Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit, axit

Lưu Thị Thảo Ly
1 tháng 5 2017 lúc 14:26

a) Những oxit tác dụng với nước là: SO2, Na2O, CO2

SO2 + H2O → H2SO3

Na2O + H2O → 2NaOH

CO2 + H2O → H2CO3

b) Những oxit tác dụng với HCl là CuO, Na2O

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

c) Những oxit tác dụng với natri hiđroxit là SO2 và CO2

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Bình luận (0)
Lưu Thị Thảo Ly
1 tháng 5 2017 lúc 14:25

a) Cả 5 oxit đã cho đều có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp, vì các nguyên tố H, Cu, Na, P đều tác dụng được với oxi

2H2 + O2 \(\underrightarrow{t^o}\) 2H2O

2Cu + O2 \(\underrightarrow{t^o}\) 2CuO

4Na + O2 \(\underrightarrow{t^o}\) 2Na2O

4P + 5O2 \(\underrightarrow{t^o}\) 2P2O5

C + O2 \(\underrightarrow{t^o}\) CO2

b) Các oxit CuO, CO2, H2O có thể được điều chế bằng phản ứng phân hủy

Thí dụ: Cu(OH)2 \(\underrightarrow{t^o}\) CuO + H2O

CaCO3 \(\underrightarrow{t^o}\) CaO + H2O

Bình luận (1)
Lưu Thị Thảo Ly
1 tháng 5 2017 lúc 14:14

Để loại bỏ SO2 và CO2 ta dùng dung dịch bazơ. Dung dịch bazơ rẻ tiền nhất là dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, toàn bộ SO2 và CO2 bị hấp thụ hết do có phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Khí CO không phản ưng, thoát ra và được thu lấy.

Bình luận (1)
Hoàng Thảo Linh
17 tháng 11 2017 lúc 21:31

Để loại bỏ SO2 và CO2 ta dùng dung dịch bazơ. Dung dịch bazơ rẻ tiền nhất là dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, toàn bộ SO2 và CO2 bị hấp thụ hết do có phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Khí CO không phản ứng, thoát ra và được thu lấy.


Bình luận (0)
Lê Nhật Phương
1 tháng 1 2018 lúc 8:10

Để loại bỏ SO2 và CO2 ta dùng dung dịch bazơ. Dung dịch bazơ rẻ tiền nhất là dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, toàn bộ SO2 và CO2 bị hấp thụ hết do có phản ứng:

\(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

\(SO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaSO_3+H_2O\)

Khí CO không phản ứng, thoát ra và được thu lấy.

Bình luận (0)
Nguyễn Tùng Lâm
8 tháng 5 2017 lúc 20:20

-Dùng Axit sunfuric tác dụng vs đồng(II) oxit.

+)Vì axit sunfuric đặc có thể pha loãng thành axit sunfuric loãng bằng cách rót từ từ từng giột axit sunfuric đặc vào nước

==>Tiết kiệm đc nguyên liệu.

+)Dùng CuO thì tiết kiệm hơn Cu vì có thể tăng khối lượng từ Cu thành Cu bằng cách cho tác dụng vs Oxi.

Bình luận (1)
Lưu Thị Thảo Ly
1 tháng 5 2017 lúc 14:13

1) S + O2 \(\underrightarrow{t^o}\) SO­­2

2) 2 SO2 + O2\(\xrightarrow[V_2O_5]{t^o}\) 2 SO3

3) SO2 + Na2 O -> Na2SO3

4) SO3 +H2O - > H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu \(\underrightarrow{t^o}\) CuSO4 + SO2↑ +2 HO

6) SO2 + H2O - > H2SO3

7) H2SO3 + 2 NaOH - > Na2SO3 + 2H2O

8) Na2SO3 + 2HCl - > 2 NaCl + SO2 ↑ + H2O

9) H2SO4 + 2 NaOH - > Na2SO4 + 2H2O

10) NaSO4 + BaCl2 - > BaSO4 ↓ + 2 NaCl

Bình luận (1)
Bùi Minh Khang
13 tháng 11 2017 lúc 20:46

S + O2 → SO2

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

2SO2 + O2 → 2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

H2SO4 (đ) + Fe → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O

SO2 + H2O → H2SO3

H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

2HCl + Na2SO3 → H2O + 2NaCl + SO2

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NaOH

Bình luận (0)
Hoàng Thảo Linh
17 tháng 11 2017 lúc 21:28

1) S + O2 ­­­­­­­­­­­­­­­--------> SO­­2 (đk: to)

2) 2 SO2 + O2 -------> 2 SO3 (đk: to, V2O5)

3) SO2 + Na2 O -------- > Na2SO3

4) SO3 +H2O --------- > H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu --------- > CuSO4 + SO2↑ +2 HO (đk: to)

6) SO2 + H2O ---------- > H2SO3

7) H2SO3 + 2 NaOH --------- > Na2SO3 + 2H2O

8) Na2SO3 + 2HCl --------- > 2 NaCl + SO2 ↑ + H2O

9) H2SO4 + 2 NaOH --------- > Na2SO4 + 2H2O

10) NaSO4 + BaCl2 --------- > BaSO4 ↓ + 2 NaClBình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN