Bài 19: Luyện tập về phản ứng oxi hóa khử

Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 21 tháng 4 2017 lúc 17:45

Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

A. Phản ứng hoá hợp. B. Phản ứng phân hủy.

C. Phản ứng thế trong hoá vô cd. D. Phản ứng trao đổi.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 21 tháng 4 2017 lúc 17:44

Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hoá - khử ?

A. Phản ứng hoá hợp B. Phản ứng phân hủy

c. Phản ứng thế trong hoá vô cơ D. Phản ứng trao đổi.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 21 tháng 4 2017 lúc 17:44

Câu D đúng

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
Nguyễn Đinh Huyền Mai 22 tháng 4 2017 lúc 17:13

Cho phản ứng : M2Ox + HNO3 M(NO3)3 + ...

Khi x có giá trị là bao nhiêu thì phản ứng trên không thuộc loại

phản ứng oxi hoá - khử ?

A. x = 1

B.x = 2

C.x = 1 hoặc x = 2

D. x = 3

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 21 tháng 4 2017 lúc 17:43

Câu sai : B, D

Câu đúng : A, C

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
Nguyễn Đinh Huyền Mai 22 tháng 4 2017 lúc 12:00

Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau đây :

A. Sự oxi hoá một nguyên tố là lấy bớt electron của nguyên tố đó, là làm cho số oxi hoá của nguyên tố đó tăng lên.

=> Đúng

B. Chất oxi hoá là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hoá của nó tăng sau phản ứng.

=> Sai

C. Sự khử một nguyên tô là sự thu thêm electron cho nguyên tố đó, làm cho số oxi hoá của nguyên tố đó giảm xuống.

=> Đúng

D. Chất khử là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hoá của nó giảm sau phản ứng.

=> Sai

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
Nguyễn Đinh Huyền Mai 22 tháng 4 2017 lúc 12:01

Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau đây :

A. Sự oxi hoá một nguyên tố là lấy bớt electron của nguyên tố đó, là làm cho số oxi hoá của nguyên tố đó tăng lên.

=> Đúng

B. Chất oxi hoá là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hoá của nó tăng sau phản ứng.

=> Sai

C. Sự khử một nguyên tô là sự thu thêm electron cho nguyên tố đó, làm cho số oxi hoá của nguyên tố đó giảm xuống.

=> Đúng

D. Chất khử là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hoá của nó giảm sau phản ứng.

=> Sai

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 21 tháng 4 2017 lúc 17:42

Đặt X là số oxi hoá của nguyên tố ni tơ trong các hợp chất trên ta có

Trong NO: x + (-2) = 0 -> X = +2

Trong NO2: x + 2(-2) = 0 -> x = +4

Trong N2O5 : 2x + 5(-2) = 0 \(\rightarrow\) x = +5

Trong HNO3 : (+1) + x + 3(-2) = 0 \(\rightarrow\) X = +5

Trong HNƠ2 : (+1) + x + 2(-2) = 0 \(\rightarrow\) X = +3

Trong NH3 : X + 3(+l) = 0 \(\rightarrow\) X = -3

Trong NH4Cl: X + 4(+l) + (-1) = 0 \(\rightarrow\) X = -3.

Cũng giải tương tự như trên ta có:

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
Nguyễn Đinh Huyền Mai 22 tháng 4 2017 lúc 11:58

- Đặt x là oxi hóa của nguyên tố nitơ trong các hợp chất trên, ta có:

Trong NO: x + (-2) = 0 → x = +2.

Trong NO2: x + 2(-2) = 0 → x = +4.

Trong N2O5: 2x + 5(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO3: (+1) +x + 3(-3) = 0 → x = +5.

Trong HNO2: (+1) + x +2(-2) = 0 → x = +3.

Trong NH3 : x + 3(+1) = 0 → x = -3.

Trong NH3Cl: x + 4(+1) +(-1) = 0 → x = -3.

- Cũng giải tương tự như trên ta có:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
Nguyễn Đinh Huyền Mai 22 tháng 4 2017 lúc 11:58

Đặt x là oxi hóa của nguyên tố nitơ trong các hợp chất trên, ta có:

Trong NO: x + (-2) = 0 → x = +2.

Trong NO2: x + 2(-2) = 0 → x = +4.

Trong N2O5: 2x + 5(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO3: (+1) +x + 3(-3) = 0 → x = +5.

Trong HNO2: (+1) + x +2(-2) = 0 → x = +3.

Trong NH3 : x + 3(+1) = 0 → x = -3.

Trong NH3Cl: x + 4(+1) +(-1) = 0 → x = -3.

- Cũng giải tương tự như trên ta có:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 21 tháng 4 2017 lúc 17:41

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
Nguyễn Đinh Huyền Mai 22 tháng 4 2017 lúc 11:57

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 21 tháng 4 2017 lúc 17:41

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
Nguyễn Đinh Huyền Mai 22 tháng 4 2017 lúc 11:56

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
Nguyễn Đinh Huyền Mai 22 tháng 4 2017 lúc 11:57

Bình luận (0)
Trần Ích Bách
Trần Ích Bách 21 tháng 4 2017 lúc 16:29

Vai trò các chất trong các phán ứng oxi hoá - khử sau là :a) : Chất khử : HBr, chất oxi hoá Cl2.b) Chất khử : Cu, chất oxi hoá : H2SO4c) Chất khử : H2S, chất oxi hoá : HNO3.d) Chất khử : FeCl2, chất oxi hoá : Cl2

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
Nguyễn Đinh Huyền Mai 21 tháng 4 2017 lúc 16:22

a)

2016-05-28_124834

b)

2016-05-28_125017

2016-05-28_125051

c)

2016-05-28_125338

d)

2016-05-28_125501

e)

2016-05-28_125612

2016-05-28_125631

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
Nguyễn Đinh Huyền Mai 21 tháng 4 2017 lúc 16:22

a)

2016-05-28_124834

b)

2016-05-28_125017

2016-05-28_125051

c)

2016-05-28_125338

d)

2016-05-28_125501

e)

2016-05-28_125612

2016-05-28_125631

Bình luận (0)
phạm thị tú
phạm thị tú 7 tháng 12 2017 lúc 21:26

a, 8;3;4;9

b, 10;2;8;5;2;1;8

c, 4;11;2;8

d, 2;2;3

e, 5;12;10;2;6

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
Nguyễn Đinh Huyền Mai 21 tháng 4 2017 lúc 16:21

Điều chế MgCl2 bằng :

- Phản ứng hoá hợp : Mg + Cl2 —-> MgCl2

- Phản ứng thế : Mg + CuCl2 —-> MgCl2 + Cu

- Phản ứng trao đổi : Mg(OH)2 + 2HCl —-> MgCl2 + 2H2O

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Anh
Nguyễn Quốc Anh 21 tháng 4 2017 lúc 20:01

Điều chế MgCl\(_2\)bằng

- Phản ứng hóa hợp Mg + \(Cl_2\) —-> \(MgCl_2\) -Phản ứng thế Mg + \(CuCl_2\) —-> \(MgCl_2\) + Cu

-Phản ứng trao đổỉ \(Mg\left(OH\right)_2\) + 2HCl —-> \(MgCl_2\) + 2\(H_2O\) .

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN