Bảng lượng giác

Lưu Hạ Vy
24 tháng 4 2017 lúc 14:43

a) Dùng bảng lượng giác: sin 40o12’ ≈ 0,6455. Kết quả, sin sin 40o12’ ≈0,6455.

Dùng máy tính bỏ túi:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Vậy sin 40o12’ ≈ 0,6455.

Dùng bảng: cos52o54’ ≈ 0,6032. Kết quả, cos52o54’ ≈ 0,6032.

Dùng máy tính bỏ túi:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Vậy cos52o54’ ≈ 0,6032

c)Dùng bảng: tg63o36’ ≈ 2,0145. Kết quả tg63o36’ ≈ 2,0145.

Dùng máy tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Vậy tg63o36’ ≈ 2,0145.

d)Dùng bảng: cotg25o18’ ≈ 2,1155. Kết quả cotg25o18’ ≈ 2,1155.

Dùng máy tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Vậy cotg25o18’ ≈ 2,1155.

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
24 tháng 4 2017 lúc 14:58

ĐS: a)sin40∘12′≈0,6455;

b) cos52∘54′≈0,6032;

c) tg63∘36′≈2,0145;

d) cotg25∘18′≈2,1155.

Nhận xét: Vì trong máy tính không có phím nên để tìm cotg25∘18′ ta phải tìm tg25∘18′ rồi lấy nghịch đảo của kết quả bằng cách nhấn vào phím .

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
24 tháng 4 2017 lúc 14:46

a)Dùng bảng sinx ≈ 0,2368 13o42’

Dùng máy tính

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Vậy sinx ≈ 0,2368 13o42’

b)Dùng bảng cosx ≈ 0,6224 x ≈ 51o31’

Dùng máy tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Vậy cosx ≈ 0,6224 x ≈ 51o31’

c)Dùng bảng tgx ≈ 2,154 x ≈ 65o6’

Dùng máy tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Vậy tgx ≈ 2,145 x ≈ 65o6’

d)Dùng bảng cotgx ≈ 3,251 x ≈ 17o6’

Dùng máy tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Vậy cotgx ≈ 3,251 x ≈ 17o6’

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
24 tháng 4 2017 lúc 14:58

a) x1342;

b) x5131;

c) x656;

d) x176.

Bình luận (0)
Đoàn Như Quỳnhh
27 tháng 7 2018 lúc 21:44

a) \(\sin x=0,2368\) \(\Rightarrow x\approx13^0\)

b) \(\cos x=0,6224\Rightarrow x\approx51^0\)

c) \(\tan x=2,154\Rightarrow x\approx65^0\)

d) \(\cot x=3,251=\tan x=\dfrac{1}{3,251}\Rightarrow x\approx17^0\)

Bình luận (0)
Nhật Linh
24 tháng 4 2017 lúc 14:56

ĐS:

a) 0,9410;

b) 0,9023;

c) 0,9380;

d) 1,5849.

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
24 tháng 4 2017 lúc 14:57

a) ≈0,9410;

b) ≈0,9023;

c) ≈0,9380;

d) ≈1,5849.

Bình luận (0)
Đoàn Như Quỳnhh
27 tháng 7 2018 lúc 21:33

a) \(\sin70^013'\approx0,94\)

b) \(\cos25^032'\approx0,90\)

c) \(\tan43^010'\approx0,94\)

d) \(\cot32^015'=\tan57^045'\approx1,58\)

Bình luận (0)
Nhật Linh
24 tháng 4 2017 lúc 14:56

ĐS: a) x≈20∘;

b) x≈57∘;

c) x≈57∘;

d) x≈18∘.

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
24 tháng 4 2017 lúc 14:57

a) x≈20∘;

b) x≈57∘;

c) x≈57∘;

d) x≈18∘.

Bình luận (0)
Nhật Linh
24 tháng 4 2017 lúc 15:02

a) Vì 20<70 nên sin20<sin70.

b) Vì 25<63 nên cos25>cos6315

c) Vì 7320>45 nên tg7320>tg15

d) Vì 2<3740 nên cotg2>cotg3740

Cảnh báo: Từ 25<6315 suy ra cos25<cos6315 là sai vì khi góc α tăng từ 0 đến 90 thì cosα giảm.

Bình luận (0)
Nhật Linh
24 tháng 4 2017 lúc 15:04

a) sin25∘cos65∘=sin25∘sin25∘=1

b) tg58∘−cotg32∘=tg58∘−tg58∘=0

Nhận xét: Cách giải như trên là dựa vào định lý: nếu hai góc phụ nhau thì sin của góc này bằng côsin của góc kia, tang của góc này bằng côtang của góc kia.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
24 tháng 4 2017 lúc 15:04

a) sin25∘cos65∘=sin25∘sin25∘=1sin25∘cos65∘=sin25∘sin25∘=1

b) tg58∘−cotg32∘=tg58∘−tg58∘=0tg58∘−cotg32∘=tg58∘−tg58∘=0

Nhận xét: Cách giải như trên là dựa vào định lý: nếu hai góc phụ nhau thì sin của góc này bằng côsin của góc kia, tang của góc này bằng côtang của góc kia.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
24 tháng 4 2017 lúc 15:04

a) cos14∘=sin76∘;cos87∘=sin3∘.cos14∘=sin76∘;cos87∘=sin3∘..

sin3∘<sin47∘<sin76∘<sin78∘sin3∘<sin47∘<sin76∘<sin78∘ nên

cos78∘<cos76∘<cos47∘<cos3∘cos78∘<cos76∘<cos47∘<cos3∘.

b) cotg25∘=tg65∘;cotg38∘=tg52∘cotg25∘=tg65∘;cotg38∘=tg52∘.

tg52∘<tg62∘<tg65∘<tg73∘tg52∘<tg62∘<tg65∘<tg73∘;

nên cotg38∘<tg62∘<cotg25∘<tg73∘cotg38∘<tg62∘<cotg25∘<tg73∘.

Nhận xét: Để so sánh các tỉ số lượng giác sin và côsin của các góc, ta đưa về so sánh cùng một loại tỉ số lượng giác (ví dụ cùng là sin của các góc). Tương tự như vậy, để so sánh các tỉ số lượng giác tang và côtang của các góc, ta đưa về so sánh cùng một loại tỉ số lượng giác (ví dụ cùng là tang của các góc).

Bình luận (0)
Nhật Linh
24 tháng 4 2017 lúc 15:04

a) cos14=sin76;cos87=sin3..

sin3<sin47<sin76<sin78 nên

cos78<cos76<cos47<cos3.

b) cotg25=tg65;cotg38=tg52.

tg52<tg62<tg65<tg73;

nên cotg38<tg62<cotg25<tg73.

Nhận xét: Để so sánh các tỉ số lượng giác sin và côsin của các góc, ta đưa về so sánh cùng một loại tỉ số lượng giác (ví dụ cùng là sin của các góc). Tương tự như vậy, để so sánh các tỉ số lượng giác tang và côtang của các góc, ta đưa về so sánh cùng một loại tỉ số lượng giác (ví dụ cùng là tang của các góc).

Bình luận (0)
Nhật Linh
24 tháng 4 2017 lúc 15:14

Dùng tính chất sinα<tgαcosα<cotgα.

ĐS:

a) tg25∘>sin25∘;

b) cotg32∘>cos32∘;

c) tg45∘>sin45∘=cos45∘;

d) cotg60∘>cos60∘=sin30∘.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN