrt{5}\) hoặc \(x=\sqrt{5}\)

Vậy S={\(-\sqrt{5}\);\(\sqrt{5}\)}

b) \(x^2-2.\sqrt{11}x+11=0\)

\(x^2-2.x.\sqrt{11}+\left(\sqrt{11}\right)^2=0\)

\(\left(x-\sqrt{11}\right)^2=0\)

\(x-\sqrt{11}=0\)

\(x=\sqrt{11}\)

Vậy S={\(\sqrt{11}\)}

\(\)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN