Bài 16. Phương trình hóa học

Azue
Azue 28 tháng 4 2017 lúc 12:41

a, Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học

b, Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học ở chỗ :

+ Sơ đồ phản ứng gồm công thức hóa học của các chất phản ứng ( chất tham gia ) và của chất sản phẩm .

+Phương trình hóa học bao gồm công thức và các hệ số cân bằng tỉ lệ

c, Ý nghĩa của pthh là : phương trình hóa học cho biết tỉ lệ số nguyên tử , số phân tử giữa các chất , cặp chất trong phản ứng

Bình luận (0)
Cheewin
Cheewin 29 tháng 4 2017 lúc 20:08

a) Phương trình hóa học là phương trình biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm công thức hóa học của chất tham gia phản ứng và sản phẩm.

b) Sơ đồ phản ứng khác với phương trình hóa học ở chỗ :

Sơ đồ phản ứng chưa cân bằng số nguyên tử,phân tử

c) Ý nghĩa của PTHH: Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như tưng cặp chất trong phản ứng.

c) Ý nghĩa: phương trình hóa học cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như tưng cặp chất trong phản ứng.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Minh Anh
Nguyễn Thị Minh Anh 11 tháng 5 2017 lúc 20:41

CHƯƠNG II. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bình luận (0)
Azue
Azue 28 tháng 4 2017 lúc 12:44

a, 4Na + O2 \(\underrightarrow{t0}\) 2Na2O

Tỉ lệ

số nguyên tử Na : số phân tử O2 : số phân tử Na2O = 4:1:2

b, P2O5 + 3H2O \(\rightarrow\) 2H3PO4

Tỉ lệ

số phân tử P2O5 : số phân tử H2O : số phân tử H3PO4 = 1:3:2

Bình luận (0)
Cheewin
Cheewin 29 tháng 4 2017 lúc 20:02

a)PTHH : 4Na + O2 \(\rightarrow\) 2Na2O.

4...........1.........2

Tỉ lệ:

nguyên tử Na: phân tử O2: phân tử Na2O = 4 : 1 : 2.

b) PTHH: P2O5 + 3H2O \(\rightarrow\) 2H3PO4.

1...............3..................2

Tỉ lệ:

phân tử P2O5 : phân tử H2O : phân tử H3PO4 = 1 : 3 : 2.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Minh Anh
Nguyễn Thị Minh Anh 11 tháng 5 2017 lúc 20:39

CHƯƠNG II. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

CHƯƠNG II. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bình luận (0)
Azue
Azue 28 tháng 4 2017 lúc 12:48

a, 2HgO \(\rightarrow\) 2Hg + O2

Tỉ lệ

Số phân tử HgO : số nguyên tử Hg : số phân tử O2 = 2:2:1

b, 2Fe(OH)3 \(\rightarrow\) Fe2O3 + 3H2O

Tỉ lệ

Số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử Fe2O3 : số phân tử H2O = 2:1:3

Bình luận (0)
Cheewin
Cheewin 29 tháng 4 2017 lúc 19:59

a) \(HgO\) \(\rightarrow2Hg+O_2\)

1.............2...........1

Tỉ lệ :

Phân tử HgO : Nguyên tử Hg : Phân tử O2 = 2 : 2 : 1

b) 2Fe(OH)3 \(\rightarrow Fe_2O_3+3H_2O\)

2.......................1............3

Tỉ lệ :

Phân tử Fe(OH)3 : Phân tử Fe2O3 : Phân tử H2O = 2 : 1 : 3

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Minh Anh
Nguyễn Thị Minh Anh 11 tháng 5 2017 lúc 20:38

CHƯƠNG II. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bình luận (0)
Azue
Azue 28 tháng 4 2017 lúc 12:52

a, PTHH

Na2CO3 + CaCl2 \(\rightarrow\) CaCO3 + 2NaCl

b, Tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng là

+Số phân tử Na2CO3 : Số phân tử CaCl2 = 1:1

+Số phân tử CaCl2 : số phân tử CaCO3 = 1:1

+Số phân tử CaCO3 : số phân tử NaCl=1:2

+Số phân tử Na2CO3: Số phân tử NaCl=1:2

Bình luận (0)
Cheewin
Cheewin 29 tháng 4 2017 lúc 19:53

a) PT: Na2CO3 + CaCl2 -> CaCO3 + 2NaCl

1....................1...................1..............2 (mol)

b) Phân tử Na2CO3 : Phân tử CaCl2 = 1 : 1

Phân tử Na2CO3 : Phân tử CaCO3 = 1 : 1

Phân tử CaCl2 : Phân tử NaCl = 1 : 2

Phân tử CaCO3 : Phân tử NaCl = 1 : 2

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Minh Anh
Nguyễn Thị Minh Anh 11 tháng 5 2017 lúc 20:35

a, Phương trình hóa học: \(Na_2CO_3+CaCl_2->CaCO_3+2NaCL\)

b,

Nguyên tử Magie: phân tử\(H_2SO_4\)= 1:1

Nguyên tử Magie: phân tử\(MgSO_4\)= 1:1

Nguyên tử Magie: phân tử \(H_2\)= 1:1

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng 13 tháng 11 2019 lúc 20:36

a,Phương trình hóa học

Mg+h2SO4->mgso4+h2

b, tỉ lệ

Số nguyên tử mg :số phân tử mgso4 = 1: 1

Số nguyên tử mg: số phân tử h2=1:1

Bình luận (0)
Azue
Azue 28 tháng 4 2017 lúc 13:06

a, PTHH

Mg + H2SO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + H2

b, Tỉ lệ :

Số nguyên tử Mg : số phân tử H2SO4=1:1

Số nguyên tử Mg : số phân tử MgSO4 = 1:1

số nguyên tử Mg : số phân tử H2 = 1:1

Bình luận (0)
Ly Ly Trần
Ly Ly Trần 7 tháng 8 2017 lúc 16:52

a)4P + 5O2 \(\rightarrow\)2P2O5

b)Số nguyên tử P : Số phân tử O2 = 4:5

Số nguyên tử P : Số phân tử P2O5= 4:2

Bình luận (0)
Cheewin
Cheewin 28 tháng 4 2017 lúc 20:47

PTHH: 4P + 5O2 -> 2 P2O5

4.......5...........2 (mol)

b) Ta có tỉ lệ là:

Nguyên tử P : Phân tử O2 : Phân tử P2O5 = 4 : 5 : 2

đungs thì tick nhé ,thank

Bình luận (0)
Linh Tuyên
Linh Tuyên 28 tháng 4 2017 lúc 12:29

a, 2Cu + O2 -> 2CuO

b, Zn + 2GCl -> ZnCl2 + H2\(\uparrow\)

c, CaO + 2HNO3 -> Ca(NO3)2 + H2O

Bình luận (0)
Azue
Azue 28 tháng 4 2017 lúc 12:54

a, 2Cu + O2 \(\rightarrow\) 2CuO

b, Zn + 2HCl \(\rightarrow\)ZnCl2 + H2

c, CaO + 2HNO3 \(\rightarrow\) Ca(NO3)2 + H2

Bình luận (1)
Cheewin
Cheewin 29 tháng 4 2017 lúc 19:47

\(a\)) \(2Cu\) \(+\) \(O_2\) \(\rightarrow\) \(2CuO\)

b) \(Zn\) \(+\) \(2HCl\) \(\rightarrow\) \(ZnCl_2\) + \(H_2\uparrow\)

c) \(CaO\) \(+\) \(2HNO_3\) \(\rightarrow\) \(Ca\left(NO_3\right)_2\) \(+\) \(H_2\uparrow\)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN