Bài 21. Điện từ trường

Cầm Đức Anh
12 tháng 3 2018 lúc 22:19

Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy.

Bình luận (0)
Ái Nữ
12 tháng 3 2018 lúc 22:20

Nếu tại một nơi có sự biến thiên theo thời gian của điện trường thì nơi đó suất hiện từ trường

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
12 tháng 3 2018 lúc 22:20

Nếu tại một nơi có sự biến thiên theo thời gian của điện trường thì nơi đó suất hiện từ trường.

Bình luận (0)
nguyễn thị thảo ngân
12 tháng 3 2018 lúc 22:21

Điện từ trường là một dạng vật chất tồn tại khách quan trong đó từ trường và điện trường cùng tồn tại trong không gian, chúng có thể chuyển hóa lẫn nhau.

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
12 tháng 3 2018 lúc 22:26

Ở đâu xuất hiện điện từ trường?

A. Xung quanh một dòng điện đứng yên.

B. Xung quanh một dòng điện không đổi

C. Xung quanh một ống dây điện

D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện.

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
12 tháng 3 2018 lúc 22:20

Hãy chọn câu đúng.

Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kín sẽ:

A. Có điện trường

B. Có từ trường.

C. Có điện từ trường.

D. Không có các trường nói trên.

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
12 tháng 3 2018 lúc 22:20

Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mắc - xoen?

A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.

B. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ trường.

C. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy

D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Bình luận (0)
Ái Nữ
12 tháng 3 2018 lúc 22:20

Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mắc - xoen?

A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.

B. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ trường.

C. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy

D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN