Bài 16. Tính chất hóa học của kim loại

Trịnh Ngọc Hân
Trịnh Ngọc Hân 12 tháng 4 2017 lúc 12:08

Tính chất hóa học của kim loại

1 Phản ứng với phi kim

VD:

Mg + Cl­2 -------- > MgCl2

2 Phản ứng với dung dịch axit

VD:

Mg +2 HCl -------- > MgCl2 + H2↑ 3 Phản ứng với dung dịch muối

VD:

Mg + CuSO4 -------- > MgSO4 + Cu

Bình luận (2)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 11 tháng 4 2017 lúc 21:47

Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây : a) Mg + 2HCl —> MgCl2 + H2↑;

b) Cu + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2Ag↓;

c) 2Zn + O2 —> 2ZnO;

d) Cu + Cl2 —> CuCl2

e) 2K + S —> K2 S t0

Bình luận (0)
người vận chuyển
người vận chuyển 23 tháng 3 2018 lúc 22:08

a) .....Mg..... + 2HCl —> MgCl2 + H2;

b) .....Cu.... + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2Ag;

c) ...2Zn...... + .....O2....... —> 2ZnO;

d) ....Cu.... + Cl2 —> CuCl2

e) ...2K.... + S —> K2 S.

Bình luận (0)
lamchibao
lamchibao 11 tháng 10 2018 lúc 21:45

a) Mg

b) Cu

c) 2Zn + O2 -> 2ZnO

d) Cu

e) 2K + S --->K2S

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 11 tháng 4 2017 lúc 21:45

a) Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2 ↑

b) Zn + 2AgNO3 -> Zn(NO3)2 + 2Ag ↓

c) 2Na + S -> Na2S

d) Ca + Cl2 -> CaCl2

Bình luận (0)
Vinh Lại Đức
Vinh Lại Đức 5 tháng 12 2019 lúc 19:02

Zn + H2SO4->ZnSO4 +H2

Zn + AgNO3->ZnNO3 + Ag

2Na+S->Na2s

Ca+cl2->CaCl2

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 11 tháng 4 2017 lúc 22:41

nCuSO4 = \(\dfrac{20.10\%}{160}\) = 0,125 (mol)

Zn + CuSO4 \(\rightarrow\) ZnSO4 + Cu

0,0125 \(\leftarrow\) 0,0125 \(\rightarrow\) 0,0125 \(\rightarrow\) 0,0125 (mol)

mZn pư = 0,0125 . 65 = 0,8125 (mol)

m dd spư = 20 + 0,8125 - 0,0125 . 64 = 20,0125 (g)

C% (ZnSO4) = \(\dfrac{0,0125.161}{20,0125}\) . 100% = 10,06%

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 11 tháng 4 2017 lúc 22:47

Mk làm nhầm bài 6 trang 51

Làm lại:

a) Hiện tượng: Khói màu nâu đỏ tạo thành

PT: Fe + 3Cl2 \(\underrightarrow{t^0}\) 2FeCl3

b) Hiện tượng: sắt tan dần, dd nhạt màu dần

PT: Fe + CuCl2 \(\rightarrow\) FeCl2 + Cu

c) Hiện tượng: Kẽm tan dần, dd nhạt màu dần, có chất rắn đỏ bám vào kẽm

PT: Zn + CuSO4 \(\rightarrow\) ZnSO4 + Cu

Bình luận (1)
lamchibao
lamchibao 11 tháng 10 2018 lúc 21:41

a) ra FeCl2

b) ra FeCl2 +Cu

c) ra ZnSO4 + Cu

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 11 tháng 4 2017 lúc 22:51

nCuSO4 = \(\dfrac{20.10\%}{160}\) = 0,0125 (mol)

Zn + CuSO4 \(\rightarrow\) ZnSO4 + Cu

0,0125 \(\leftarrow\) 0,0125 \(\rightarrow\) 0,0125 \(\rightarrow\) 0,0125 (mol)

mZn pư = 0,0125 . 65= 0,8125 (g)

mdd spư = 20 + 0,8125 - 0,0125.64 = 20,0125 (g)

C%(ZnSO4) = \(\dfrac{0,0125.161}{20,0125}\) . 100%= 10,06%

Bình luận (0)
Quang Duy
Quang Duy 11 tháng 4 2017 lúc 21:17

PTHH: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

Theo PTHH: 1 mol Cu tác dụng với 2 mol AgNO3 thì khối lượng tăng 152g.

x mol Cu tác dụng với y mol AgNO3 tăng 1,52g.

=> x = 0,02 mol AgNO3.

Nồng độ dung dịch AgNO3: CMAgNO3 = n/V = 0,02/0,02 = 1(M).

Bình luận (2)
Hồ Hữu Phước
Hồ Hữu Phước 28 tháng 9 2017 lúc 10:23

Giải cách này nhé:

Cu+2AgNO3\(\rightarrow\)Cu(NO3)2+2Ag

- Gọi số mol Cu phản ứng là x\(\rightarrow\)số mol Ag tạo thành là 2x

- Độ tăng khối lượng lá Cu=khối lượng Ag sinh ra bám vào Cu- khối lượng Cu bị mất đi do phản ứng. Tức là:

108.2x-64x=1,52\(\rightarrow\)152x=1,52\(\rightarrow\)x=0,01mol

Số mol AgNO3=2x=0,02mol

\(C_{M_{AgNO_3}}=\dfrac{n}{v}=\dfrac{0,02}{0,02}=1M\)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN