Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Trần Thị Bích Trâm
17 tháng 4 2017 lúc 20:44

Chọn câu C: số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.

Bình luận (0)
FAN CLUB LOVE BEAUTIFUL BOY
23 tháng 4 2017 lúc 16:27

C

Bình luận (0)
Trần Quốc Toàn
26 tháng 10 2019 lúc 5:14

Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có số lớp electron lớp ngoài cùng là như nhau.

Đáp án C

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
17 tháng 4 2017 lúc 20:43

C đúng

Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước vì có sự biến đổi electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố chu kì sau giống như chu kì trước khi điện tích hạt nhân tăng dần.

Bình luận (0)
Trần Quốc Toàn
26 tháng 10 2019 lúc 5:12

Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước vì có sự biến đổi electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố chu kì sau giống như chu kì trước khi điện tích hạt nhân tăng dần.

Đáp án C

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
17 tháng 4 2017 lúc 20:42

- Các electron hóa trị của các nguyên tố thuộc nhóm IA, IIA là electron s. Các nguyên tố đó được gọi là nguyên tố s.

- Các electron hóa trị của các nguyên tố thuộc nhóm IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA là các electron s và p. Các nguyên tố đó được gọi là nguyên tố p.

- Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố s là 1 và 2. Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố p là 3, 4, 5, 6, 7, 8.- Các electron hóa trị của các nguyên tố thuộc nhóm IA, IIA là electron s. Các nguyên tố đó được gọi là nguyên tố s.

- Các electron hóa trị của các nguyên tố thuộc nhóm IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA là các electron s và p. Các nguyên tố đó được gọi là nguyên tố p.

- Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố s là 1 và 2. Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố p là 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
17 tháng 4 2017 lúc 20:41

- Các electron hóa trị của các nguyên tố thuộc nhóm IA, IIA là electron s. Các nguyên tố đó được gọi là nguyên tố s.

- Các electron hóa trị của các nguyên tố thuộc nhóm IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA là các electron s và p. Các nguyên tố đó được gọi là nguyên tố p.

- Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố s là 1 và 2. Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố p là 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
17 tháng 4 2017 lúc 20:40

Những nguyên tố kim loại kiềm đứng đầu chu kì. Trừ chu kì 1, hiđro không phải là kim loại kiềm. Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố kim loại kiềm có 1 electron lớp ngoài cùng.

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
17 tháng 4 2017 lúc 20:40

Những nguyên tố khí hiếm đứng cuối chu kì. Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố khí hiếm có 8 electron ở lớp ngoài cùng (riêng He có 2e).

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
17 tháng 4 2017 lúc 20:39

a) Nguyên tử của nguyên tố có 6 electron ở lớp ngoài cùng.

b) Cấu hình electron lớp ngoài cùng nằm ở lớp thứ ba.

c) Cấu hình electron của nguyên tố: 1s22s22p63s23p4.

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
17 tháng 4 2017 lúc 20:38

a) Nguyên tử của nguyên tố có 6 electron ở lớp ngoài cùng.

b) Cấu hình electron lớp ngoài cùng nằm ở lớp thứ ba.

c) Cấu hình electron của nguyên tố: 1s22s22p63s23p4.

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
17 tháng 4 2017 lúc 20:37

a) - 1s22s22p4 ; Số electron hóa trị là 6.

- 1s22s22p3 ; Số electron hòa trị là 5.

- 1s22s22p63s23p1 ; Số electron hòa trị là 3.

- 1s22s22p63s23p5 ; Số electron hòa trị là 7.

b)

- 1s22s22p4 ; Nguyên tố thuộc chu kì 2 nhóm VIA.

- 1s22s22p3 ; Nguyên tố thuộc chu kì 2 nhóm VA.

- 1s22s22p63s23p1 ; Nguyên tố thuộc chu kì 3 nhóm IIIA.

- 1s22s22p63s23p5 ; Nguyên tố thuộc chu kì 3 nhóm VIIA.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN