Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Nguyễn Thị Nguyệt
2 tháng 5 2017 lúc 8:35

1)Mg + H2SO4 ----> MgSO4 + H2

2)MgO + H2SO4 ---->MgSO4 + H2O

3)Mg(OH)2 + H2SO4 ---> MgSO4 + H2O

Bình luận (1)
Trần Dương
24 tháng 5 2017 lúc 19:53

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Bình luận (0)
Ngô thừa ân
29 tháng 8 2018 lúc 9:35

Phương trình hóa học điều chế magie sunfat là:

Từ Mg: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Từ MgO: MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Từ Mg(OH)2 : Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Bình luận (0)
LY VÂN VÂN
11 tháng 5 2017 lúc 11:40

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí là khí H2;

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

b) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II).

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch có màu vàng nâu là dung dịch muối sắt (III)

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không có màu là dung dịch muối nhôm.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Bình luận (0)
Trần Dương
24 tháng 5 2017 lúc 19:52

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí là khí H2;

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

b) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II).

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch có màu vàng nâu là dung dịch muối sắt (III)

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không có màu là dung dịch muối nhôm.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Bình luận (0)
Như Mai Phạm
11 tháng 7 2018 lúc 10:56
Bài làm:

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí là khí H2;

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

b) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II).

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch có màu vàng nâu là dung dịch muối sắt (III)

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không có màu là dung dịch muối nhôm.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Bình luận (0)
LY VÂN VÂN
11 tháng 5 2017 lúc 11:39

a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

d) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

e) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Bình luận (0)
Trần Dương
24 tháng 5 2017 lúc 19:51

a ) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

b ) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c ) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

d ) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

e ) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Bình luận (0)
Ngô thừa ân
29 tháng 8 2018 lúc 9:35

a) Magie oxit và axit nitric

MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

b) Đồng (II) oxit và axit clohiđric

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Nhôm oxit và axit sunfuric

Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

d) Sắt và axit clohiđric

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

e) Kẽm và axit sunfuric loãng

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Bình luận (0)
LY VÂN VÂN
11 tháng 5 2017 lúc 11:37

Bài giải:

a) Phương pháp vật lí: Dùng thanh nam châm, sau khi đã bọc đầu nam châm bằng mảnh nilon mỏng và nhỏ. Chà nhiều lần vào hỗn hợp để lấy riêng Fe ra (Vì sắt bị nam châm hút còn đồng không bị nam châm hút), rồi đem cân. Giả sử có m gam Fe. Thành phần phần trăm theo khối lượng của sắt là:

%Fe = . 100%

Suy ra: %Cu = 100% - %Fe

b) Phương pháp hóa học: Ngâm hỗn hợp bột Fe và Cu vào dung dịch axit HCl hoặc H2SO4 loãng , lấy dư cho đến khi khí ngừng thoát ra (Fe đã phản ứng hết), lọc lấy chất rắn còn lại, rửa nhiều lần trên giấy lọc, làm khô và cân. Chất rắn đó là Cu. Giả sử có m gam Cu. Thành phần phần trăm theo khối lượng của đồng là:

%Cu = . 100%

Suy ra: %Fe = 100% - %Cu

Bình luận (2)
Trần Dương
24 tháng 5 2017 lúc 19:50

a ) Ngâm hỗn hợp bột sắt và bột đồng và dung dịch axit clo hiđric loãng ( ta lấy dư ) , đợi cho đến khi khí hiđrô ngừng thoát ra ( đến khi bột sắt phản ứng hết ) . Ta lọc lấy chất rắn còn lại , rửa nhiều lần trên giấy lọc ; sau đso làn khô và cân lên .

Ta có : \(\%m_{Cu}=\dfrac{m_{Cu}}{m_{hh}}.100\%\)

\(\Rightarrow\%m_{Cu}=\dfrac{m_{Cu}}{10}.100\%\) ( 1 )

Từ ( 1 ) suy ra : \(\%m_{Fe}=100\%-m_{Cu}\)

b ) Ta dùng nam châm ( nam châm được bọc nilon mỏng , nhỏ ) . Chà nhiều lần vào hỗn hợp bột sắt và bột đồng để lấy bột sắt .

Ta có : \(\%m_{Fe}=\dfrac{m_{Fe}}{m_{hh}}.100\%\)

\(\Rightarrow\%m_{Fe}=\dfrac{m_{Fe}}{10}.100\%\)

Từ ( 1 ) suy ra : \(\%m_{Cu}=100\%-m_{Fe}\)

Mình mới học lớp 8 và đang nghiên cứu hóa 9 nên có gì sai thì các bạn góp ý nha !!!

Bình luận (0)
Đạt Trần
13 tháng 7 2017 lúc 21:50

a) Phương pháp hóa học: Ngâm hỗn hợp bột Cu và Fe trong dung dịch HCl dư. Phản ứng xong, lọc lấy chất rắn, rửa nhiều lần trên giấy lọc. Làm khô chất rắn đó là bột Cu, cân, giả sử được 7,2g. Suy ra trong hỗn hợp có 72%, còn lại 28% là Fe. Phương trình phản ứng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

Cu + HCl → không phản ứng.

b) Phương pháp vật lí: Dùng thanh nam châm, sau khi đã bọc đầu nam châm bằng mảnh nilon mỏng và nhỏ. Chà nhiều lần trên hỗn hợp bột ta cũng thu được 2,8g bột Fe.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN