Bài 12: Hệ điều hành Windows

Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:33

Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền?

(A) Nằm trên thanh công việc;

(B) Nằm tại một góc của màn hình;

(C) Nằm trong cửa sổ My Computer.

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:33

Thanh công việc thường nằm ở đáy màn hình. Khi chạy một chương trình, biểu tượng của nó xuất hiện trên thanh công việc. Khi nhìn vào thanh công việc chúng ta sẽ biết được chúng ta đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows.

Trên thanh công việc chúng ta thấy các biểu tượng : My Computer, MyDocument thì có nghĩa chúng ta đang mở các cửa sổ My Computer, MyDocument.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN