Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử

Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 21 tháng 4 2017 lúc 20:51

Đáp án đúng: A. 2HgO –tº→ 2Hg + O2

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 21 tháng 4 2017 lúc 20:54

Đáp án đúng: A. 2HgO –tº→ 2Hg + O2

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 21 tháng 4 2017 lúc 20:50

Đáp án đúng: D. 2NH3 + H2O2 + MnS04 —> Mn02 + (NH4)2SO4.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 21 tháng 4 2017 lúc 20:50

Trong các phản ứng trên chỉ có phản ứng C là phản ứng oxi hoá – khử vì có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 21 tháng 4 2017 lúc 20:49

NO2 đóng vai trò vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử : C đúng.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 21 tháng 4 2017 lúc 18:03

Chất oxi hoá là chất nhận electron.

Sự oxi hoá một chất là làm cho chất đó nhường electron.

Chất khử là chất nhường electron.

Sự khử một chất là sự làm cho chất đó thu electron.

Thí dụ: Fe + CuSO4 \(\rightarrow\)FeSO4 + Cu

- Nguyên tử Fe nhường elcctron, là chất khử. Sự nhường electron của Fe được gọi là sự oxi hoá nguyên tử sắt.

- Ion đồng nhận electron, là chất oxi hoá. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 21 tháng 4 2017 lúc 18:02

Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng.

Thí dụ:

Bình luận (0)
diuhuyn
diuhuyn CTV 7 tháng 9 2019 lúc 7:03

: Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng hoá học trong đó có xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.

Ví dụ: Fe2O3 + 3H2 −to→ 2Fe + 3H2O

CuO + H2 −to→ Cu + H2O

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 21 tháng 4 2017 lúc 18:01

Các phương trình hóa học là.Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 21 tháng 4 2017 lúc 17:58

\(n_{Ag}NO_3=\dfrac{0,15.85}{1000}=0,01275\left(mol\right)\)

Phương trình hoá học của phản ứng :

Cu + 2AgNO3 \(\rightarrow\) Cu(NO3)2 + 2Ag

1mol 2mol

x mol \(\leftarrow\) 0,01275 mol

x = 0,0127520,012752 = 0,006375 mol

mCu tham gia phản ứng : 0,006375 X 64 = 0,408 g.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN