Bài 20. Mạch dao động

Ái Nữ
Ái Nữ 11 tháng 3 2018 lúc 9:48

Mạch dao động điện từ LC là một mạch điện khép kín gồm một cuộn cảm L mắc với một tụ điện C.

Bình luận (0)
Ái Nữ
Ái Nữ 11 tháng 3 2018 lúc 9:49

Điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian trong đó i sớm pha hơn q một góc \(\dfrac{\pi}{2}\)

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 22:10

Chu kì của mạch dao động: T = 2π\(\sqrt{LC}\)(s).

Tần số của mạch dao động: f = \(\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\)(Hz).

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 22:13

Dao động điện từ tự do là dao động điện từ không có tác động điện hoặc từ với bên ngoài.

Bình luận (0)
Lê Nguyễn Bích Ngọc
Lê Nguyễn Bích Ngọc 12 tháng 3 2018 lúc 22:20

Dao động điện từ tự do là dao động điện từ không có tác động điện hoặc từ với bên ngoài.

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 22:12

Năng lượng của mạch dao động (năng lượng điện từ): Tổng năng lượng điện trường (trong tụ điện) và năng lượng từ trường (trong cuộn cảm) của mạch dao động.

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 22:14

C

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 22:11

Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kì của dao động điện từ sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng.

B . Giảm.

C. Không đổi.

D. Không đủ cơ sở để trả lời

Bình luận (0)
Lê Nguyễn Bích Ngọc
Lê Nguyễn Bích Ngọc 12 tháng 3 2018 lúc 22:18

L = 3mH = 3.10-3 H; C = 120pF = 120.10-12F

Chu kì T = 2π√LCLC = 2π√3.10−3.120.10−123.10−3.120.10−12 ≈ 3,77.10-6 s

Tần số: f = 1T1T ≈ 0,265.106 Hz = 0,265MHz

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
Nguyễn Công Tỉnh 12 tháng 3 2018 lúc 22:19

Sự biến thiên điện tích, điện áp và dòng điện trong mạch LC

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN