Bài 13. Luyện tập chương I: Các loại hợp chất vô cơ

Hai Binh
28 tháng 4 2017 lúc 19:15

Hỏi đáp Hóa học

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Hai Binh
28 tháng 4 2017 lúc 19:14

Chọn E Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Hai Binh
28 tháng 4 2017 lúc 19:12

Hỏi đáp Hóa học

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Trần Đăng Nhất
12 tháng 7 2017 lúc 19:36

 

Giải

a) Các phương trình hóa học

CuCl2 (dd) + 2NaOH (dd) → Cu(OH)2 (r) + 2NaCl (dd) (1)

Cu(OH)2 (r) →t0 CuO (r) + H2O (h) (2)

b) Khối lượng CuO thu được sau khi nung:

Số mol NaOH đã dùng : nNaOH = 20/40=0,5 (mol).

Số mol NaOH đã tham gia phản ứng :

nNaOH = 2nCuCl2 =0,2.2 = 0,4 (mol).

Vậy NaOH đã dùng là dư. Số mol CuO sinh ra sau khi nung :

+ Theo ( 1 ) và (2)

nCuO = nCu(OH)2 = nCuCl2 = 0,2 mol

+ Khối lượng CuO thu được : mCuO = 80.0,2 = 16 (g)

c) Khối lượng các chất tan trong nước lọc:

Khối lượng NaOH dư :

+ Số mol NaOH trong dd : nNaOH = 0,5 -0,4 =0,1 (mol)

+ Có khối lượng là : mNaOH = 40.0,1 = 4 (g).

Khối lượng NaCl trong nước lọc :

+ Theo (1), số mol NaCl sinh ra là : nNaCl = 2nCuCl2 = 20.0,2 = 0,4 (mol).

+ Có khối lượng là : mNaCl = 58,5.0,4 = 23,4 (g).

Bình luận (0)
Hưng Trần Minh
7 tháng 11 2018 lúc 13:33

a. PTHH:
CuCl2 + 2NaOH ------> Cu(OH)2 + 2NaCl (1)
Cu(oh)2 --------> CuO + H2O (2)

b.
n NaOH = 0,5 mol
Dua vao phuong trinh (1) ta co NaOH du 0,1 mol
Khoi luong Cu(OH)2 tao thanh sau phan ung la :
m = n*M = 0,2 * 98 =19,6 (gam)

Dua vao phuong trinh (2) ta co :
Khoi luong CuO tao thanh sau phan ung la :
m = (19,6*80)/ 98 = 16 (gam)

c.Co hai chat trong nuoc loc :
m NaOH du = (0,5-0,4)*40 = 4 (gam)
Dua vao phuong trimh (1) ta co
m NaCl = 0,4*58,5 = 23,4 (gam)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN