Bài 37. Etilen

Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 12 tháng 4 2017 lúc 22:19

Bài 1. Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau:

a) CH3 - CH3 ; b) CH2 = CH2 ; c) CH2 = CH - CH = CH2.

Giải

a) Có 1 liên kết đơn

b) Có 1 liên kết đôi

c) Có 2 liên kết đôi và 1 liên kiết đơn

Bình luận (0)
Đặng Phương Nam
Đặng Phương Nam 12 tháng 4 2017 lúc 22:25

Giải

a) Có 1 liên kết đơn

b) Có 1 liên kết đôi

c) Có 2 liên kết đôi và 1 liên kiết đơn

Bình luận (0)
Anh Triêt
Anh Triêt 13 tháng 4 2017 lúc 15:16

a) Có 1 liên kết đơn

b) Có 1 liên kết đôi

c) Có 2 liên kết đôi và 1 liên kiết đơn

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 12 tháng 4 2017 lúc 22:21

Giải

Có liên kết đôi Làm mất màu dd Brom Phản ứng trùng hợp Tác dụng với oxi
Metan không không không
Etilen có 1 liên kết đôi

Bình luận (0)
Anh Triêt
Anh Triêt 13 tháng 4 2017 lúc 15:16
Có liên kết đôi Làm mất màu dd Brom Phản ứng trùng hợp Tác dụng với oxi
Metan không không không
Etilen có 1 liên kết đôi
Bình luận (0)
Đặng Phương Nam
Đặng Phương Nam 12 tháng 4 2017 lúc 22:24

Dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch brom dư, khí etilen phản ứng hết tạo thành đibrometan là chất lỏng ở trong dung dịch. Khí thoát ra là CH4.

CH2 = CH2 + Br2 → Br-CH2-CH2-Br

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 12 tháng 4 2017 lúc 22:54

Dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch brom dư, khí etilen phản ứng hết tạo thành đibrometan là chất lỏng ở trong dung dịch. Khí thoát ra là CH4.

CH2 = CH2 + Br2 → Br-CH2-CH2-Br

Bình luận (0)
Anh Triêt
Anh Triêt 13 tháng 4 2017 lúc 15:15

Dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch brom dư, khí etilen phản ứng hết tạo thành đibrometan là chất lỏng ở trong dung dịch. Khí thoát ra là CH4.

CH2 = CH2 + Br2 → Br-CH2-CH2-Br

Bình luận (0)
Đặng Phương Nam
Đặng Phương Nam 12 tháng 4 2017 lúc 22:24

Số mol C2H4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

a) Phương trình phản ứng đốt cháy etilen:

C2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O

p.ư: 0,2 0,6 0,4 (mol)

=0,6 x 22,4 = 13,44 Jit

b) => Vkk = 5 = 5 x 13,44 = 67,2 lít

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 12 tháng 4 2017 lúc 23:07

Lời giải.

Số mol C2H4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

a) Phương trình phản ứng đốt cháy etilen:

C2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O

p.ư: 0,2 0,6 0,4 (mol)

=0,6 x 22,4 = 13,44 Jit

b) => Vkk = 5 = 5 x 13,44 = 67,2 lít

Bình luận (0)
Anh Triêt
Anh Triêt 13 tháng 4 2017 lúc 15:15

Số mol C2H4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

a) Phương trình phản ứng đốt cháy etilen:

C2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O

p.ư: 0,2 0,6 0,4 (mol)

=0,6 x 22,4 = 13,44 Jit

b) => Vkk = 5 = 5 x 13,44 = 67,2 lít

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN